Töötervishoid

Töötervishoid on töötaja tervishoid, mis seisneb töökorraldus- ja meditsiiniabinõude rakendamises töötaja tervisekahjustuste vältimiseks, töö kohandamises töötaja võimetele ning töötaja füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamises.

Töötervishoid ja tööohutus on üks kõige olulisem Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika valdkond.

Eesti Vabariigis reguleerib töötervishoiu valdkonda Riigikogus 16. juuni 1999 vastu võetud Töötervishoiu ja tööohutuse seadus ning selle alusel kehtestatud muud õigusaktid. Ettevõtetes teostab töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktide täitmise üle järelevalvet Tööinspektsioon.

Riskianalüüs on ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse korralduse alusdokument. Riskianalüüsi eesmärgiks on leida töökeskkonnas kõik ohud, mis võivad tekitada kahju töötaja tervisele või keskkonnale (sh ka ettevõtte varale), hinnata taolise sündmuse tekkimise tõenäosust ja tekkiva kahju suurust ning lõpuks mõelda, mida saaks ette võtta, et see oht kunagi ei realiseeruks – ei juhtuks tööõnnetusi, õnnetusjuhtumeid ja töötajatel ei tekiks tööga seotud haigestumisi.

Töötajate tervisekontroll. Tööandja on kohustatud suunama tervisekontrolli töötajaid, kelle tervist võivad (vastavalt läbiviidud töökeskkonna riskianalüüsile) töökäigus mõjutada töökeskkonna ohutegurid või töölaad. Töötajate töötervishoiualast kontrolli viib läbi Terviseameti poolt litsentseeritud töötervishoiuarst.

 

Lehekülge haldab

 

 

Viimati muudetud: 13.07.2017