Projekt

Projekti "Hoovid korda" raames hoove korrastavate korteriühistute toetamise kord                              
 Tallinna Linnavalitsus 19.12.2012 määrus number 78 [RT IV, 16.03.2013, 53]                              

 

Muudetud järgmiste aktidega

Vastuvõtmine     Avaldamine                 Jõustumine

12.02.2014   RT IV, 20.02.2014, 7    23.02.2014

25.11.2015   RT IV, 01.12.2015, 25  04.12.2015

24.08.2016   RT IV, 30.08.2016, 3    02.09.2016


 

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  19. detsember 2012 nr 78

Projekti „Hoovid korda” raames hoove korrastavate korteriühistute toetamise kord

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 otsuse nr 263 „Projekti „Hoovid korda” elluviimine” p 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED

§ 1.  Reguleerimisala

(1) Projekti "Hoovid korda" raames hoove korrastavate korteriühistute toetamise kord (edaspidi kord) reguleerib korteriühistute sihtotstarbelist toetamist korterelamute hoovide ja õuealade heakorrastamiseks (edaspidi toetus) Tallinna linnas. [RT IV, 30.08.2016, 3 - jõust. 02.09.2016]

 (2) Korras nähakse ette toetuse andmise eesmärk, toetatavad tegevused, nõuded taotlejale ja taotlusele, toetuse määr, taotluse esitamise tähtaeg ja asutus, kellele taotlus esitatakse, taotluse läbivaatamise tähtaeg, taotleja ja taotluse vastavaks tunnistamise alused ja kord, taotluse hindamise kriteeriumid ja kord ning toetuse väljamakse tegemise tingimused ja kord.

 (3) Korterelamu hoov või õueala (edaspidi hoov) on korra mõistes korterelamut ümbritsev või korterelamute vahele jääv maa-ala, mis piirneb järgmise krundi piiriga, kui ei ole teisiti kokku lepitud.

 (4) Toetust eraldatakse Tallinna linna eelarves selleks ette nähtud vahendite piires.

§ 2.  Toetuse eesmärk

 (1) Toetuse üldeesmärk on muuta linna elukeskkond atraktiivsemaks ja parandada elukvaliteeti kohaliku aktiivsuse suurendamise ja mittetulundustegevuse arendamise kaudu.

 (2) Korteriühistute sihtotstarbelise toetuse eesmärk on:  1) suurendada korteriühistute omaalgatust ja koostöötahet;  2) tugevdada sotsiaalseid suhteid korterelamutes;  3) parandada hoovide välisilmet;  4) parendada hooviga piirneva munitsipaalmaa sihtotstarbelist kasutamist vastavalt ühistu vajadustele.

2. peatükk TAOTLEJALE ESITATAVAD NÕUDED, TOETATAVAD TEGEVUSED NINGTOETUSE MÄÄR 

§ 3.  Toetuse taotlejale esitatavad nõuded

 (1) Toetust võib taotleda Tallinna linnas tegutsev korteriühistu, kes vastab korras esitatud nõuetele (edaspidi taotleja).

 (2) Taotleja peab olema registreeritud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris vähemalt kuus kuud enne toetuse taotluse (edaspidi taotlus) esitamist.

§ 4.  Toetatavad tegevused

 (1) Taotleja võib taotleda toetust lisas 1 nimetatud tegevusteks (edaspidi tegevus), kui heakorrastatava või rajatava objekti (edaspidi objekt) kavandatav asukoht on hoovis. [RT IV, 30.08.2016, 3 - jõust. 02.09.2016]

 (2) Kavandatav tegevus peab olema kooskõlas linnaosa looduslike ja sotsiaal-majanduslike arenguvajaduste ja võimalustega.

 (3) Kavandatav tegevus tuleb ellu viia taotluse esitamise aasta 1. detsembriks.

 (4) Taotleja peab tegevuse elluviimiseks väljastama vähemalt kolm vormikohast pakkumiskutset (lisa 2) koos pakkumise tehnilise spetsifikatsiooniga (edaspidi objekti pakkumiskutse) ja saama vähemalt kolmelt pakkujalt taotluse menetlemise ajal kehtiva hinnapakkumise, mis vastab tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi objekti hinnapakkumine).

