Avalduste ja taotluste blanketid

Tallinna linna munitsipaallasteaeda saab kohta taotleda, kui lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinn. Saate esitada kuni kolm lasteaia valikut. Taotluses näete, mitmes on laps valitud lasteaia nimekirjas. Kui soovite lapsele lasteaia kohta kohe, saate valida nende lasteaedade seast, kus on vabu kohti. Saate kinnitada või tagasi lükata lasteaedade kohapakkumisi. Juba esitatud taotlust on võimalik vajadusel muuta.  https://info.haridus.ee. Lapsevanem saab oma soovi kohaselt lasteaia valikuid muuta, selleks tuleb varem valitud kohast loobuda ja saab teha uue soovitud valiku. Samuti on võimalus koha soovimise aastat vajadusel edasi lükata.

  • Lasteaedade kontaktid ja info vabadest kohtadest leiad SIIT.

 Lapse lastesõimest välja arvamise soovi korral esitab lapsevanem direktorile lapse lastesõimest välja arvamise avalduse enne lapse lahkumist. Lähtuvalt: Lapse vastuvõtmist lastesõime reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22.aprilli 2015 määrus nr 18 Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

 Lapsevanemal on võimalus taotleda toidutasu soodustust taotluse alusel iga kuu. Avalduse juurde lisatakse pere sissetulekut tõendavad dokumendid ja rahvastikuregistri tõend sissekirjutuse kohta.Toitlustamise toetuse saamise õigus on haridusasutuses käival/õppival vähekindlustatud perede lapsel kui lapse ja tema vanemate või teda asendava isiku elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja kui perekonna netosissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla 95.87 euro kuus. Lähtuvalt: Tallinna Linnavolikogu määrus 4.märts 2004 nr 7.Toidusoodustuse saamise otsustab lastesõime hoolekogu.

Lapsevanemal on võimalus taotleda osalustasu soodustust. Lähtuvalt Tallinna Linnavolikogu määruse " Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem kui:

  • vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Tallinna linnas samal aadressil (netosissetulek esimese pereliikme kohta on kuni 583,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta kuni 467,19 eurot);
  • kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil:
  • koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. Avaldust vanema osa vabastuseks saab esitada aadressil info.haridus.ee. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2020.

  

Lehekülge haldab:

Katrin Roman, direktor
Tel 672 31 38, e-post: hellik@hellik.edu.ee 

Viimati muudetud: 15.10.2020