Programmeerimine

Kursus toimub 2019/20 õppeaastal

Kursus kestab 35 tundi

Kursuse lühikirjeldus

Paljud inimesed kasutavad igapäevaselt erinevat tarkvara, et õppida, töötada või sisustada vaba aega. Sageli ei mõelda sellele, kuidas tarkvara täpsemalt töötab ning millise ülesehitusega see on. Tööpõhimõtete täpsem tundmine võimaldab rakendusi paremini kasutada ning uuendustega kergemini kohaneda. Selleks et tarkvaraga seonduvat sügavamalt mõista, on kasulik omada programmeerimisega seotud teadmisi ja oskusi. Programmeerimise oskus on vajalik ka tehnoloogiliste lahenduste arendamiseks ja kohandamiseks vastavalt oma soovidele. Kursusel “Programmeerimine” saavad õpilased programmeerimise algoskused. Eelnevat kokkupuudet programmeerimisega ei eeldata. Kursusel tutvustatakse programmeerimise lähtealuseid ja põhimõisteid, mis on aluseks kursuse käigus arendavate programmeerimisoskuste kujunemisele. Olulisel kohal on mõtlemise ja üldpädevuste (sh digipädevused, matemaatika-, loodusteaduste- ning tehnoloogiaalase pädevus) arendamine, rakendades õppemeetodeid ja -materjale, mis on ülesehitatud nii, et need oleks igapäevaelulised ja lõimitud teiste õppeainetega. Kursus põhineb ühel konkreetsel professionaalsel programmeerimiskeelel (nt Python), mis võib kooliti erineda. Programmeerimisoskuste süvendamiseks on soovitav läbida ka jätkukursus "Tarkvaraarendus".

Õppe- ja kasvatuseesmärgid

Õpilane omandab programmeerimise põhitõed, -mõisted ja -oskused ning õpib neid rakendama programmide koostamisel.

Õpitulemused

● Kirjeldab ja kasutab programmi elemente (muutuja, tsükkel, funktsioon jne) ühes programmeerimiskeeles.

● Analüüsib probleeme, mille lahendamiseks piisab kursusel käsitletavast materjalist, ning valib probleemi lahendamiseks sobiva algoritmi.

● Loob algoritmi põhjal töötava programmi.

● Testib loodud programmi tööd, leiab ja parandab puudused.

● Analüüsib etteantud programmikoodi ilma seda käivitamata.

Õppesisu

● Programm

● Andmetüübid (arvud, sõned, tõeväärtused)

● Muutujad

● Loogilised avaldised

● Tingimuslause

● Tsükkel

● Sõned

● Järjend (massiiv)

● Alamprogrammid, funktsioon

● Andmevahetus

Õppetegevus

Kursusel „Programmeerimine“ rakendatakse omandatud teoreetilisi teadmisi praktiliste programmeerimisülesannete lahendamisel. 

Viimati muudetud: 10.09.2019