Sotsiaal- ja eriteenused

1. septembril 2017 jõustunud uues riigihangete seaduses on lihtsustatud korras tellitavad teenused nimetatud ümber sotsiaal- ja eriteenusteks. Sotsiaal- ja eriteenuste loetelu leitav direktiivi 2014/24/EL lisast XIV (vaata lisa 1). Võrreldes varasemaga on see nimekiri on oluliselt lühem.  Seega paljud teenused, mida sai varem lihtsamas korras tellida, on nüüd tavateenused ja nende hankimiseks tuleb korraldada hankemenetlus.

Sotsiaal- ja eriteenuste piirmäärad

Uues seaduses kehtivad sotsiaalteenustele ja eriteenustele erinevad siseriiklikud riigihanke piirmäärad (RHS-i § 14 lg-d 2 ja 3):

  • direktiivi 2014/24/EL XIV lisa 6.-15. jaotises  nimetatud  eriteenuste  hankelepingu  korral 60 000 eurot;
  • direktiivi 2014/24/EL XIV lisa 1.-5. jaotises nimetatud sotsiaalteenuste hankelepingu korral 300  000 eurot.
  • Sotsiaal- ja eriteenuste rahvusvaheline piirmäär on 750 000 eurot.

 

Sotsiaal- ja eriteenuste tellimise menetlusreeglid

Alla riigihanke piirmäära jäävate sotsiaal- ja eriteenuste tellimisel tuleb lähtuda riigihanke korraldamise üldpõhimõtetest (RHS § 3) ja Tallinna linnas kehtestatud hankekorrast.

Kui sotsiaal- ja eriteenuste eeldatav maksumus ületab riigihanke piirmäära, tuleb lisaks üldpõhimõtetele lähtuda ka RHS §-des 126 ja 127 sätestatust.

Riigihanke piirmäära ületava maksumusega sotsiaal- ja eriteenuste tellimise menetluskorra peab hankija kehtestama riigihanke alusdokumentides.

Sotsiaal- ja eriteenuste tellimisel peab hankija:

  • esitama riigihangete registrisse hanketeate;
  • kontrollima enne hankelepingu sõlmimist ettevõtja kohustuslike kõrvaldamise aluste puudumist;
  • ootama hankelepingu sõlmimisega 10 päeva eduka pakkuja kõrvaldamata jätmise ja kvalifitseerimise otsuse kohta teate esitamisest (alates rahvusvahelisest piirmäärast on ooteaeg 14 päeva).
  • esitama registrile 30 päeva jooksul pärast erimenetluse lõppemist hankelepingu sõlmimise teate.

 

 Lisa 1

Direktiivi 2014/24/EL XIV lisa

SOTSIAAL- JA ERITEENUSED 

 

CPV kood

Kirjeldus

1

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [koduabipersonali pakkumisteenistus]; 79624000-4 [põetuspersonali pakkumise teenus] ja 79625000-1 [meditsiinipersonali pakkumise teenus] 85000000-9 kuni 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5, 98500000-8 [palgatöötajatega kodumajapidamised] ja 98513000-2 kuni 98514000-9 [tööjõuteenused kodumajapidamiste jaoks, personali vahendamise teenused kodumajapidamiste jaoks, bürootöötajad kodumajapidamiste jaoks, ajutine personal kodumajapidamiste jaoks, koduabiteenused ja koduteenused]

Tervishoiu- ja sotsiaalteenused ja nendega seotud teenused

2

85321000-5 ja 85322000-2, 75000000-6 [riigihaldus-, kaitse- ja sotsiaalkindlustusteenused], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; 79995000-5 kuni 79995200-7; 80000000-4 [haridus- ja koolitusteenused] kuni 80660000-8; 92000000-1 kuni 92700000-8

