Tallinna Humanitaargümnaasiumi vastuvõtu kord

KINNITATUD

Tallinna Haridusameti juhataja

käskkirjaga 

 

1      Üldsätted

 

Tallinna Humanitaargümnaasiumi vastuvõtu korra aluseks on Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus  § 27

 

1.1. Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord on kehtestatud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §10 lg 1  §27 ja Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määruse nr 132 Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord“ ja määrusega Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord 25.09.2010

1.2. Tallinna Humanitaargümnaasium lähtub andmete kogumisel Isikuandme kaitse seadusest ja sellest lähtuvalt on kooli astumiseks vaja:

1.2.1.  Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis taotluse, millele lisab:

1.2.1.1.      sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

1.2.1.2.      kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

1.2.1.3.       ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;

1.2.1.4.       gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;

1.2.2.  dokumendid ühest koolist teise üleminekul:

1.2.2.1.       ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

1.2.2.2.       väljavõtte õpilase tervisekaardist;

1.2.2.3.      direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;

1.2.2.4.       kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel.

1.3.  Sisseastuja või vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

1.4.  Sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele 1.6.3 ja 1.6.4 nimetatud dokumentide asemel välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja. Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse 1997. aastal UNESCO Üldkonverentsil heaks kiidetud Rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (International Standard Classification of Education – ISCED).

1.5.  Õpilane, kes välisriigis viibimise tõttu, sealhulgas vanemaga välislähetuses kaasas viibides, või muul kooli poolt mõjuvaks loetud põhjusel ei saa täita gümnaasiumi vastuvõtu tingimusi kooli vastuvõtu tingimustes ja korras ettenähtud ajal või viisil, võib kokkuleppel kooliga täita vastuvõtutingimused üldisest korrast erineval ajal või viisil. Tingimuste täitmise aja ja viisi lepivad kokku kool ja õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem hiljemalt 30. juuniks.

1.6. Lapsevanematel (edaspidi vanem) on õigus valida oma koolikohustuslikule lapsele õppimiseks Tallinna Humanitaargümnaasium (edaspidi THG),  kui koolis on vabu kohti. Vabade õpilaskohtade olemasolul on THG kohustatud õpilase vastu võtma.

1.7. Juhul, kui vanemal tekib lapsele/õpilasele koha  leidmisega I, II või III kooliastmes probleeme, lahendab olukorra Tallinna Haridusamet.

1.8. Kõikidel põhikooli lõpetanutel on õigus kandideerida THG gümnaasiumiastmesse.

1.9. THG esitab vajadusel kooli vastuvõtu korra muudatuste eelnõu Tallinna Haridusametile kinnitamiseks.

1.10.            THG avalikustab õpilaste vastuvõtu korra kooli veebilehel  tallinn.ee/humanitaargumnaasium

1.11.            THG direktor kinnitab kooli õpilaste nimekirja käskkirjaga õppeaasta alguses.

2.   Esimesse klassi vastuvõtt

 

1. klass vastuvõtt 2019. aastal

(info Tallinna linna Haridusameti lehelt)

2.1. Vastuvõttu THG esimesse klassi reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (edaspidi PGS) § 9 ja § 10.

2.2. Dokumentide vastuvõtt toimub tööpäeviti 9.00 – 15.00 THG kantseleis peale Tallinna Haridusametilt teatise saamist.

2.3. Nõutavate dokumentide loetelu:

2.4. Vormikohane avaldus (täidetakse kohapeal);

2.5. Lapse sünnitunnistuse koopia;

2.6. Lapsevanema isikudokumendi koopia;

2.7. Lapse tervisekaart.

2.8. Alates 15.juunist toimub vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimine avalduste alusel ajalisest järjekorras.

2.9. Laps saab olla ainult ühe kooli nimekirjas. Juhul, kui vanem soovib kooli vahetada, teatab ta oma soovist koolile kirjalikult. Kool arvab õpilase esialgsest nimekirjast välja saades vanema avalduse alusel.

2.10.            Taotluse võib esitada alates 1. märtsist:

2.11.            eKooli kaudu (eKooli kasutajaks saamise ja taotluse täitmise juhend) NB! eKooli keskkond on avatud 1. märtsist

2.12.            Paberil Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus)

2.13.            E: 8.15-18.00,T-N: 08.15-17.00, R: 08.15-16.00)

Taotluste vormid: koolikohustuslikule lapselekoolikohustuslikust east nooremale lapsele

vene keeles (достигшему школьного возрастане достигшему школьного возраста)

 

Olulised tähtajad 1. klassi astumisel 

 

2.14.            1 -15. märtsil saab esitada taotlusi (eKooli keskkonnas või Tallinna Haridusametis).

2.15.            Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil (kui taotlus on esitatud paberil).

2.16.            Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.

2.17.            Alates 11.juunist toimub vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimine avalduste alusel ajalisest järjekorras.

2.18.            Klassidesse jagamise põhimõtted:

2.19.            A-klassi (osaline keelekümblus) võetakse õpilased vanema avalduse alusel, mis täidetakse kooli sekretäri juures. Kui avaldusi on rohkem, kui õppekohti, siis saab määravaks eestikeelne vestlus õpilasega.

