Aegna loodusmaja

Loodus- ja keskkonnahariduslikud õppekava toetavad õppeprogrammid.

Aegna loodusmajas toimuval õppepäeval keskendutakse peamiselt looduse vahetule kogemisele (õppekäik metsas ja mere ääres) ning praktilistele tegevustele. Õppepäeva jooksul tehakse lihtsamaid loodusvaatlusi ning viiakse läbi uurimuslikke tegevusi.

Programmide valikul palume vajadusel ühendust võtta loodusmaja metoodiku Eliko Petseriga tel. 532 64570.

 • 1. Programm: „Mets ja meri”III– IV kooliaste. Tutvumine erinevate metsatüüpidega Aegna saarel ning rannikumere elustikuga (imetajad, linnud, kalad, selgrootud, taimed). Tutvutakse maastikukaitseala kaitse-eesmärkidega, kaitsealuste liikidega ning tallamisõrnade kooslustega. Tutvustatakse saare kujunemislugu. Käsitletakse merekeskkonna probleeme ning arutletakse Läänemere seisundi ja kaitse vajaduse üle. 
 • 2. Programm: „Orienteerumine Aegna saare loodusmaastikul”I – II kooliaste. Õpitakse looduses liikumist kaardi ja orientiiride järgi, samuti taju ja tunnetust; meeskonnatööd ja tööjaotust, omavahelisi suhteid. Õpitakse loodust märkama ja tähele panema ning osatakse saadud informatsiooni alusel ennast positsioneerida.
 • 3. Programm: „Matkasõber”II – III kooliaste. Soovitatav 2-päevane programm, kus saadakse teada looduskaitselistest piirangutest, Aegna maastikukaitseala kaitsekorra üldpõhimõtetest ja erinevatest piirangutest Aegna saarel. Tutvutakse Igaüheõigusest tulenevate kohustustega ja hea tavaga looduses viibimisel. Õpitakse looduses liikumist kaardi ja orientiiride järgi, märkama muutusi maastikes, tähele panema loomade tegevusjälgi looduses, ära tundma söödavaid ja mürgiseid taimi. Saadakse teadmised vajalikest matkatarkustest,  kuidas erineva pikkusega matka ette valmistada ja läbi viia ning jagatakse meeskonnatööd. 
 • 4. Programm: „Läänemere saar Aegna, I“ – lasteaialastele. Programmiga tutvumine algab õpetajale lasteaias, merel olles õpetatakse lastele meremärke ja käitumist laevas ning muud laeva ja laevandusega seonduvat. Saarel olles tutvutakse mereelustikuga, õpetatakse märkama mereprügi ning saadakse aru selle kahjulikkusest.
 • 5. Programm: „Elurikkus Aegna saarel, II“lasteaialastele. Avastuslik-uurimuslik teekond läbi saare, kus piraatide aarde avastamise võtmes õpitakse tundma saare loodust ja tutvutakse taimemaailma mitmekesisusega ning erinevate taimede kasutusviisidega. Saadakse teada maastikukaitseala kaitse väärtustest, kaitsealustest liikidest ning õpitakse loodust hoidma. 
 • 6. Programm: “Kalur Kalle”lasteaialastele. Saadakse teada kuidas elati saartel vanasti, millised põhitegevused olid mereäärsel rahval ning keda nimetatakse kaluriteks ja kes on randlased. Saadakse teada- ning uuritakse kes elavad meres, mis ja milline on toiduahel ning kuidas inimene sellega seotud on. Saadakse teadmisi ökosüsteemist, rannaprotsessidest* ning samuti erinevatest laevatüüpidest ja meremärkidest. 
 • 7. Programm: “Kunst ja mängud looduses“põhikool, I-III kooliaste. Programmis õpitakse tundma Aegna saare loodust, vaatlema ja tähele panema looduslikke protsesse, saadakse teadmised Aegna saare maastikukaitseala piirangutest ning kaitsealustest liikidest. Kunst looduslikest materjalidest looduses viibides avardab mõtlemist, loomingulist vabadust samaaegselt loodust tundma õppides. Erinevaid keskkonnamänge mängides osatakse tähele panna seoseid looduse toimimisest ökosüsteemis.