79950000-8 [näituste, messide ja kongresside organiseerimise teenused], 79951000-5 [seminaride organiseerimise teenused], 79952000-2 [ürituste korraldamisega seotud teenused], 79952100-3 [kultuurisündmuste organiseerimise teenused], 79953000-9 [festivalide organiseerimise teenused], 79954000-6 [pidude organiseerimise teenused], 79955000-3 [moeetenduste organiseerimise teenused], 79956000-0 [messide ja näituste organiseerimise teenused]

Administratiivsed sotsiaalteenused, hariduse, tervishoiu ja kultuuri haldusteenused

3

75300000-9

Kohustusliku sotsiaalkindlustuse teenused (1)

4

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Sotsiaaltoetuste teenused

5

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 ja 98130000-3

Muud ühiskondlikud, sotsiaal- ja isikuteenused, sh ametiühingute, poliitiliste organisatsioonide, noorteühenduste ja muude organisatsioonide teenused

6

98131000-0

Usuorganisatsioonide teenused

7

55100000-1 kuni 55410000-7; 55521000-8 kuni 55521200-0 [55521000-8 eramajapidamiste toitlustusteenused, 55521100-9 toiduvalmistamise ja selle tarbijale kohaletoomise teenused, 55521200-0 toidu kohaletoomise teenus]

55520000-1 toitlustusteenused, 55522000-5 transpordiettevõtete toitlustusteenused, 55523000-2 muude ettevõtete või asutuste toitlustusteenused, 55524000-9 kooli toitlustusteenused

55510000-8 sööklateenused, 55511000-5 söökla ja muude piiratud klientuuriga selvekohvikute teenused, 55512000-2 söökla haldamise teenused, 55523100-3 koolisöögiteenused

Hotelli- ja restoraniteenused

8

79100000-5 kuni 79140000-7; 75231100-5;

Õigusteenused, kui need ei ole artikli 10 punkti d kohaselt välja jäetud

9

75100000-7 kuni 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 kuni75131000-3

Muud haldusteenused ja teenused valitsusele

10

75200000-8 kuni 75231000-4

Ühiskonnale pakutavad teenused

11

75231210-9 kuni 75231230-5; 75240000-0 kuni 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

Vanglaga seotud teenused, avaliku turvalisuse ja päästeteenused, kui need ei ole artikli 10 punkti h kohaselt välja jäetud

12

79700000-1 kuni 79721000-4 [juurdlus- ja turvateenused, turvateenused, alarmjärelevalve teenused, valveteenused, järelevalveteenused, jälitussüsteemi teenused, põgenike jälitamisteenused, patrulliteenused, ametitõendite väljastamise teenused, juurdlusteenused ja detektiivibüroo teenused] 79722000-1 [grafoloogiateenused], 79723000-8 [jäätmete analüüsimise teenused]

Juurdlus- ja turvateenused

13

98900000-2 [eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste teenused] ja 98910000-5 [rahvusvaheliste organisatsioonide ja üksuste eriteenused]

Rahvusvahelised teenused

14

64000000-6 [posti- ja telekommunikatsiooniteenused], 64100000-7 [posti- ja kullerteenused], 64110000-0 [postiteenused], 64111000-7 [ajalehtede ja perioodikaga seotud postiteenused], 64112000-4 [kirjapostiteenused], 64113000-1 [pakipostiteenused], 64114000-8 [postkontori letiteenused], 64115000-5 [postkasti rentimine], 64116000-2 [nõudmiseni saadetiste postiteenused], 64122000-7 [kontorisisesed posti- ja käskjalateenused]

Postiteenused

15

50116510-9 [rehvide protekteerimine], 71550000-8 [sepateenused]

Mitmesugused teenused


(1)  Need teenused ei kuulu käesoleva direktiivi kohaldamisalasse, kui neid korraldatakse majandushuvi mittepakkuvate üldhuviteenustena. Liikmesriikidel on vabadus korraldada kohustuslike sotsiaalteenuste või muude teenuste osutamist üldhuviteenustena või majandushuvi mittepakkuvate üldhuviteenustena.

 

 

Viimati muudetud: 23.04.2018