THG vastuvõtu kord

Tallinna Humanitaargümnaasium on õppijakeskne lõimitud aine- ja keeleõppega kool, mille missioniks on toetada iga õppija mitmekülgset arengut. Põhikoolis on õppekeeleks vene keel. Kinnitatud kooli arengukavale ja hoolekogu otsusele õpivad õpilased alates 1.klassist loodusõpetust, kunstiõpetust ja muusikaõpetust eesti keeles. Alates 7.-ndast klassist on võimalik valida eestikeelseks õppeks kas geograafia või bioloogia. 1-5.klassini on koolis A-klassides eesti keele süvaõpe, see tähendab, et nendes klassides õpitakse kõiki aineid peale vene keele ja matemaatika eesti keeles. Kool on liitunud hiliskeelekümblusprogrammiga, alates 6.klassist A-klassid lähevad üle hiliskeelekümblusprogrammile. Tallinna Humanitaargümnaasiumis õpetatakse inglise keelt alates 2.klassist. Kool pakub oma õpilastele alates 1.klassist võimalust õppida täiendavalt keeleringis. Õpiabi andmiseks töötavad meie koolis psühholoog, sotsiaalpedagoog ja õpiabirühmad. Koolis töötavad pikapäevarühm, ettevalmistusrühmad ja erinevad huvialaringid. Kool on liitunud ELOS (Euroopa kui kooli õppekeskkond) koolide võrgustikuga ja osaleb paljudes välisprojektides. Õppesuunad gümnaasiumiklassides on keeled ja kultuurid, kus õpilased saavad süvendatud õpet inglise keeles. Lisaks on võimalik õppida saksa keelt. Valikainetena pakub gümnaasium erinevaid koolipoolseid valikkursusi: inglise kirjandus, ärikeel, maailmakirjandus, liiklusõpetus. Gümnaasiumiklassides õppekeeleks on eesti keel.

THG vastuvõtu kord

KINNITATUD

Tallinna Haridusameti juhataja 15. jaanuari 2013

käskkirjaga nr 1.-2/42

1. Üldsätted

1.1   Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord on kehtestatud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §10 lg 1 ja Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määruse nr 132Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord“

1.2   Lapsevanematel (edaspidi vanem) on õigus valida oma koolikohustuslikule lapsele õppimiseks Tallinna Humanitaargümnaasium (edaspidi THG),  kui koolis on vabu kohti. Vabade õpilaskohtade olemasolul on THG kohustatud õpilase vastu võtma.

1.3   Juhul, kui vanemal tekib lapsele/õpilasele koha  leidmisega I, II või III kooliastmes probleeme, lahendab olukorra Tallinna Haridusamet.

1.4   Kõikidel põhikooli lõpetanutel on õigus kandideerida THG gümnaasiumiastmesse.

1.5   THG esitab vajadusel kooli vastuvõtu korra muudatuste eelnõu Tallinna Haridusametile kinnitamiseks.

1.6   THG avalikustab õpilaste vastuvõtu korra kooli veebilehel www.humg.edu.ee .

1.7   THG direktor kinnitab kooli õpilaste nimekirja käskkirjaga õppeaasta alguses.

Viimati muudetud: 15.02.2018