 • 8. Programm: “Kotkana Aegnal”põhikool, II-III aste. Ökosüsteemis olevate seoste tundmaõppimine. Eesti kotkaste eluviisi tundmaõppimine. Aegna looduse tutvustamine. Uurimusliku õppe ja mänguliste meetodite harjutamine. Programm koosneb kolmest moodulist: I. Ettevalmistavad tegevused koolis: Aegna saare üldinfo tutvustamine õpilastele veebimaterjalide alusel. II Ühepäevane õppepäev Aegna saarel. Kotka eluviiside tundmaõppimine. III Kokkuvõte koolis: kokkuvõtte tegemine ja arutelu ning postrite koostamine ökosüsteemides olevatest seostest. Koolis toimuva osa viib läbi õpetaja.
 • 9. Programm: “Aegna mets”põhikool, II-III aste. Programm koosneb kolmest osast, mida saab käsitleda kahe eraldi teemana. Õpitakse määrama metsa looduslikkust kriteeriumite järgi, saadakse teada millised on loodusmetsad ja millised on tulundusmetsad ning miks meile mõlemad vajalikud on. Tutvutakse saare taimestikuga, erinevate metsatüüpidega, saarel kasvavate sammaltaimede ja samblikega, Eesti pärismaiste okas- ja lehtpuudega, õpitakse määrama ja eristama erinevaid liike tunnuste abil, valmistatakse herbaarium. *Programmi võib jagada kaheks eraldi teemaga programmiks.
 • 10. Programm: „Sild Tallinnast Aegnale“gümnaasiumile. Rollimäng. Programm koosneb kolmest moodulist: I. Ettevalmistavad tegevused koolis: Aegna saare üldinfo tutvustamine õpilastele veebimaterjalide ja Robert Nermani raamatu „Aegna“ baasil. II Ühepäevane õppepäev Aegna saarel: sissejuhatus ja situatsiooni tutvustus, rollide jaotus, läbimäng. III Kokkuvõte koolis: pärast oma seisukohtade põhjendamist ja kompromissi saavutamist saarel koostatakse ühine pöördumine ning valmistatakse plakatid/ ettekanded ning toimub kokkuvõttev arutelu ja analüüs. Koolis toimuva osa viib läbi õpetaja.
 • 11. Programm: „Laevaliiklus muudab Aegna rannajoont?“gümnaasiumile. Uurimuslik õppeprogramm. Programm koosneb kolmest moodulist. I Ettevalmistavad tegevused koolis: Aegna saare üldinfo tutvustamine õpilastele veebimaterjalide baasil, hüpoteeside püstitamine ja töölehe täitmine. II Ühepäevane õppepäev Aegna saarel, kohapeal eelnevalt valitud erinevate rannikutüüpide määramine ja rannaprotsesside uurimine, töölehe täitmine ja hüpoteeside kinnitamine või ümberlükkamine. III Kokkuvõte koolis: kokkuvõtte tegemine ja plakatite/ ettekannete koostamine ning arutelu ja analüüs. Koolis toimuva osa viib läbi õpetaja.
 • UUS! 12. Programm: „Mereprügi olemus ja päritolu“gümnaasiumile. Uurimuslik õppeprogramm. Tutvutakse mereprügi kui globaalse ja Läänemere keskkonnaprobleemiga. Prügi võib merre jõuda nii maismaal kui merel toimuva inimtegevuse tagajärjel. Programm koosneb kolmest moodulist I: Ettevalmistavad tegevused koolis: tutvumine mereprügi teemaga veebimaterjalide abil ja uuritavate rannalõikude valimine. II: Ühepäevane õppepäev Aegna saarel: rühmatöös uuritakse Aegna randu seal leiduva prügi tuvastamiseks. Õpitakse tundma mereprügi materjale, saadakse teada enim levinud mereprügi tüübid ja allikad, toimub mereprügi analüüs, tulemuste esitlus ja arutelu. III: Kokkuvõte koolis: tulemusi tutvustatakse kaasõpilastele ja arutletakse ühiselt randa iseloomustavate näitajate ja mereprügi leviku seoste üle. Koolis toimuva osa viib läbi õpetaja. 

Programmid nr 1 - 3 on koostatud loodusmaja metoodik Eliko Petseri poolt.  Õppeprogrammide kirjeldus on leitav siit.

