Vastuvõtt 2. – 9. ja 11. – 12 . klasside vabadele õpilaskohtadele

1. Vastuvõtt vabadele kohtadele toimub kogu õppeaasta jooksul.

1.2. Eelregistreerimine vestlusele THG sekretäri juures.

1.3. 2. – 9. ja 11.–12. klassidesse õppima asumiseks tuleb sooritada inglise keele ja eesti keele test ning vestlus.

1.4. Testid koostatakse arvestades THG õppekava spetsiifikat.

1.5. Õppida soovijatel peab kaasas olema klassitunnistus.

1.6.Positiivse vastuse korral õpilane esitab järgmised dokumendid:

1.6.1.vormikohane avaldus (täidetakse kohapeal);

1.6.2.õpilase isikutunnistuse koopia;

1.6.3.väljavõte õpilasraamatust (vajadusel väljavõte e-koolist jooksvate hinnete kohta);

1.6.4.põhikooli lõputunnistus (11.–12. klassidesse astujatele).

1.7. Välisriigi õppeasutustest tulnud õpilase puhul lapsevanemal esitada taotlus, millele lisada välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

Viimati muudetud: 15.02.2018