 (5) Kui pärast taotluse esitamist selgub, et ükski taotluses objekti hinnapakkumise esitanud juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja töid ei teosta, peab taotleja uue tööde teostaja leidmiseks väljastama vähemalt kolm objekti pakkumiskutset ning saama vähemalt kolmelt pakkujalt objekti hinnapakkumise.

 (6) Lähtuvalt kavandatavatest tegevustest peavad objekti hinnapakkumised olema võetud juriidilistelt isikutelt või füüsilisest isikust ettevõtjatelt, kellel on nõutavad tegevusload ja registreeringud.

 (7) Väljavalitud hinnapakkumine ei tohi teiste hinnapakkumistega võrreldes olla põhjendamatult kõrge.

 (8) Taotleja juhtorgani liikmed ei tohi olla parima hinnapakkumise esitanud isiku juhtorgani liikmed, aktsionärid või osanikud.

§ 5.  Toetuse määr ja suurus

 (1) Toetust antakse korteriühistule kuni 70% kavandatavate tegevuste maksumusest § 14 esitatud hindamiskomisjoni ettepaneku alusel.

 (2) Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 15 980 eurot aastas ning 39 950 eurot kolmel järjestikusel aastal kokku.

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE JA TAOTLUSELE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 6.  Taotluse esitamine ja tähtaeg

 (1) Toetuse taotlus esitatakse eelarveaasta esimesest tööpäevast kuni märtsikuu esimese tööpäevani (kaasa arvatud) taotleja asukohajärgsele linnaosa valitsusele § 7 kohaselt.

 (2) Linnaosa valitsus teatab linnaosa veebilehel, ajalehes või muus ametlikus väljaandes taotluste esitamise tähtaja ning taotluse ettevalmistamise infotelefoni.

§ 7.  Taotlusele esitatavad nõuded

  Taotluse koosseisus esitatakse järgmised allkirjastatud dokumendid köidetult kahes eksemplaris:  1) taotleja esindaja allkirjastatud kaaskiri, milles on märgitud taotleja nimi ja äriregistri kood ning üleantavate, taotluse koosseisu kuuluvate dokumentide loetelu;  2) vormikohane hoovi heakorrastamise toetuse taotlus (lisa 3);  3) taotleja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia ja seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul lisaks tema volitusi tõendav volikiri;  4) juhatuse esimehe ja raamatupidaja allkirjastatud korteriühistu eelmise aasta majandusaasta tulemiaruanne; [RT IV, 01.12.2015, 25 - jõust. 04.12.2015]  5) korteriühistu üldkoosoleku või põhikirjast tulenevate volituste alusel juhatuse protokolli koopia, mis sisaldab otsust hoovi korrastamiseks vajalike tööde teostamise kohta ja kinnitust omafinantseeringu olemasolu ja suuruse kohta töö teostamise aastal;  6) objekti pakkumiskutsete koopiad koos neile vastavate objekti hinnapakkumiste koopiatega;  7) vormikohane hinnavõrdlustabel (lisa 4) määruse § 4 lõikes 4 nimetatud objekti kohta, kusjuures väljavalitud hinnapakkumine peab olema objektiivselt põhjendatud;  8) krundiplaan objekti praeguse või kavandatava asukoha skeemiga, mis sisaldab märget korteriühistu majandamisel oleva kinnistu katastritunnuse kohta;  9) ehitusluba või Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kirjalik nõusolek, kui seda on vaja ehitusseadustiku kohaselt; [RT IV, 01.12.2015, 25 - jõust. 04.12.2015]  10) asukohajärgse linnaosa valitsuse kirjalik kooskõlastus kavandatavate tegevuste kohta juhul, kui § 7 punktis 9 nimetatud ehitusluba või nõusolekut ei ole vaja;  11) heakorrastatava objekti kirjeldus ja fotod;  12) toetusega kavandatava tegevuse projekt või projektjoonis

4. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 8.  Taotluse vastuvõtmine

 (1) Taotluse vastuvõtmisel kontrollib asukohajärgne linnaosa valitsus nõutavate dokumentide olemasolu ning tagastab taotlejale registreerimismärkega § 7 punktis 1 nimetatud kaaskirja koopia.

