Heakorra sektor


mänguväljakud_päis.jpg


Heakorra sektori ülesanneteks on linna lemmikloomadega seotud probleemide lahendamine, laste- ja peremänguväljakutega seotud tegevuste koordineerimine ja korraldamine, ehitus- ja keskkonnaalaste investeeringute juhtimine - hangete ja ehitustööde korraldamine ning Tallinna kalmistumajanduse arendamine.

Peamisteks ülesanneteks mänguväljakute valdkonnas on linna laste- ja peremänguväljakutega seotud tegevuse koordineerimine ja korraldamine; avalike mänguväljakute tehnilise hoolduse korraldamine; kehtivatele ohutusstandarditele vastavuse kontrollimine; vajadusel mänguväljakute aluse maa munitsipaliseerimise korraldamine; mänguväljakute arendamiseks ja ohutuks kasutamiseks juhendmaterjalide välja töötamine.

Lemmikloomade teemaga tegeleme selleks, et tõsta lemmikloomade pidamise kultuuri, pakkuda linnaelanikele võimalikult hästi kasutatavaid ja heakorrastatud jalutusväljakuid ning et hoida silm peal ka hulkuvatel loomadel. Tallinna Keskkonnaameti hoolduses on 19 linna poolt rajatud koerte jalutusväljakut, korraldatakse lemmiklooma teemalisi loenguid koolides, viiakse läbi kiibistamise kampaaniaid ning on rajatud Tallinna Loomade Varjupaik.

Põhiülesanneteks kalmistumajanduse korraldamisel on kalmistumajandust reguleerivate kohalike õigusaktide ning ajalooliste kalmistute korrashoiu ja hoolduse alaste strateegiate, arengu- ja tegevuskavade väljatöötamine ja elluviimine, teavitus- ja nõustamistöö teostamine oma tegevusvaldkonnas ning järelevalve läbiviimine ameti hallatava asutuse Tallinna Kalmistud tegevuse üle.

MÄNGUVÄLJAKUD

LEMMIKLOOMAD

TALLINNA KALMISTUD

TEENUSED

Mänguväljakute hooldus 

Lemmikloomaregister

Loomade Varjupaik

Hulkuvate loomade püüdmine

Koerte jalutusväljakud

Lemmiklooma registreerimine

Viimati muudetud: 20.03.2018