Ettevalmistusrühmad

Registreerimine THG eelkooli rühmadesse  NB! algab 1. veebruaril 2018 kell 00.00

I klassi õppima asumine Tallinnas 2018. aastal

Tallinna Haridusameti Käskkiri

Lepingu näidis

Kodukord

Kodukord(vene keeles)

Töökorraldus

Meie koolis töötavad kooliks ettevalmistusrühmad.

 • Õppetöö algab 04.09.2017 (05.09.2017), viimane õppepäev toimub mai lõpus. Kokku 33 õppenädalat. Kooli vaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu.
 • Nädala koormus 10 tundi, tunni kestvus 30 min, vahetund 5 min.
 • Õppetöö toimub 2 korda nädalas: esmaspäev ja neljapäev, teisipäev ja reede.
 • Tunnid algavad enamasti 14.55 või 15.30 .Ettevalmistusrühmade tunniplaan avaldatakse septembri alguses.
 • Lapsevanem toob lapse kooli 10-15 minutit enne õppetöö algust. Aitab lapsel garderoobis riietuda. Lapsel peab kaasas olema vahetusjalatsid. Laps ootab õpetajat garderoobis. Lapsevanemal on õigus saata laps klassiruumini ainult lapse hilinemise juhul, selleks vanemal peavad olema kaasas vahetusjalatsid.  Pärast õppetöö lõppemist lapsevanemad ootavad oma laps garderoobis, kuhu toob neid õpetaja.
 • Kooli ja lastevanemate suhteid reguleerib leping, mis on sõlmitud kooli ja lapsevanema vahel enne õppetöö algust.

Ettevalmistusrühmade tunniplaan/ link pole aktiivne.

 

Порядок  работы  групп  подготовки  к  школе

 • Учебная деятельность начинается 04.09.2017 (05.09.2017), последний учебный день в конце мая. Всего 33 учебные недели. Дни школьных каникул и праздничные дни в учебный процесс не входят.
 • Недельная нагрузка  – 10 уроков, продолжительность урока 30 минут, перемены по 5 минут.
 • Учебная работа проходит два раза в неделю: понедельник и четверг;  вторник и пятница.
 • Занятия начинаются в 14.55 или 15.30. Расписание занятий в подготовительных группах 2017 / обновляется в сентябре
 • Родители приводят ребенка в школу за 10-15 минут до начала занятий и помогают ребенку переодеться в гардеробе. У ребенка должна быть с собой сменная обувь. Ребенок ожидает учителя в гардеробе. Родитель имеет право проводить ребенка в класс только в случае опоздания на занятия, при этом у родителя должна быть с собой сменная обувь. После окончания занятий родитель ожидает ребенка в гардеробе, куда его (ребенка) приводит учитель.
 • Отношения между школой и родителем регулируются договором, который заключается между школой и  родителем перед началом обучения.

Töökava

Nädala koormus 10 t.:

Matemaatika – 2t

Vene keel – 4t

Eesti keel – 2t

Inglise keel – 2t

Õppeainete tööplaanid on koostatud  Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava põhjal

«Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava»

Vastu võetud 29.05.2008 nr 87

5. peatükk VALDKONDADE ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID JA SISU NING 6–7AASTASE LAPSE ARENGU EELDATAVAD TULEMUSED

§ 16. Õppe- ja kasvatustegevuse sisu ja lõimivad tegevused

§ 17. Valdkond Mina ja keskkond

§ 18. Valdkond Keel ja kõne

§ 19. Valdkond Eesti keel kui teine keel

§ 20. Valdkond Matemaatika

( vaata https://www.riigiteataja.ee/akt/12970917) Ettevalmistusrühmadele inglise keele töökavad on koostatud meie kooli inglise keele õpetajate poolt.

Aine õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:

 1. tunneb huvi  keele  vastu
 2. õpib lihtsamaid inglisekeelseid sõnu, väljendeid, luuletusi, laule
 3. tunneb ära ja saab aru inglisekeelsetest sõnadest ning lihtsamatest väljenditest;
 4. soovib ja julgeb inglise keeles vastata küsimustele õpitu  raames;

Программа обучения на подготовительных курсах при ТГГ .

Учебная нагрузка на неделю 10 ч.:

Математика – 2 ч

Русский язык – 4 ч

Эстонский язык – 2 ч

Английский язык – 2 ч

 

Рабочие программы по предметам  составлена на основании государственной программы обучения для дошкольных образовательных учреждений:

«Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava»

Vastu võetud 29.05.2008 nr 87

5. peatükk VALDKONDADE ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID JA SISU NING 6–7AASTASE LAPSE ARENGU EELDATAVAD TULEMUSED

§ 16. Õppe- ja kasvatustegevuse sisu ja lõimivad tegevused

§ 17. Valdkond Mina ja keskkond

§ 18. Valdkond Keel ja kõne

§ 19. Valdkond Eesti keel kui teine keel

§ 20. Valdkond Matemaatika

 

С подробным содержанием программы можно ознакомиться на сайте https://www.riigiteataja.ee/akt/12970917

Программа по английскому языку для подготовительных групп составлена преподавателями английского языка  нашей школы.

 

Цели  и содержание  учебных занятий по английскому языку :

 1. Воспитание  интереса  к предмету
 2. Изучение простейших слов , выражений,текстов, коротких стихотворений, песен
 3. Умение слышать речь на английском языке и применять изученное при устном ответе.
 4. Знакомство с алфавитом.
Viimati muudetud: 23.08.2018