 (2) Kontrolli tulemused kantakse kontroll-lehele (lisa 5), kuhu märgitakse esitatud ja esitamata dokumendid. Kui taotleja esitab kontroll-lehele märgitud puuduvad dokumendid § 6 lõikes 1 nimetatud tähtajaks, võetakse taotlus menetlusse. Kui taotlus koos kõikide nõutavate dokumentidega on esitatud tähtajaks, kontrollitakse esitatud andmete õigsust.

 (3) Kui taotleja ei esita taotlust tähtajaks, jäetakse see läbi vaatamata.

 (4) Kui taotleja ei esita kõiki toetuse taotlemiseks nõutavaid dokumente, siis taotlust edasi ei menetleta. Kui taotluse kontrollimisel ei saa nõutava dokumendi vajadust ja sisulist täpsust üheselt tõlgendada, võib edasise menetlemise käigus esitada järelepärimisi.

 (5) Linnaosa valitsus edastab vastu võetud taotluste arvu ja taotletud toetuse kogusumma Tallinna Kommunaalametile (edaspidi kommunaalamet) elektrooniliselt kohe pärast taotluste esitamise tähtaja möödumist. Kommunaalamet arvestab selle teabe põhjal välja linnaosa valitsusele eraldatava toetuse summa § 141 kohaselt. [RT IV, 30.08.2016, 3 - jõust. 02.09.2016]

§ 9.  Taotluse ja taotleja vastavaks või mittevastavaks tunnistamine

 (1) Linnaosa vanema haldusaktiga moodustatud 3-5-liikmeline hindamiskomisjon (edaspidi hindamiskomisjon) kontrollib vastuvõetud taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja ja taotluse vastavust korra nõuetele.

 (2) Hindamiskomisjoni liige ei tohi olla taotluse esitanud korteriühistu ega selle juhtorgani liige.

 (3) Hindamiskomisjoni liikmetel on õigus ametitõendi esitamisel kontrollida taotluses esitatud andmete õigsust kohapeal.

 (4) Taotleja ja taotlus tunnistatakse vastavaks, kui korra nõuded on täidetud.

 (5) Hindamiskomisjon määrab taotlejale puuduste kõrvaldamise tähtaja, kui esitatud taotluses või muudes korra alusel esitatud dokumentides on ebatäpsusi. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus õigel ajal esitatuks.

 (6) Vastavaks või mittevastavaks tunnistamise otsus tehakse linnaosa vanema haldusaktiga hindamiskomisjoni ettepaneku alusel seitsme tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja möödumisest. Kui taotlus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, märgitakse mittevastavaks tunnistamise otsuses, millised nõuded ei ole täidetud ja milliste andmete põhjal mittenõuetekohasus kindlaks tehti.

 (7) Taotleja või taotluse mittevastavaks tunnistamise korral edastab linnaosa valitsus taotlejale asjaomase haldusakti kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

§ 10.  Taotluse hindamine

 (1) Hindamiskomisjoni iga liige täidab hindamislehe (lisa 6), kus hindab vastavaks tunnistatud taotlusi korra § 11 lõikes 1 toodud hindamiskriteeriumide alusel.

 (2) [Kehtetu - RT IV, 30.08.2016, 3 - jõust. 02.09.2016]

§ 11.  Taotluse hindamise kriteeriumid ja nendele vastavuse hindamise kord

 (1) Taotluse hindamisel arvestatavad kriteeriumid on:  1) kavandatavate tegevuste sobivus toetuse eesmärkidega, sealhulgas heakorrastatava objekti kulutõhusus;  2) objekti vastavus asjaomase linnaosa arenguvajadustele.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kriteeriumidele vastavuse hindamiseks annavad hindamiskomisjoni liikmed hindepunkte, võrreldes selleks omavahel ka taotluses ja linnaosa arengukavas märgitud andmeid.

§ 12.  Kavandatavate tegevuste sobivus toetuse eesmärkidega

  Hinnangu andmisel kavandatavate tegevuste sobivusele toetuse eesmärkidega, on võimalik anda:  1) kuni 20 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral parandab heakorrastatav objekt linnaosa elukvaliteeti ja elukeskkonna atraktiivsust;  2) kuni 20 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral suurendab kavandatav tegevus korteriühistu elanike omaalgatust ja võimalust teha koostööd ning tugevdab sotsiaalseid suhteid;  3) kuni 15 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral on objekti kavandatav majandamine tegelikkuses teostatav;  4) kuni 15 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral on objekti kavandatav kasutajate arv vastavuses objektile tehtavate kulutustega.

