Toetuse suurus ja toetatavad tegevused

 

Toetust antakse Tallinna linnas tegutsevale korteriühistule (taotleja) kuni 70% projekti maksumusest.

Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 15980 eurot aastas ning 39950 eurot kolmel järjestikusel aastal kokku, kusjuures toetust eraldatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite piires.

Arvestada tuleb, et toetus makstakse Tallinna Kommunaalameti poolt välja pärast objekti valmimist ja selle üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist!

Kulutuste tegemisega ei tohi alustada ja kulutuse tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui toetuse taotluse esitamisele vahetult järgneval päeval. Taotluse esitamisega ei ole veel garanteeritud toetuse saamine, seega on kuni kinnituskirja saamiseni kulutuste tegemine omavastutusel.

Toetatakse tegevusi, mis on suunatud nende objektide heakorrastamiseks, mille asukoht on korterelamu(id)t ümbritseval või korterelamute vahele jääval maa-alal. Toetatavad tegevused (nii linna maal kui korteriühistu maal) on loetletud korteriühistute toetamise korra lisas 1.

Tegevuste loetelu, millele võib projekti „Hoovid   korda” raames toetust taotleda

 

 

 

TEGEVUS

TEGEVUSE   KIRJELDUS

1. Teeremont

Hoovi teekattes   olevate aukude remont immutusmeetodil, väga halvas seisukorras teede katmine   freesipuruga

2. Kõnnitee rajamine või remont

Kõnniteede   ehitamine korteriühistu maja esiste väljakujunenud jalgradade   asemele, olemasoleva   kõnnitee asfaltkatte parandamine või uuendamine

3. Sademeveeprobleemi lahendamine

Kraavide puhastamine,   sademevee immutamine pinnasesse, sademevee juhtimine koos- või lahkvoolsesse   kanalisatsiooni kooskõlastatud projekti kohaselt

4.   Haljasala, puhkeala vms kasutamiseks avatud rajatise rajamine või parendamine  

Olemasoleva haljasala murukatte   korrastamine. Hõlmab madalamate alade täitmist mullaga, muru külvamist,   probleemkohtade katmist murumätastega

5.   Kõrghaljastuse rajamine või parendamine

Kõrghaljastuse   planeerimine lagedale platsile, väljalangenud puuistikute asendamine,   olemasolevate puude korrastamine, probleemsete puude mahavõtmine

6.   Mängu- või spordiväljaku vms kasutamiseks avatud vaba aja veetmise rajatise   rajamine või parendamine

Mänguväljakul olemasolevate ronimispuude   korrastamine, värvimine, uute ronimispuude paigaldamine, uue mänguväljaku   rajamine, korvpalliplatsi rajamine ja korrastamine

7.   Parkimisplatsi rajamine või parendamine

Olemasoleva   parkimisplatsi asfaltkatte parandamine, asfaltkatte uuendamine,   parkimisplatsi rajamine, olemasoleva parkimisplatsi laiendamine,   parkimiskohtade tähistamine, parkimiskorda reguleerivate liiklusmärkide   paigaldamine

8.   Prügimaja või prügikonteinerite platsi rajamine või parenda­mine

Prügimaja rajamine, prügikonteinerite platsi   rajamine või korrastamine

9.   Tänavavalgustuse paigaldamine või parendamine

Tänavavalgustuse   paigaldamine, olemasoleva tänavavalgustussüsteemi korrastamine

10.   Aia või piirde rajamine või parendamine, sh tõkkepuu paigaldamine

Olemasoleva aia või muu piirde   korrastamine, uue rajamine, piirdeheki korrastamine või rajamine

11.   Hoovi inventari paigaldamine või korrastamine

Istepinkide paigaldamine,   olemasolevate istepinkide korrastamine, vaibakloppimispuude ja   pesukuivatusraamide korrastamine või paigaldamine

12.   Korteriühistu veevärgi ja kanalisatsiooni ning ühis­veevärgi ja ‑kanalisatsiooni   vahelise liitumispunkti ümberehitamine

Järjestikku   vee- ja kanalisatsiooniühendusega elamutele, mille vee- ja   kanalisatsioonisüsteemil on ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga üks   liitumispunkt, eraldi liitumispunktide rajamine kooskõlastatud projekti   kohaselt

13.   Abihoone rekonstruee­rimine või lammutamine

Hoovis asuva   amortiseerunud kuuri rekonstrueerimine või lammutamine

14. Rattamaja rajamine

Jalgrataste   turvaliseks hoidmiseks mõeldud rattamaja rajamine

15.Turvakaamerate paigaldamine

Turvakaamerate   paigaldamine korteriühistu hooviala turvalisuse tagamiseks

16.Supergraafika (seinamaalingu) loomine

Hoovide   ilmestamine supergraafikaga

 

 

 

Viimati muudetud: 06.03.2017