Teenuste hinnad

1. Lapsevanemate poolt kaetava osa (kohatasu) maksumus ühes kalendrikuus on alates 01.01.2020 71,25€

Tallinna Haridusameti 19.12.2018 käskkiri nr HA - 4/95  siin.

 2. Toiduraha päevamaksumuse otsustamine on vastavalt Koolieelse lasteasutuse seadusele antud hoolekogu pädevusse.

Meie lasteaias on toiduraha päevamaksumus I, II rühmas 2.22 eurot  ja  III, IV rühmas 2.66 eurot.

 Toiduraha soodustust reguleerib Tallinna Linnavolikogu 4.märtsi 2004 määrus nr.7 Toetuste maksmise kord toitlustuskulude katmiseks Tallinna linna koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides ning Tallinna Kopli Ametikoolis

Selle taotlemiseks tuleb esitada vabas vormis avaldus lasteaia direktorile. Avalduses märgitakse netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta. Avaldus esitatakse 10.septembriks ja 10.jaanuariks.

3. Rühmaruumi kasutamine tööpäevadel   6,00 eurot 1 tund

Alus: Tallinna Haridusameti 08.06.2010 käskkiri nr 1-2/319 "Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine"

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 06.01.2021