2.20.            B, C ja D klassi määratakse võrdse kohtlemise printsiibi alusel. Kui lapsevanemal on erisoove, siis selleks tuleb täita kooli sekretäri juures avaldus.

2.21.            Hiljemalt 10. juuliks saadab sekretär kõikidele 1. klassi vastuvõetud õpilaste vanematele e-kirjad, milles informeerib õpilase vastuvõtmisest, paralleeli määramisest ja lastevanemate koosoleku toimumise ajast ja kohast.

 

3.   Vastuvõtt 10. klassi

 

3.1. THG 10-ndasse klassi toimub õpilaste vastuvõtt pingerea alusel, mis koostatakse õpilaste põhikooli lõputunnistuse hinnete ja vestluste põhjal.

3.2. Vestlusi saavad sooritada õpilased, kelle:

3.2.1.  tunnistuse keskmine hinne on vähemalt 4,0

3.2.2.  eesti, inglise ja vene keele hinne on „hea“ või „väga hea“

3.2.3.  trimestrihinnetes ei ole „mitterahuldavat“ hinnet

3.2.4.  käitumist ja hoolsust on hinnatud vähemalt hindega „hea“

3.3. Vestlused ja testid vastavad põhikooli riiklikule õppekavale ja nende kirjeldus avalikustatakse  kooli koduleheküljel hiljemalt jooksva aasta 1. märtsist.

3.4. Vestlused 10-ndasse klassi kandideerimiseks:

3.4.1.  inglise ja eesti keeles vestlus

3.5. Kirjalikud tööd toimuvad III trimestril.

3.6. Teiste koolide õpilastele eelregistreerimine vestlusele ja testidele toimub THG sekretäri juures.

3.7.  Õpilasel ja tema vanemal on õigus tutvuda hinnatud töödega ning saada selgitusi tulemuste kohta.

3.8.  Kirjalikke taotlusi 10. klassi astumiseks võetakse vastu üldjuhul 11.- 25. juunini.

3.9.  Kui kirjalikke taotlusi on laekunud enam, kui on 10. klassis õppekohti, on THG õigus koostada hiljemalt 25. juuniks kirjaliku taotluse esitanud õpilaste pingerida. Vastuvõtu otsuse aluseks oleva lõpliku pingerea koostamisel võetakse arvesse nii põhikooli lõpetamise tulemusi kui ka koolis sooritatud katsete/vestluste tulemusi.

3.10.            Otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse õpilastele ja vanemale teatavaks (e-kirjaga või paberikandjal) hiljemalt 1. juuliks.

3.11.             Kirjaliku taotluse ja nõutavate dokumentide alusel registreerib THG õpilase eKooli esialgsesse nimekirja.

3.12.            Nõutavad dokumendid:

3.13.            – vormikohane avaldus (täidetakse kohapeal);

3.14.            – põhikooli lõputunnistus;

3.15.            – tervisekaart.

3.16.            Õpilane saab olla ainult ühe kooli esialgses nimekirjas. Juhul, kui õpilane soovib kooli vahetada, teatatakse soovist koolile kirjalikult. Kool arvab õpilase nimekirjast välja vanema taotluse alusel.

3.17.            Kui kirjalikke taotlusi 10.klassi astumiseks on laekunud 25.juuniks vähem kui kaks klassikomplekti, täituvusega igas vähemalt 26 õpilast, klasse ei avata. Esialgsesse nimekirja kantud õpilastele leiab kool vajadusel koostöös Tallinna Haridusametiga õpilaskoha teistes Tallinna koolides.

 

4.   Vastuvõtt 2. – 9. ja 11. – 12 . klasside vabadele õppekohtadele

 

4.1.  Vastuvõtt vabadele kohtadele toimub kogu õppeaasta jooksul.

4.2. Eelregistreerimine vestlusele THG sekretäri juures.

4.3.  2. – 9. ja 11.–12. klassidesse õppima asumiseks tuleb sooritada inglise keele ja eesti keele test ning vestlus.

4.4. Testid koostatakse arvestades THG õppekava spetsiifikat.

4.5. Õppida soovijatel peab kaasas olema klassitunnistus või prindituna e-kooli tunnistus.

4.6. Positiivse vastuse korral õpilane esitab järgmised dokumendid:

4.7. vormikohane avaldus (täidetakse kohapeal);

4.8. õpilase isikutunnistuse koopia;

4.9. väljavõte õpilasraamatust (vajadusel väljavõte e-koolist jooksvate hinnete kohta);

4.10.            põhikooli lõputunnistus (11.–12. klassidesse astujatele).

4.11.            Välisriigi õppeasutustest tulnud õpilase puhul lapsevanemal esitada taotlus, millele lisada välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

 Avalduste vormid:

1. klassi vastuvõtmise avaldus

Kooli vastuvõtmise avaldus

Koolist lahkumise avaldus

Viimati muudetud: 12.09.2019