Vastuvõtt 10. klassi

Vastuvõtt 10. klassi

1.

2.


3. Tingimused

3.1 THG 10-ndasse klassi toimub õpilaste vastuvõtt pingerea alusel, mis koostatakse õpilaste põhikooli lõputunnistuse hinnete ja vestluste põhjal.

Vestlusi töid saavad sooritada õpilased, kelle:

  • III veerandi tunnistuse keskmine hinne on vähemalt 4,0
  • eesti, inglise ja vene keele hinne on „hea“ või „väga hea“
  • veerandihinnetes ei ole „mitterahuldavat“ hinnet
  • käitumist ja hoolsust on hinnatud vähemalt hindega „hea“

3.2   Vestlused ja testid vastavad põhikooli riiklikule õppekavale ja nende kirjeldus avalikustatakse  kooli koduleheküljel hiljemalt jooksva aasta 1. Märtsist.

3.3  Vestlused tööd 10-ndasse klassi kandideerimiseks:

  • inglise ja eesti keeles vestlus

3.4 Vestlused tööd toimuvad IV õppeveerandil.

3.5 Teiste koolide õpilastele eelregistreerimine vestlusele ja testidele toimub THG sekretäri juures.

3.6 Õpilasel ja tema vanemal on õigus tutvuda hinnatud töödega ning saada selgitusi tulemuste kohta.

3.7 Kirjalikke taotlusi 10. klassi astumiseks võetakse vastu üldjuhul 11.- 25. juunini.

3.8 Kui kirjalikke taotlusi on laekunud enam, kui on 10. klassis õppekohti, on THG õigus koostada hiljemalt 25. juuniks kirjaliku taotluse esitanud õpilaste pingerida. Vastuvõtu otsuse aluseks oleva lõpliku pingerea koostamisel võetakse arvesse nii põhikooli lõpetamise tulemusi kui ka koolis sooritatud katsete/vestluste tulemusi.

3.9. Otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse õpilastele ja vanemale teatavaks (e-kirjaga või paberikandjal) hiljemalt 1. juuliks.

3.10   Kirjaliku taotluse ja nõutavate dokumentide alusel registreerib THG õpilase eKooli esialgsesse nimekirja.

3.11   Nõutavad dokumendid:

– vormikohane avaldus (täidetakse kohapeal);

– põhikooli lõputunnistus;

– tervisekaart.

3.12 Õpilane saab olla ainult ühe kooli esialgses nimekirjas. Juhul, kui õpilane soovib kooli vahetada, teatatakse soovist koolile kirjalikult. Kool arvab õpilase nimekirjast välja vanema taotluse alusel.

3.13 Kui kirjalikke taotlusi 10.klassi astumiseks on laekunud 25.juuniks vähem kui kaks klassikomplekti, täituvusega igas vähemalt 26 õpilast, klasse ei avata. Esialgsesse nimekirja kantud õpilastele leiab kool vajadusel koostöös Tallinna Haridusametiga õpilaskoha teistes Tallinna koolides.

4. Vastuvõtt 2. – 9. ja 11. – 12 . klasside vabadele õpilaskohtadele

4.1. Vastuvõtt vabadele kohtadele toimub kogu õppeaasta jooksul.

4.2. Eelregistreerimine vestlusele THG sekretäri juures.

4.3. 2. – 9. ja 11.–12. klassidesse õppima asumiseks tuleb sooritada inglise keele ja eesti keele test ning vestlus.

4.4. Testid koostatakse arvestades THG õppekava spetsiifikat.

4.5. Õppida soovijatel peab kaasas olema klassitunnistus.

4.6.Positiivse vastuse korral õpilane esitab järgmised dokumendid:

4.6.1.vormikohane avaldus (täidetakse kohapeal);

4.6.2.õpilase isikutunnistuse koopia;

4.6.3.väljavõte õpilasraamatust (vajadusel väljavõte e-koolist jooksvate hinnete kohta);

4.6.4.põhikooli lõputunnistus (11.–12. klassidesse astujatele).

4.7. Välisriigi õppeasutustest tulnud õpilase puhul lapsevanemal esitada taotlus, millele lisada välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

Viimati muudetud: 15.02.2018