Osalustasu

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr on 2020 aastal  on 71,25 € kuus

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015a määrus nr 27 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" § 2 ja Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2019 määruse nr 115 "Töötasu alammäära kehtestamine "  ning Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 31.12.2019 nr HA-4/78

Tallinnas on osalustasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Elukohajärgne sotsiaalosakond võib avalduse alusel toetada vanema osa maksmisest vabastamist kuni 80 % ulatuses. 

Peamised muutused uues määruses on § 4, Vanema osast vabastamine. Määruse kohaselt:  

 Lg 3 -  Direktoril on õigus käimasoleva õppeaasta lõpuni kuni 80% ulatuses vabastada vanema osa maksmisest vanem, kelle avalduses esitatud andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Direktor kooskõlastab vanema osast vabastamise ja selle kestuse hoolekoguga ning kinnitab käskkirjaga. 

Lg 4 - Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. Vanem esitab direktorile sellekohase avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid. Vanema osast vabastamise kinnitab direktor käskkirjaga.


Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlus vorm tuleb esitada elukohajärgsesse sotsiaalosakonda ja toetuse saamisel lasteaia direktorile. Avalduse vorm on kooskõlastatud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga ning linnaosa valitsuste sotsiaalhoolekande osakondadega.

 

 

Lehekülge haldab:

Katrin Roman, direktor
Tel 672 31 38, e-post: hellik@hellik.edu.ee 

Viimati muudetud: 17.02.2020