§ 13.  Objekti vastavus linnaosa arenguvajadustele

  Hinnangu andmisel objekti vastavusele linnaosa arenguvajadustele, on võimalik anda:  1) kuni 10 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral vastab objekt linnaosa arengukavas või selle puudumise korral Tallinna arengukavas kindlaks määratud arengueeldustele;  2) kuni 10 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral objekt vastab linnaosa arengukavas või selle puudumise korral Tallinna arengukavas kindlaks määratud strateegilistele eesmärkidele või arengusuundadele;  3) kuni 10 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral on objekt kajastatud linnaosa arengukavas või selle puudumise korral Tallinna arengukavas märgitud tegevustes.

§ 14.  Hindamiskomisjoni ettepaneku koostamine

 (1) Hindamiskomisjoni liikmete antud hindepunktide alusel arvutatakse taotluse hindepunktide summa. [RT IV, 30.08.2016, 3 - jõust. 02.09.2016]

 (2) Taotlused seatakse hindepunktide summa alusel paremusjärjestusse, lugedes parimaks suurima hindepunktide summa saanud taotluse. [RT IV, 30.08.2016, 3 - jõust. 02.09.2016]

 (3) Kui taotluste hindepunktide summa on võrdne, seab hindamiskomisjon taotlused paremusjärjestusse lihthääletuse teel. Häälte võrdse jagunemise korral võetakse vastu paremusjärjestus, mille poolt hääletas hindamiskomisjoni esimees. Hääletuse tulemused märgitakse hindamiskomisjoni ettepanekusse. Hindepunktide summa märgitakse hindamiskomisjoni ettepanekusse taotluste ja hindepunkte andnud hindamiskomisjoni liikmete kaupa. [RT IV, 30.08.2016, 3 - jõust. 02.09.2016]

 (4) Hindamiskomisjoni ettepanekusse märgitakse hindepunktide summa taotluste ja hindepunkte andnud hindamiskomisjoni liikmete kaupa ja hääletuse korral selle tulemused. [RT IV, 30.08.2016, 3 - jõust. 02.09.2016]

 (5) Hindamiskomisjon esitab paremusjärjestuse alusel ettepaneku taotlejatele eraldatava toetuse summa kohta, lähtudes §-st 5 ja käesoleva määruse § 141 alusel linnaosa valitsusele toetuse maksmiseks eraldatud summast. [RT IV, 30.08.2016, 3 - jõust. 02.09.2016]

 (6) Hindamiskomisjonil on õigus taotletud toetuse summat muuta, märkides muudatuse põhjenduse hindamiskomisjoni ettepanekusse ja teavitades sellest enne taotlejat. [RT IV, 30.08.2016, 3 - jõust. 02.09.2016]

 (7) Hindamiskomisjoni ettepanekule kirjutavad alla hindamiskomisjoni esimees ja hindamiskomisjoni liikmed. [RT IV, 30.08.2016, 3 - jõust. 02.09.2016]

 (8) Hindamiskomisjon koostab taotluste paremusjärjestuse ja ettepaneku (lisa 7) võimalike toetuse saajate kohta kümne tööpäeva jooksul alates vastavaks tunnistamise otsuse tegemisest ning esitab need linnaosa vanemale kinnitamiseks. [RT IV, 30.08.2016, 3 - jõust. 02.09.2016]

 (9) Täiendavate eelarvevahendite saamise korral koostab hindamiskomisjon viie tööpäeva jooksul § 141 lõikes 2 nimetatud haldusakti kättesaamisest arvates linnaosa vanemale ettepaneku lisatoetuse andmise kohta, võttes aluseks kinnitatud paremusjärjestuse. [RT IV, 30.08.2016, 3 - jõust. 02.09.2016]

§ 141.  Linnaosa valitsusele toetuse eraldamiseks summa määramine ja kinnitamine

 (1) Kommunaalamet jagab linnaeelarves projektile "Hoovid korda" ette nähtud summa taotletud toetuse kogusummaga, arvutades protsendi, mille ulatuses on võimalik linnaosade valitsustel taotlusi rahuldada.

