Töötasustamine

Tallinna Lastesõim Hellik ametikohtad on kinnitatud 01.jaanuar 2019  direktori käskkirjaga nr 1-1/3 (.pdf)

Lastesõim Hellik töötasu, lisatasu ja preemia maksmise korda reguleerib direktori käskkirjaga kinnitatud ja lastesõime hoolekogu arvamust arvestades koostatud töötasujuhend.

Töötasujuhendi koostamisel on lisaks üldistele tööõigust reguleerivatele õigusaktidele lähtutud Tallinna Linnavalitsuse 30.01.2019 määrusest nr 9 "Tallinna Haridusameti  hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad" §2 p2 ja p4

 

Lehekülge haldab:

Katrin Roman, direktor

tel. 6723138; 53098869

e-post: hellik@hellik.edu.ee  

Viimati muudetud: 19.02.2020