Idee esitamine 2020

 

Idee esitamise juhend 2020

Ideede esitamine oli avatud 16. novembrist kuni 6. detsembrini 2020.

Ideid sai esitada digitaalselt veebilehel tallinn.ee/kaasveelarve või paberil, kas Tallinna Linnakantselei teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7) või vastava linnaosa valitsuse ruumides.

 

Idee esitamisel tuli silmas pidada järgnevat

1) Lisada ideekorje vormile oma nimi, kontakttelefon ja e-posti aadress, et ekspertkomisjon saaks vajadusel ühendust võtta

2) Anda ideele nimetus, mis iseloomustab lühidalt ettepaneku sisu.

3) Tuua välja ettepaneku eesmärk ja olulisus ning põhjendada, miks on vaja projekt linna eelarve vahenditest ellu viia. Näiteks millise olemasoleva probleemi antud projekti elluviimine lahendaks või millise uue võimaluse see kas linnaosas (või kogu linnas) looks.

4) Kirjeldada võimalikult täpselt, kus, millal ja kuidas projekti ellu viiakse. Mõelda, kas ideed saab ellu viia 12 kuu jooksul ning kas see mahub linnaosale määratud eelarve piiresse. Ideed võis näitlikustada ka linkide ja piltidega mujalt maailmast.

5) Kirjeldada lühidalt sihtrühma, kes saavad idee elluviimisest otsest kasu (sh hinnanguline suurus, ealine koosseis jm olulised tunnused).

6) Anda hinnanguline suurusjärk kulutustele idee elluviimiseks. Kui suurema vajaduse korral plaaniti lisada omafinantseeringut või kaasata muid rahastusallikaid, siis tuua kindlasti välja ka see.

7) Panna ideevormiga kaasa muu oluline teave. Näiteks objekti asukoht kaardil, ideed illustreeriv joonis, eskiis või foto.

8) Olla teadlik, et idee ja andmete esitamisega nõustuti Tallinna linna andmekaitse reeglitega.

 

Baasnõuded idee esitamisel olid

  • Idee pidi olema realiseeritav linnaosale ette nähtud eelarve piires.

  • Idee ei tohtinud tekitada edaspidi ebamõistlikke kulutusi linnaeelarvest.

  • Idee pidi olema realiseeritav 2021. aasta jooksul.
  • Idee pidi omama positiivset mõju linnakeskkonnale.
  • Idee pidi looma kogukonnale lisaväärtust.

Objekti peavad saama tasuta kasutada kõik linlased. Tegu võis olla nii uue avaliku objekti rajamise kui ka olemasoleva objekti parendamise, täiendamise või laiendamisega (nt kõigile kasutatav kogukonnaobjekt, avalik mänguväljak vms).

  • Esitada ei saanud linna asutuse, linna ja linna osalusega eraõigusliku juriidilise isiku eelarveaasta tegevustega seotud investeeringuobjekti.

Esitada ei saanud näiteks elamu projekti või arendusi, mille on linn eelnevate lepingutega juba kinnitanud. Hääletusele pääsesid vaid need projektid, kus on otsese ärilise kasu saamine välistatud.

  • Idee pidi olema seotud Tallinna arengueesmärkidega.

Abiks olid Tallinna linna arengustrateegia, linnaosade tuleviku kaart ja teised arengustrateegia dokumendid

Ideid sai esitada kuues kategoorias: 1) lapsed/noored; 2) linnakeskkond; 3) turvalisus; 4) sport; 5) kultuur/vaba aeg; 6) muu.

Ei jõudnud ideed esitada?

Kui sul on idee, mida ei jõudnud selle aasta ideede esitamise perioodil postitada, siis tasub oma ettepanekust sellegipoolest teada anda linnaosade kontaktidel. Näiteks kui idee on teostatav praktiliselt kohe või ei nõua suuri eelarvelisi vahendeid. Tihti saavad sellised ideed kaasava eelarve väliselt teostatud või lisatakse need linna arengukavasse järgnevateks aastateks. Ühtlasi võid talletada oma idee tulevaste linna projektide jaoks.

 

Veebiseminar

17. novembril toimus Tallinna kaasava eelarve veebiseminar, kus selgitati ideede esitamise tingimusi. Selleks, et saada ülevaade protsessi plaanist ning kodanike esitatud küsimustest, vaata videot järgi siit:

Tallinna kaasava eelarve ideede esitamine kestis 16. novembrist kuni 6 detsembrini.

Viimati muudetud: 29.12.2020