Tugiteenused

Lapse arengu jälgimine ja sellest lapsevanemale tagasiside andmine.

Lapse individuaalse arengu jälgimine on osa igapäevasest õppe-ja kasvatusprotsessist, mille käigus kogutakse informatsiooni lapse arengu erinevatest valdkondadest. Selgitatakse välja lapse baasoskused/teadmised, tema tugevad küljed ja toetutakse nendele oma igapäevatöös.

Kõikide laste arengut kirjeldatakse, analüüsitakse ja hinnatakse kaks korda aastas. Erinevatel meetoditel kogutud informatsioon koondatakse arengumappi, mis on aluseks lapsevanemaga arenguvestluse läbiviimisel.
Põhimõtted:

 • lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused;
 • lapse arengut kirjeldatakse lapsest lähtuvalt;
 • arengu kirjeldamisel, analüüsimisel ja hindamisel peetakse silmas lapse arengut tervikuna;
 • hindamise meetodite valikul lähtutakse lapse individuaalsetest vajadustest ja arengutasemest;
 • laste arengu hindamisprotsessi kaasatakse lapsevanemad.

Erivajadusega lapse arengu toetamise põhimõtted.


Erivajadustega lasteks nimetatakse lapsi, kes erinevad eakaaslastest oma võimetelt, kultuuriliselt või sotsiaalselt taustalt või isiksuseomadustelt sedavõrd, et vajavad oma arengupotentsiaali realiseerimiseks keskkonna ümberkorraldamist (kohandatud õpikeskkond).
Koolieelses eas avalduvaid erivajadusi nimetatakse arengulisteks erivajadusteks, Arenguline erivajadus võib olla nii mahajäämus eakohasest tasemest  kui ka andekus mingis arenguvaldkonnas. Mõlemal juhul on vajalik lisatöö õpetajate, spetsialistide ja lapsevanema poolt, et luua võimetele vastavad keskkonna tingimused.

Erivajadusega lapse koolieelse arengu toetamiseks toimub tihe koostöö perekonna, lasteasutuse ja vajadusel eriala spetsialistide (meditsiinitöötajad, psühholoog, logopeed vm.) vahel.
Erivajadusega lapse arengu toetamine lasteaias on meeskonnatöö, milles osalevad rühmaõpetajad, õpetajaabi, muusika- ja liikumisõpetaja, juhtkonnaesindaja, lapsevanemad.

Andekate laste arengu toetamiseks kasutab õpetaja lapse arendamiseks õppekava järgmist raskusastet, valides lapsele õppetegevuseks jõukohast ja huvipakkuvat materjali.
Õpetaja teavitab ja annab soovitusi lapsevanemale lapse võimetest, suutlikkusest, annab nõu mil viisil annet edasi arendada.

Erivajadustega lapsed on:

 • logopeedilist abi vajavad lapsed
 • teisest kultuurist pärit laps
 • lapsed diabeetikud ja allergilised lapsed
 • andekad lapsed

Õppenõustamine Tallinnas

Tallinnas pakuvad õppenõustamisteenust Tallinna Õppenõustamiskeskus ja Põhja-Eesti Rajaleidja keskus.

Tallinna Õppenõustamiskeskus (TÕNK)

TÕNK pakub logopeedi, eripedagoogi, psühholoogi ja psühhiaatri nõustamisteenust eesti ja vene keeles. 

Keskus toetab 2,5-19-aastaseid lapsi ja noori, teenused on lapsevanemale  tasuta.

Registreerimine nõustamiseleoppenoustamiskeskus@onk.tln.edu.ee (Ruuda Lind, koordinaator) 

Kontaktid:

 • Lasnamäe filiaal: Martsa 2, 13915 Tallinn  (vaata kaarti), telefon 640 4938, 580 48259
 • Mustamäe filiaal: Vilde tee 120, 12618 Tallinn (vaata kaarti), telefon 574 097 50, 567 15802

Küsimustega pöördu:

 • TÕNK sekretär: tonkeskus@onk.tln.edu.ee, telefon 580 48259 
 • TÕNK direktor Milena Pogodajevadirektor@onk.tln.edu.ee; telefon 640 4938, 534 94438
 • TÕNK koordinaator Ruuda Lindoppenoustamiskeskus@onk.tln.edu.ee,  telefon 574 09750, 567 15802

Põhja-Eesti Rajaleidja keskus 

Keskuses pakutakse järgmisi õppenõustamisteenuseid:

 • eripedagoogiline nõustamine
 • logopeediline nõustamine
 • psühholoogiline nõustamine
 • sotsiaalpedagoogiline nõustamine

Keskuse juures tegutseb Tallinna ja Harjumaa kooliväline nõustamismeeskond.

Eraldi teabelehed koolile, lasteaiale, lapsevanemale ning noorele selgitavad lühidalt, millal ja kuhu pöörduda, kust leida abi, kui lapsel on tekkinud probleemid õppimise, käitumise või suhtlemisega koolis, lasteaias või kodus. Teabelehed leiate aadressilt: https://innovesa-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/madiken_kytt_innove_ee/Elich0HjTZdHtq4Q1k-VtwkBPG5Ta70YoC9ljwUsTQTKNw?e=XyIHNA

Rohkem infot: www.rajaleidja.ee/pohjaeesti

Kontaktid:

Põhja- Eesti Rajaleidja keskus

Maakri 23a, Tallinn 10145
Tel: 58 860 701
E-post: pohja-eesti@rajaleidja.ee

Eriõppe võimalused lasteaias

Lapse individuaalne toetamine 

 • Pedagoogid kohandavad vajadusel õppe- ja kasvatustegevust lapse erivajaduse järgi.
 • Lapsele tagatakse vajaduse korral logopeedi ja eripedagoogi või muu tugiteenus. Taotlus tugiteenuste rahastamiseks (täidavad lasteaiad)
 • Erivajadusega lapsele luuakse arengutingimused sobitusrühmas koos teiste lastega või sobivas erirühmas.

Tallinna  koolieelsetes munitsipaallasteasutustes tegutsevad sobitus- ja erirühmad:

Erivajadusega lapsele soovitab sobitus- või erirühma kooliväline nõustamismeeskond (vt Põhja-Eesti Rajaleidja keskus, Tallinn ja Harjumaa

Sobitus- ja erirühma vastuvõttu reguleerib Haridus- ja teadusministri 23. detsembri 2010. a määrus nr 78 Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord

Alushariduse tööd reguleerib Koolieelse lasteasutuse seadus, õppe-kasvatustöö aluseks on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

 

Koolikohustuse täitmise edasilükkamine

Kui laps ei ole oma terviseseisundi või individuaalse arengu tõttu koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib ta asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem.

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise taotluse esitab lapsevanem koolivälisele nõustamismeeskonnale (vt Põhja-Eesti Rajaleidja keskus, Tallinn ja Harjumaa

Kooliväline nõustamismeeskond soovitab koolikohustust täitma asuda ühe õppeaasta võrra hiljem, kui:
 1) lapse tunnetus- ja õpioskused, sotsiaalsed ning enesekohased oskused ei ole õpingute alustamiseks vajalikul määral välja kujunenud või
 2) laps vajab haigusest, traumast või tervisehäirest tulenevalt pikaajalist ravi ning lapse terviseseisund ei võimalda tal igapäevases õppetöös osaleda.

 

Lehekülge haldab:

Olga Kraus, Lasteaed Kelluke direktori asetäitja majandusalal

6 413 288, kelluke@la.tln.edu.ee

Viimati muudetud: 11.03.2020