Üldtutvustus

VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED

 

Visioon

Kalamaja  Lasteaed on kaasaegses õpikeskkonnas töötav rahvuslikke traditsioone hoidev, kodune ja hubane, hea mainega koolieelne lasteasutus, mille lõpetanud lapsed on saavutanud füüsilise, vaimse ja sotsiaalse koolivalmiduse ning sellega täitnud lastevanemate ootused.

 

Missioon

Kalamaja Lasteaia missiooniks on pakkuda koolieelsetele lastele turvalist päevahoidu ning tänapäeva vajadustele vastavat alusharidust arvestades iga lapse individuaalseid vajadusi ja iseärasusi, tehes koostööd perekondadega nende toetamiseks laste kooliks ettevalmistamisel.

 

Põhiväärtused

Kalamaja Lasteaia põhiväärtused on olemuslikud ja püsivad tõekspidamised, mis avalduvad meie arusaamades, ootustes, hoiakutes, suhetes ja käitumises:

  • hoolivus – hoolime ja austame nii suuri kui väikeseid
  • sallivus – austame ja arvestame individuaalset eripära
  • turvalisus – turvaline lapse- ja töötajasõbralik keskkond ja suhted
  • usaldusväärsus – lasteaia tegevus on läbipaistev
  • kompetentsus – personali töökogemused ja professionaalsus toetavad lapsi ja lapsevanemaid

 

Lasteaia peamised töö– ja arengusuunad ning tegevuskava kolmeks aastaks on kindlaks määratud arengukavaga.

Viimati muudetud: 11.05.2017