Kes saavad toetust taotleda

Trüki

Toetust saavad taotleda mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud korteriühistud.

Toetuse saamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

Taotleja peab taotluse esitamise hetkeks olema tegutsenud vähemalt kuus kuud. NB! Taotlejad peavad esitama korteriühistu eelmise aasta majandusaasta tulemiaruande.

Kavandatavad tegevused peavad olema kooskõlas linnaosa looduslike ja sotsiaalmajanduslike arenguvajaduste ja võimalustega.

Taotleja peab olema objekti kohta väljastanud vähemalt kolm identset vormikohast pakkumiskutset (vt. korteriühistute toetamise korra lisa 2) koos pakkumise tehniliste tingimuste loeteluga ja olema saanud vähemalt kolmelt erinevalt pakkujalt hinnapakkumised koos pakkumise tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile.

Kui väljavalitud hinnapakkumine ei ole odavaim, siis peab hinnavõrdlustabelis (vt. korteriühistute toetamise korra lisa 4) valikut põhjalikult selgitama. Kui hinnapakkumine on põhjendamatult kallis, võib see olla alus taotluse rahuldamata jätmiseks.

Taotleja juhtorgani liikmed ei tohi olla parima hinnapakkumise esitanud isiku juhtorgani liikmed või aktsionärid või osanikud.

Heakorrastatava või rajatava objektiga seoses tuleb meeles pidada, et:    

  • Kõik projekteerimistööd ja ehitustööd peavad toimuma kooskõlas ehitusseadustikuga.

  • Ehitamine peab toimuma vastavalt ehitusprojektile, kui see on nõutav.

  • Ehitamiseks peab olema ehitusluba, kui see on nõutav.

  • Ettevõtja, kes ehitab, projekteerib, teeb omanikujärelevalvet, teeb ehitusprojektide ekspertiise mitte korteriühistu majandamisel oleval kinnistul (linna maal) või avalikult kasutataval teel, peab omama registreeringut majandustegevuse registris (MTR) vastaval tegevusalal majandustegevusteate alusel. 

Viimati muudetud: 06.03.2017