Aegnal loodusmaja kompleksi kasutamise kord

1. Aegnal Külaniidu tee 12 asuva loodusmaja kompleksi (edaspidi loodusmaja)territooriumil on lubatud viibida ja loodusmaja teenuseid kasutada ainult Tallinna Keskkonnaameti juhataja või keskkonnaprojektide ja –hariduse osakonna keskkonnahariduse juhtivspetsialisti või keskkonnaprojektide ja –hariduse osakonna juhataja (edaspidi volitatud isik) loal. Kõrvalistel isikutel on loodusmaja halduri loal ajutiselt lubatud loodusmaja territooriumil viibida, tingimusel, et nad ei häiri külastajaid ega kasuta loodusmaja teenuseid.

2. Aegna saare maastikukaitsealal tuleb arvestada kaitseala piirangute ja reeglitega, mis on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 27. mai 2010 määruses nr 64 „Aegna maastikukaitseala kaitse-eeskiri“.

3. Külastajad peavad arvestama kohalike elanikega ja hoidma nende vara. Võõral territooriumil ilma loata viibimine on keelatud.

4. Külastajad peavad arvestama lindude ja loomadega ning liikuma vaikselt, kahjustamata lindude ja loomade elupaiku.

5. Külastajad ei tohi taimi korjata ega tallata.

6. Külastajad peavad liikuma üksnes teedel ja radadel.

7. Loodusmajas tohib palli- ja liikumismänge mängida väljaspool siseõueala, välimajade piirkonnas.

8. Telkimine loodusmaja territooriumil on lubatud vaid volitatud isiku loal.

9. Grillida ja lõket teha võib ainult loodusmaja halduri loal selleks ettenähtud kohas tuleohutusnõudeid järgides. Varikatuse all kamina ääres lõkke tegemiseks peavad külastajad ise metsast hagu korjama.

10. Prügi tuleb sorteerida ja prügikastidesse panna. Sorteeritud prügi tuleb viia sauna ees olevatesse suurtesse kogumisnõudesse.

11. Tualetist lahkudes tuleb kustutada tuli ja kontrollida, et vesi ei jääks jooksma.

12. Dušširuumist lahkudes tuleb kuivatada põrand ja pühkida liiv.

13. Välimajas tuleb soojendusradiaatorit kasutada ainult vajaduse korral, hoides ust suletuna.

14. Toast ja saunaruumist lahkudes tuleb pühkida põrand, sulgeda aknad, kustutada tuled ja kontrollida, et soojendusradiaator oleks välja lülitatud. Võti tuleb anda loodusmaja haldurile, kes kontrollib eespool nimetatud nõuete täitmist.

15. Toidujäätmed tuleb viia kompostimiskasti, mis asub loodusmaja territooriumi aianurgas.

16. Öörahu algab kell 23.00 ja kestab kuni kella 6-ni hommikul.

17. Loodusmajas on võimalik tasuta kasutada loodusõppe läbiviimiseks vajalikke õpikuid ja õppevahendeid.

18. Õpetaja või taotluses märgitud kontaktisik vastutab talle kasutamiseks antud õpikute ja õppevahendite säilimise ning nende tagastamise eest enne loodusmajast lahkumist.

19. Õpikud ja raamatud laenutab õpetaja või õpilane raamatukogust personaalselt, pannes oma nime kirja laenutaja raamatusse.

20. Loodusmaja vara rikkumisel või kaotamisel hüvitab külastaja kahju vastavalt kokkuleppele loodusmaja halduriga või volitatud isikuga. Kokkuleppe mittesaavutamisel kannab kahju tekitaja kulud Tallinna Keskkonnaameti poolt esitatud kahju akti ja arve alusel.

21. Järelevalvet käesoleva korra täitmise üle teostavad loodusmaja haldur, volitatud isik ja muu Tallinna Keskkonnaameti teenistuja oma tööülesannete piires.

22. Käesolev kord tuleb riputada loodusmajas nähtavale kohale.

Kinnitatud Tallinna Keskkonnaameti juhataja 06.04.2016 käskkirjaga nr 1-1/10 (Lisa 2)

 

 

Viimati muudetud: 11.04.2017