 (2) Kommunaalamet kinnitab linnaosa valitsusele toetuse eraldamiseks määratava summa haldusaktiga ja edastab haldusakti koopia linnaosa valitsusele elektrooniliselt viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest. [RT IV, 30.08.2016, 3 - jõust. 02.09.2016]

§ 15.  Hindamiskomisjoni ettepaneku kinnitamine

 (1) Linnaosa vanem kinnitab taotluste paremusjärjestuse ja hindamiskomisjoni ettepaneku oma haldusaktiga kolme tööpäeva jooksul. [RT IV, 30.08.2016, 3 - jõust. 02.09.2016]

 (2) Linnaosa valitsus edastab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud haldusakti kommunaalametile kolme tööpäeva jooksul, lisades hindamislehed. Lisaks edastab linnaosa valitsus kommunaalametile paremusjärjestuse alusel koostatud nõuetekohaste taotluste koondandmed (lisa 8) elektrooniliselt. [RT IV, 30.08.2016, 3 - jõust. 02.09.2016]

§ 16.  Taotluse rahuldamine [RT IV, 30.08.2016, 3 - jõust. 02.09.2016]

 (1) Rahuldatakse paremusjärjestuse alusel parimaks tunnistatud taotlused, mis on saanud vähemalt 10% võimalikust maksimaalsest punktide arvust ja mille rahastamise summa ei ületa kommunaalameti haldusaktiga linnaosa valitsusele toetuse eraldamiseks kinnitatud summat. [RT IV, 30.08.2016, 3 - jõust. 02.09.2016]

 (2) Kommunaalameti juhataja teeb käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel taotluse rahuldamise otsuse oma haldusaktiga 40 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja möödumisest. [RT IV, 30.08.2016, 3 - jõust. 02.09.2016]

 (21) Kommunaalameti juhataja teeb §-s 211 käsitletud juhul käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel taotluse rahuldamise otsuse oma haldusaktiga kümne tööpäeva jooksul alates dokumentide kättesaamisest määruse § 15 lõike 2 alusel. [RT IV, 30.08.2016, 3 - jõust. 02.09.2016]

 (3) Kommunaalamet saadab linnaosa valitsusele taotluste rahuldamise haldusakti koopia posti teel viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest. [RT IV, 30.08.2016, 3 - jõust. 02.09.2016]

 (4) Linnaosa vanem teeb taotluste rahuldamata jätmise otsuse oma haldusaktiga viie tööpäeva jooksul lõikes 3 nimetatud dokumendi koopia saamisest ja edastab taotluste rahuldamata jätmise otsuse koopia taotlejatele posti teel või elektrooniliselt kolme tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest. [RT IV, 30.08.2016, 3 - jõust. 02.09.2016]

§ 17.  Toetuse vastuvõtmise kinnitamine

 (1) Kommunaalamet koostab toetuse taotlejatele taotluse rahuldamise kohta teatise, millele lisab kommunaalameti juhataja allkirjastatud kinnituskirja kahes eksemplaris ning kuludeklaratsiooni (lisa 9) ning esitab need abilinnapeale. Abilinnapea allkirjastab kommunaalameti esitatud teatise. [RT IV, 30.08.2016, 3 - jõust. 02.09.2016]

 (11) Linnavalitsus saadab toetuse taotlejale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teatise posti teel viie tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. [RT IV, 30.08.2016, 3 - jõust. 02.09.2016]

 (2) Kui toetuse saaja on nõus lõikes 3 toodud kohustuste võtmisega, kirjutab ta kinnituskirjale alla, märgib allkirjastamise kuupäeva ja tagastab kinnituskirja ühe eksemplari kommunaalametile ning koopia linnaosa valitsusele 15 kalendripäeva jooksul arvates kinnituskirja saamisest posti teel.

 (3) Kinnituskirja tagastamisega kinnitab toetuse saaja, et on nõus:  1) toetust vastu võtma;  2) tagama objekti korrashoiu, säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise vähemalt seitsme aasta jooksul objekti üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest ning objekti korrashoiu, kui see on samal otstarbel kasutusel ka pärast seitsme aasta möödumist; [RT IV, 01.12.2015, 25 - jõust. 04.12.2015]  3) maksma saadud toetuse mittesihipärase kasutamise korral kommunaalameti nõudmisel tagasi ühe kuu jooksul pärast mittesihipärase kasutamise aluseks olevast asjaolust teadasaamist;  4) säilitama toetuse taotlemise ja kulutuste tegemisega seotud dokumente vähemalt seitse aastat;  5) täitma muid toetuse saamiseks esitatud nõudeid.

