Avalik teave

Riigihanked: riigihankeid ei ole läbi viidud.

Info riigihangete kohta https://riigihanked.riik.ee/register/RegisterHanked.html 

Riiklik järelevalve: PGS § 84 kohaselt teostab kooli õppe-ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet Haridus-ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel kooli asukohajärgne maavanem

Kontaktid: http://www.hm.ee/index.php?03150

Tallinnas ja Harjumaal teostab järelevalvet:

Riiklik ja haldusjärelevalve koolieelsetes lasteasutustes, üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes, huvikoolides, noortelaagrites, täiskasvanute koolitusasutustes

Eraõppeasutustes viiakse läbi riiklikku, munitsipaalõppeasutustes haldusjärelevalvet.

Riikliku ja haldusjärelevalve korraldust ja läbiviimist õppeasutustes reguleerivad järgmised seadused:

Järelevalvet korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond. Järelevalvet koolieelsete lasteasutuste, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium eesmärgiga tagada hariduse kättesaadavus ja sellele võrdsetel alustel juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus.

Haridus- ja Teadusministeerium lahendab õppe- ja kasvatustegevuse  õiguspärasusega  seotud pöördumisi. Teenistusliku järelevalve valdkonda kuuluvate juhtumite puhul edastatakse ettepanek teenistusliku järelevalve läbiviimiseks õppeasutuse pidajale.

Loe täpsemalt:

https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/jarelevalve

 

Sisehindamise aruanne:   

Sisehindamise kord

Riikliku järelvalve hinnang:  

Eelarve: https://www.tallinn.ee/est/eelarve

Tellitud uuringud ja analüüsid:  puuduvad.

Jõustunud kohtulahendid: jõustunud kohtulahendid puuduvad

Isikuandmete kogumine: Tallinna Humanitaargümnaasiumi isikuandmete eest vastutav isik:
Kaja Pello, kaja.pello@humg.edu.ee

Tallinna linna andmekaitsetingimused

Viimati muudetud: 08.04.2021