Taotluse esitamine

Toetuse saamiseks vajalik allkirjastatud taotlus koos taotluse koosseisus olevate dokumentidega tuleb esitada asukohajärgsesse linnaosavalitsusse kahes eksemplaris (originaal ja koopia).

Enne dokumentide esitamist tuleb üle kontrollida, et kõigil dokumentidel oleksid
õiged kuupäevad ja allkirjad ning et dokumendid oleksid esitamise hetkel kehtivad
ning projekti nimetus on kõikides nõutavates dokumentides sama.

Kõigil esitatud dokumentidel peavad olema kirjas korteriühistu õiged registreerimis­numbrid, esindajate andmed jm. Samuti tuleb jälgida, et samad numbrid ühtiksid taotluses ja hinnapakkumistes kirjas olevate numbritega.

Linnaosavalitsus teatab toetuse taotluste esitamise tähtaja ning infotelefoni taotluse ettevalmistamise nõustamiseks linnaosa koduleheküljel, ajalehes või muudes ametlikes väljaannetes.

Taotlusdokumentide esitajal tuleb kaasa võtta isikutunnistus või muu isikut tõendav dokument. Juhul, kui dokumendid toob linnaosavalitsusse taotleja esindaja, tuleb tal koos isikut tõendava dokumendiga esitada ka volikiri. Ka siis, kui korteriühistu esindaja ei ole kantud registrikaardile, tuleb tal esitada volikiri.

Taotluse kättesaamisel kontrollitakse taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ning taotlejale tagastatakse registreerimismärkega koopia tema kaaskirjast.

Kulutuste tegemist võib alustada alles pärast taotluse esitamist, kuid arvestama
peab sellega, et enne heakskiitva otsuse saamist teeb korteriühistu kulutused omal vastutusel.

 

Viimati muudetud: 06.03.2017