Milliseid dokumente on vaja esitada

Trüki

Toetuse taotlemiseks vajalikud allkirjastatud dokumendid tuleb esitada kahes eksemplaris. Esitama peab järgmised dokumendid:

Nr

Dokument

Kommentaar

1

Taotleja   poolt allkirjastatud kaaskiri

Kaaskirjas peab   olema märgitud taotleja nimi, registrikood ning loetelu üleantavatest   taotluse koosseisu kuuluvatest dokumentidest

2

Vormikohane   taotlus

Vormi   (korteriühistute toetamise korra lisa 3) saab linnaosavalitsusest ja   internetist aadressil http://www.tallinn.ee/hoovidkorda 

3

Isikut   tõendava dokumendi koopia

Taotluse   esitaja peab esitama isikut tõendava dokumendi koopia ja kui taotluse   esitajal puudub seadusjärgne esindusõigus, siis peab lisaks esitama tema   volitusi tõendava volikirja

4

Korteriühistu   eelmise aasta majandusaasta tulemiaruanne

Nimekiri   peab olema taotluse esitamisele eelneva aasta  aruanne

5

Korteriühistu   üldkoosoleku protokolli koopia

Protokoll   peab sisaldama korteriühistu otsust hoovi korrastamiseks vajalike tööde   teostamise kohta ja kinnitust omafinantseeringu olemasolu ja suuruse kohta.

6

Vähemalt   kolme erineva pakkuja hinna­pakkumise koopiad koos vastavate pakkumiskutsete   ja tehnilise spetsifikatsiooniga 

Peavad olema   omavahel võrreldavad. Pakkumiskutse vormi (korteriühistute toetamise   korra lisa 2) saab linnaosavalitsusest või internetist

7

Pakkumiste   hinnavõrdlustabel

Hinnavõrdlustabeli   vormi (korteriühistute toetamise korra lisa 4) saab linnaosavalitsusest või   internetist. Juhul, kui väljavalitud hinnapakkumine ei ole odavaim, peab   hinnavõrdlustabelis olema objektiivne põhjendus.

8

Krundiplaan

Koos märkega   korteriühistu majandamisel oleva kinnistu katastritunnuse kohta

9

Ehitusluba   või Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kirjalik nõusolek

Kui see on   vajalik ehitusseadustiku mõistes

10

Asukohajärgse   linnaosa valitsuse kirjalik kooskõlastus

Dokument on   vajalik juhul, kui ehitusluba või Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kirjalik   nõusolek ei ole vajalik

11

Heakorrastatava   objekti kirjeldus ja fotod

 

12

Toetusega   kavandatava tegevuse projekt või projektjoonis

 

 

 

 

Viimati muudetud: 06.03.2017