Hinnapakkumised

Hinnapakkumise jaoks on vaja saata pakkujale (seadmete puhul müüjale ja ehitiste puhul ehitajale) vormikohane pakkumiskutse.Taotleja juhtorgani liikmed ei tohi olla parima hinnapakkumise esitanud isiku juhtorgani liikmed või aktsionärid või osanikud.

Kui korteriühistu on otsustanud, millistele tingimustele tulevane objekt peab vastama, siis tuleb need tingimused pakkumiskutse lisasse ehk tehnilisse spetsifikatsiooni kirja panna ja pakkujatele saata. Tehniline spetsifikatsioon tuleb koostada selliselt, et kõigile pakkumiskutse saanud hankijatele oleks loodud võrdsed võimalused ning neil oleks võimalus ka sisuliselt vastata.

Hinnapakkumised peavad olema võrreldavad.

Hinnapakkumise saamine võib võtta mõnest päevast mõne nädalani. Soovitav on üle kontrollida, kas hinnapakkumine vastab kõikidele pakkumiskutses esitatud nõudmistele.

Vaja on väljastada vähemalt kolm pakkumiskutset ja tagasi saada
kolme erineva pakkuja hinnapakkumised.

Kui hinnapakkumised on kätte saadud, siis tuleb kanda vähemalt kolme hinnapakkumise andmed hinnapakkumiste võrdlustabelisse

(hinnapakkumiste võrdlustabel on esitatud lisas 4). Pakkumistest tuleb valida sobivaim, mis ei pea olema sugugi kõige odavam, kuid oma valikut tuleb objektiivselt ja veenvalt põhjendada, sest väljavalitud pakkumine ei tohi olla teistega võrreldes põhjendamatult kõrge. Koopiad objekti hinnapakkumistest (millest üks on väljavalitud hinnapakkumine) ja hinnapakkumistele vastavatest pakkumiskutsetest tuleb esitada taotluse koosseisus linnaosavalitsusele, originaalid peavad olema korteriühistus, kus neid saab vajadusel kontrollida.

Viimati muudetud: 04.03.2014