Aegna loodusmaja teenuste broneerimine

Aegnal Külaniidu tee 12 asuva loodusmaja kompleksi broneerimise kord

1.Aegnal Külaniidu tee 12 asuva loodusmaja kompleksi (edaspidi loodusmaja) teenuste broneerimine toimub jooksvalt alates kalendriaasta 15.märtsist kuni hooaja lõpuni.

2. Ühel hooajalvõib loodusmaja broneerida maksimaalselt 2500-le külastajale.

3. Alates 1. juunist kuni 31. augustini võib loodusmaja broneerida koos majutusega.

4. Loodusmaja broneerimisel rahuldatakse esmajärjekorras Tallinna haridusasutuste taotlused loodushariduse alaseks õppetööks, Päästeameti taotlused õppuste korraldamiseks ja mittetulundusühingute taotlused loodushariduse, puuetega inimeste või Tallinna linna asutuste tellitud looduslaagrite korraldamiseks.

5. Tasuliste teenuste taotlusi saab esitada alates 1. aprillist.

6. Loodusmaja broneerimiseks tuleb esitada taotlus Tallinna linna veebilehe kaudu.

7. Loodusmaja broneerimise taotluses tuleb märkida:

7.1 taotleja nimi, asutuse aadress ja veebileht;

7.2 kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ning telefoni number;

7.3 korraldatav üritus (loodusõppepäev, seminar, looduslaager, nõupidamine, õppus vms) ja kasutatav õpperuum, tehnika vms;

7.4 kuupäevad, millal soovitakse loodusmaja kasutada;

7.5 osalejate arv, sh eraldi laste (kooliõpilased, lasteaialapsed, üliõpilased), õpetajate ja teiste täiskasvanute (abilised, vanemad) arv;

7.6 vanusegrupp (koolieelikud - rühmad, alg-, põhikooli või gümnaasiumi klassid, üliõpilased - kursus, täiskasvanud - vanus);

7.7 soovitav õppekavaprogramm loodusmaja nimekirjast või oma loodusõppekava (lisada fail);

7.8 majutuse vajadus või telkimise soov. Majutuse broneerimisel on soovitatav kaasa võtta voodipesu ja rätikud;

7.9 sauna kasutamise soov;

7.10 toitlustamise korraldus (kaasa võetud, valmistamine kohapeal või tellitud);

7.11 planeeritav saabumise ja lahkumise kellaeg ning kasutatav transpordiliik (liinilaev, kiirpaat).

7.12. Soov taotleda Aegna saarele veetranspordi (v.a. liinilaev) kulude hüvitamist.

8. Taotlusele tuleb lisada lisas 3 toodud vormil taotleja allkirjastatud kinnitus, milles ta nõustub loodusmaja broneerimise ja kasutamise korra reeglitega ning kohustub kandma vastutust nende täitmise eest.

8.1. Juhul, kui on avaldatud soov taotleda Aegna saarele veetranspordi (v.a. liinilaev) kulude hüvitamist, tuleb taotlusele lisada lisas 5 toodud vormil taotleja allkirjastatud kinnitus, milles ta nõustub Aegna Loodusmaja kompleksi kasutamisel tekkinud veetranspordi kulude hüvitamise korra reeglitega (lisa 4).

9. Tallinna Keskkonna - ja Kommunaalameti keskkonnaprojektide ja –hariduse osakonna keskkonnahariduse juhtivspetsialist või keskkonnahariduse osakonna juhataja (edaspidi volitatud isik) vaatab laekunud taotlused läbi viie tööpäeva jooksul ja teeb otsuse taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta. Veetranspordi kulude hüvitamise taotluse menetlemine toimub Aegna Loodusmaja kompleksi kasutamisel tekkinud veetranspordi kulude hüvitamise korra alusel (lisa 4). Taotlejat teavitatakse otsusest taotluses märgitud e-posti aadressile.

10. Volitatud isik registreerib ja sisestab rahuldatud taotluse loodusmaja kasutamisgraafikusse.

11. Kui taotleja soovib kasutada loodusmaja loodusõppekava või oma õppekava, edastab volitatud isik taotluse loodusmaja metoodikule, kes vajaduse korral nõustab taotlejat talle sobiva õppekava valikul. Sellisel juhul võib taotluse läbivaatamise tähtaega pikeneda viie tööpäeva võrra.

12. Tasuliste teenuste tellimise korral koostab volitatud isik rahuldatud taotluse põhjal õiendi, kus on nimetatud taotleja andmed, teenuse nimetus, kogus ja hind ning edastab õiendi eelarve peaspetsialistile arve väljastamiseks. Volitatud isik teeb kasutamisgraafikusse märke arve väljastamise kohta.

14. Arve peab olema tasutud vähemalt seitse päeva enne loodusmaja
kasutamise algust. Kui arve jääb tähtajaks tasumata, tühistatakse loodusmaja broneering.

15. Taotleja võib broneeringu tühistada vähemalt seitse päeva enne loodusmaja kasutamise alguspäeva, teatades sellest volitatud isiku e-posti aadressile.

16. Kui taotleja loobub broneeritud loodusmaja kasutamisest etteteatamata ja mõjuva põhjuseta, võib volitatud isik taotleja järgmised taotlused rahuldamata jätta.

17. Informatsiooni rahuldatud taotlustest edastab volitatud isik loodusmaja haldurile vähemalt seitse päeva enne hooaja algust.

18. Hooaja jooksul loodusmaja kasutamisgraafikus toimuvatest muudatustest teavitavad volitatud isik, loodusmaja haldur ja loodusmaja metoodik üksteist ühe tööpäeva jooksul.

Kinnitatud Tallinna Keskkonna - ja Kommunaalameti juhataja 15.02.2019 käskkirjaga nr 1-1/5 (Lisa 1)

Viimati muudetud: 12.08.2019