 (4) Toetuse saaja lubab kinnituskirja tagastamisega linnaosa valitsusel ja kommunaalametil teostada järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle.

§ 18.  Muudatustest teavitamine

  Taotleja ning toetuse saaja teavitab viivitamata linnaosa valitsust kirjalikult:  1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;  2) korteriühistu ühinemisest või jagunemisest;  3) töödega alustamisest;  4) objektiga seotud muutustest.

5. peatükk TAOTLUSE VÄLJAMAKSMISE TINGIMUSED 

§ 19.  Kulutuste tegemist tõendavate dokumentide esitamine

 (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja linnaosa valitsusele pärast objektil tööde lõpetamist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist, kuid hiljemalt detsembrikuu viiendal tööpäeval, kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:  1) koopia arve-saatelehest või arvest, mille on väljastanud isik, kellelt taotleja tellis teenust või tööd või ostis kaupa;  2) kui objekt on ehitis, siis koopia osutatud teenuse või tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendavast dokumendist, mille on väljastanud isik, kellelt taotleja tellis teenust või tööd või ostis kaupa;  3) kolm uut objekti pakkumiskutset koos neile vastavate hinnapakkumistega, kui ükski taotluses hinnapakkumise esitanud juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja töid ei teostanud ja taotleja valis uue tööde teostaja;  4) käesoleva lõike punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud omafinantseeringu tasumist tõendava maksekorralduse koopia;  5) heakorrastatud objekti fotod.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumisele.

 (3) Kulutuse tegemisega ei tohi alustada ja kulutuse tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamisele vahetult järgneval päeval. Kulutuste tegemine taotluse rahuldamise otsuseni toimub taotleja omavastutusel.

 (4) Kui § 4 lõikes 3 esitatud nõuet ei täideta, esitab toetuse saaja linnaosa valitsusele käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtajaks kuludeklaratsiooni teostatud ja akteeritud tööde kohta koos seletuskirjaga tegemata töödest.

 (5) Linnaosa valitsus kontrollib käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2, 3 ja 4 esitatud dokumentide õigsust ning edastab nõuetekohased kinnitatud ja registreeritud kuludeklaratsioonid kommunaalametile menetlemiseks.

 (6) Kulutuste tegemist tõendavaid dokumente võib esitada nii paberil kui ka elektrooniliselt. [RT IV, 01.12.2015, 25 - jõust. 04.12.2015]

§ 20.  Järelevalve

 (1) Objekti järelevalvet teostab linnaosa valitsus (edaspidi järelevalve teostaja).

 (2) Järelevalve teostajal on õigus toetuse saajaga kooskõlastatult kontrollida toetuse saamisega seotud dokumente ja objekti vastavust taotlusele kohapeal § 19 lõikes 1 nimetatud asjaolude täpsustamiseks.

 (3) Pärast objekti valmimist, tegevuste teostamist ja ülevaatust koostatakse järelevalvetoimingu tulemuste kohta kontrollakt (lisa 10), mille allkirjastavad järelevalve teostaja ja taotleja esindaja.

 (4) Järelevalve teostajal on õigus teha toetuse saajale ettekirjutus kõrvaldada järelevalve käigus avastatud puudused.

§ 21.  Toetuse maksmine ja maksmisest keeldumine

 (1) Kommunaalamet kontrollib enne toetuse väljamaksmist toetuse saaja esitatud taotluses kavandatud tegevuste eest täielikku või osadena tasumist tõendavat kuludeklaratsiooni ja sellele lisatud dokumente, sealhulgas:  1) toetuse saaja ja linnaosa valitsuse allkirjastatud objekti kontrollakti;  2) raamatupidamisdokumente;  3) ehitusloa või Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kirjaliku nõusoleku või linnaosa valitsuse kooskõlastuse olemasolu;  4) majandustegevuse registri registreeringut, kui see on nõutav. [RT IV, 30.08.2016, 3 - jõust. 02.09.2016]

 (2) Toetus makstakse välja pärast seda, kui toetuse saaja tõendab omafinantseeringu tasumist.

