Aegna loodusmaja teenuste broneerimine

1. Aegnal Külaniidu tee 12 asuva loodusmaja kompleksi (edaspidi loodusmaja) teenuste broneerimine toimub alates 15. märtsist kuni 1. maini.

2. Ühel hooajal (1. maist 30. septembrini) võib loodusmaja broneerida maksimaalselt 2500-le külastajale.

3. Loodusmaja võib broneerida kuni 20. septembrini, kui on olemas vabu kohti, olemasolevad broneeringud tühistatakse või kuni täitub punktis 2 nimetatud külastajate piirarv.

4. Mais ja septembris ei saa loodusmaja majutusega broneerida, välja arvatud Tallinna Keskkonnaameti poolt korraldatavate ürituste jaoks.

5. Alates 1. juunist kuni 31. augustini võib loodusmaja broneerida koos majutusega.

6. Loodusmaja metoodiku juhendamisel toimub loodusmajas õppetöö 15. maist kuni 15. septembrini.

7. Loodusmaja broneerimisel rahuldatakse esmajärjekorras Tallinna haridusasutuste taotlused loodushariduse alaseks õppetööks, Päästeameti taotlused õppuste korraldamiseks ja mittetulundusühingute taotlused loodushariduse, puuetega inimeste või Tallinna linna asutuste tellitud looduslaagrite korraldamiseks.

6. Tasuliste teenuste taotlusi saab esitada alates 1. aprillist.

7. Loodusmaja broneerimiseks tuleb esitada taotlus Tallinna linna veebilehe kaudu. NB! Enne taotluse esitamist palun vaadake Aegna loodusmaja kalendrit, kas teie poolt soovitud kuupäevad on vabad.

8. Loodusmaja broneerimise taotluses tuleb märkida:

8.1 taotleja nimi, asutuse aadress ja veebileht;

8.2 kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ning telefoni number;

8.3 korraldatav üritus (loodusõppepäev, seminar, looduslaager, nõupidamine, õppus vms) ja kasutatav õpperuum, tehnika vms;

8.4 kuupäevad, millal soovitakse loodusmaja kasutada;

8.5 osalejate arv, sh eraldi laste (kooliõpilased, lasteaialapsed, üliõpilased), õpetajate ja teiste täiskasvanute (abilised, vanemad) arv;

8.6 vanusegrupp (koolieelikud - rühmad, alg-, põhikooli või gümnaasiumi klassid, üliõpilased - kursus, täiskasvanud - vanus);

8.7 soovitav õppeprogramm loodusmaja nimekirjast või oma loodusõppekava (lisada fail); NB! Loodusmaja õppeprogrammi valikul on soovitav pidada nõu loodusmaja metoodik Eliko Petseriga, tel. 532 64570.

8.8 majutuse vajadus või telkimise soov. Majutuse broneerimisel on soovitatav kaasa võtta voodipesu ja rätikud;

8.9 sauna kasutamise soov;

8.10 toitlustamise korraldus (kaasa võetud, valmistamine kohapeal või tellitud);

8.11 planeeritav saabumise ja lahkumise kellaeg ning kasutatav transpordiliik (liinilaev, kiirpaat).

9. Taotlusele tuleb lisada lisas 3 toodud vormil taotleja digitaalselt allkirjastatud kinnitus, milles ta nõustub loodusmaja broneerimise ja kasutamise korra reeglitega ning kohustub kandma vastutust nende täitmise eest.

10. Tallinna Keskkonnaameti keskkonnaprojektide ja –hariduse osakonna keskkonnahariduse juhtivspetsialist või keskkonnaprojektide ja –hariduse osakonna juhataja (edaspidi volitatud isik) vaatab laekunud taotlused läbi viie tööpäeva jooksul ja teeb otsuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta. Taotlejat teavitatakse otsusest taotluses märgitud e-posti aadressile.

11. Volitatud isik registreerib ja sisestab rahuldatud taotluse loodusmaja kasutamisgraafikusse.

12. Kui taotleja soovib kasutada loodusmaja loodusõppekava või oma õppekava, edastab volitatud isik taotluse loodusmaja metoodikule, kes vajaduse korral nõustab taotlejat talle sobiva õppekava valikul. Sellisel juhul võib taotluse läbivaatamise tähtaega pikeneda viie tööpäeva võrra.

13. Tasuliste teenuste tellimise korral koostab volitatud isik rahuldatud taotluse põhjal õiendi, kus on nimetatud taotleja andmed, teenuse nimetus, kogus ja hind ning edastab õiendi eelarve peaspetsialistile arve väljastamiseks. Volitatud isik teeb kasutamisgraafikusse märke arve väljastamise kohta.

14. Arve peab olema tasutud vähemalt seitse päeva enne loodusmaja kasutamise algust. Kui arve jääb tähtajaks tasumata, tühistatakse loodusmaja broneering.

15. Taotleja võib broneeringu tühistada vähemalt seitse päeva enne loodusmaja kasutamise alguspäeva, teatades sellest volitatud isiku e-posti aadressile.

16. Kui taotleja loobub broneeritud loodusmaja kasutamisest etteteatamata ja mõjuva põhjuseta, võib volitatud isik taotleja järgmised taotlused rahuldamata jätta.

17. Informatsiooni rahuldatud taotlustest edastab volitatud isik loodusmaja haldurile vähemalt seitse päeva enne hooaja algust.

Kinnitatud Tallinna Keskkonnaameti juhataja 06.04.2016 käskkirjaga nr 1-1/10 (Lisa 1)

Viimati muudetud: 15.03.2018