Programmid nr 4 - 11 on koostatud Kesk-Läänemere Interreg IVA programmi projekti “Ühtne suhtlev Baltikum- COBWEB“ raames*. Õppeprogrammide kirjeldus on leitav siit.

UUS! Programm nr 12 „Mereprügi olemus ja päritolu“ on koostatud Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI Tallinn) poolt. Kesk-Läänemere programmi projektis „Linnalähedased ökosaared – targa linnaturismi sihtkohad“.

Programmil osaleva grupi maksimaalne suurus on üks lasteaia rühm või üks klassi komplekt. Programme viiakse läbi eesti keeles. 

Aegnal Külaniidu tee 12 asuva loodusmaja kompleksi teenuseid saab kasutada igal aastal hooajal, mis kestab 1. maist kuni 30. septembrini. Soodsate ilmatingimuste puhul lubatakse erandina pikendada loodusmaja hooaega oktoobri kahe esimese nädala jooksul.

Alates 25.06.2020 on Aegna Loodusmaja kasutamine tasuta loodus- ja keskkonnahariduslike õppeprogrammide läbiviimiseks, looduslaagrite ja Päästeameti õppuste korraldamiseks (alus: Tallinna Linnavalitsuse 25.juuni 2020 korraldus nr 784-k "Linnavara valitseja muutmine (Aegna saar Külaniidu tee 12 kinnisasi) ja vara kasutusse andmine Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile"). Aegna Loodusmaja kompleks koosneb loodusmajast (õppeklass, köök, söökla terrassil), saunahoonest (saun, duši- ja pesuruumid, WC, väike seminaarium, 2 õppeklassi), majutushoone (20 kohta), kämpingimajad (4-kohalised, 80 kohta),  WC ja pesuruumid. Söögi- ja majutusteenuseid loodusmaja ei osuta. Majutust võimaldatakse ainult lubatud tegevuste läbiviimisel. 

Kui soovite kasutada Aegna Loodusmaja teenuseid, siis:

 • Tutvuge loodusmaja broneerimise korraga
 • Vaadake loodusmaja kalendrisse (uuendatakse perioodiliselt), kas soovitud kuupäevad on vabad
 • Tutvuge loodusmaja kasutamise korraga 
 • Täitke ja allkirjastage digitaalselt kinnitus, milles te vastutava isikuna nõustute loodusmaja broneerimise ja kasutamise korra reeglitega ning kohustute kandma vastutust nende täitmise eest.

 • Kui soovite taotleda veetranspordi (v.a. liinilaev) kulude hüvitamist, tutvuge Aegna Loodusmaja kompleski kasutamisel tekkinud veetranspordi kulude hüvitamise korraga. Veetranspordi hüvitamise taotlus esitatakse pärast programmide tellimise kinnitamist.

 • Täitke ja saatke veebilehe kaudu taotlus Aegna Loodusmaja teenuste kasutamiseks koos täidetud ja allkirjastatud kinnituse või vajadusel kinnitustega. Registreerimine algab 15.märtsil 2021.a.

Aegna Loodusmaja on õppeasutus ja ei osuta majutus-, giidi- toitlustus- ja transporditeenuseid. 

NB! Õppeprogrammile tulles palume lemmikloomad jätta koju. 

Transport Aegnale: reisilaev "Vesta" (väljub Linnahalli sadamast), kiirpaat (erateenus, väljub Rohuneeme sadamast Viimsi vallas).

Raamat "Teejuht Aegna loodusesse" (eesti keeles), "Teejuht Aegna loodusesse" (eesti, inglise ja vene keeles).

Tallinna põnevamaid rohealasid ja loodusväärtusi linnakeskkonnas, sh Aegna saarel tutvustab veebiportaal citynature.eu.

Kesklinna Valitsuse veebileht.

* Programmide alusmaterjalide puhul on kasutatud aastal 2011 Sirje Aheri poolt koostatud ERDF Kesk-Läänemere programmi Interreg IVA 2007-2013 välisprojekti ”Ühtne suhtlev Baltikum - COBWEB” raames Tallinna Keskkonnaametis väljatöötatud õppeprogrammide annotatsioonid, mis on täiendatud testimise ning aastate jooksul praktiseerimise ja parendamise tulemusel.

 Aegna loodusmaja hooaeg avatakse 1.maist 2020 

Viimati muudetud: 15.03.2021