 (3) Kommunaalamet korraldab toetuse maksmise toetuse saaja arvelduskontole ühe kuu jooksul arvates § 19 lõikes 1 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamise päevast.

 (4) Toetust ei maksta, kui:  1) toetuse saaja ei ole teostatud tegevuse või selle osa eest tasunud või ei ole esitanud nõuetekohaseid kulutuste tegemist tõendavaid dokumente § 4 lõikes 3 ette nähtud tähtpäevaks;  2) toetuse saaja on jätnud kinnituskirja § 17 lõikes 2 ette nähtud tähtpäevaks tagastamata;  3) toetuse saaja, kellele on järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks tehtud ettekirjutus, on jätnud selle tähtpäevaks täitmata;  4) toetuse taotleja on esitanud valeandmeid;  5) toetuse saaja ei võimalda järelevalve teostajal objekti taotlusele vastavuse kontrolli;  6) teostatud tööd erinevad taotlusest.

 (5) Kommunaalamet saadab toetuse saajale toetuse maksmisest keeldumise haldusakti posti teel kolme tööpäeva jooksul pärast toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamist.

 (6) Põhjendatud juhul võib kommunaalamet vähendada väljamaksmisele kuuluvat toetuse summat proportsionaalselt taotluses esitatud, kuid tähtajaks teostama töödega.

§ 211.  Täiendavad eelarvevahendid

  Kui projektile "Hoovid korda" lisandub eelarvevahendeid, kohaldatakse §-s 141 sätestatut ning juhindutakse määruse §-dest 14, 15, 16 ja 17. [RT IV, 30.08.2016, 3 - jõust. 02.09.2016]

§ 22.  Dokumentide säilitamine

 (1) Korra alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Neid säilitatakse linnaosa valitsuses vähemalt seitse aastat.

 (2) Toetuse taotlemise ja kulutuste tegemisega seotud dokumente säilitab toetuse saaja vähemalt seitse aastat.

§ 23.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 24.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 27. detsembril 2012.

Lisa 1 Tegevuste loetelu, millele võib projekti „Hoovid korda” raames toetust taotleda [RT IV, 01.12.2015, 25 - jõust. 04.12.2015]

Lisa 2 Pakkumiskutse [RT IV, 01.12.2015, 25 - jõust. 04.12.2015]

Lisa 3 Hoovide heakorrastamise toetuse taotlusi [RT IV, 01.12.2015, 25 - jõust. 04.12.2015]

Lisa 4 Hinnapakkumiste võrdlustabel parima pakkumise valimiseks

Lisa 5 Kontroll - leht [RT IV, 01.12.2015, 25 - jõust. 04.12.2015]

Lisa 6  Hindamisleht

Lisa 7 Hindamiskomisjoni ettepanek

Lisa 8 Nõuetekohaste taotluste koondandmed

Lisa 9 Kuludeklaratsioon [RT IV, 01.12.2015, 25 - jõust. 04.12.2015]

Lisa 10 PROJEKTI „HOOVID KORDA” RAAMES TEHTUD TÖÖDE KONTROLLAKT

  Lisa 1 - Tegevuste loetelu, millele võib projekti „Hoovid korda” raames toetust taotleda [RT IV, 01.12.2015, 25 - jõust. 04.12.2015]

Lisa 2 - Pakkumiskutse [RT IV, 01.12.2015, 25 - jõust. 04.12.2015]

Lisa 3 - Hoovide heakorrastamise toetuse taotlusi [RT IV, 01.12.2015, 25 - jõust. 04.12.2015]

Lisa 4 - Hinnapakkumiste võrdlustabel parima pakkumise valimiseks (rtf-formaadis)

Lisa 5 - Kontroll - leht [RT IV, 01.12.2015, 25 - jõust. 04.12.2015]

Lisa 6 - Hindamisleht (rtf-formaadis)

Lisa 7 - Hindamiskomisjoni ettepanek (rtf-formaadis)

Lisa 8 - Nõuetekohaste taotluste koondandmed (rtf-formaadis)

Lisa 9 - Kuludeklaratsioon [RT IV, 01.12.2015, 25 - jõust. 04.12.2015]

Lisa 10 - PROJEKTI „HOOVID KORDA” RAAMES TEHTUD TÖÖDE KONTROLLAKT (rtf-formaadis) 
                      

Viimati muudetud: 07.09.2016