Keskkonnavaldkonna projektide toetamine

Mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taotleda keskkonnahariduslike tegevuste läbiviimiseks Tallinna Keskkonna - ja Kommunaalametilt projektitoetust.

1. Valdkonna eesmärgid:

1.1 Tallinna elanike teadlikkuse kasv kliimamuutustest;
1.2 Tallinna elanike eri vanuse- ja huvirühmade keskkonnateadlikkuse kestev kasv;
1.3 keskkonnaharidusringide suurenenud osatähtsus huvikoolides ja -keskustes;
1.4 õppekava toetavate keskkonnahariduslike tegevuste areng sihtfinantseerimise kaudu;
1.5 keskkonnaharidust andvates linna asutustes tegutsevate loodusringide jätkusuutlikkus ja areng;
1.6 õpetajate, huvijuhtide ja koolijuhtide ajakohased keskkonnateadmised.

2. Eesmärkide saavutamise indikaatorid:
2.1 sihtrühma osalejate arv;
2.2 keskkonnaharidusringide arv;
2.3 läbiviidud koolituste ja loengute arv;
2.4 projekti tegevuste tagasiside analüüs.

3. Valdkonna prioriteedid:
3.1 juhindumine Tallinna keskkonnastrateegiast aastani 2030;
3.2 linnaelanike keskkonnateadlikkuse pidev parandamine;
3.3 keskkonnaharidusringide osatähtsuse suurendamine huvikoolides ja -keskustes;
3.4 keskkonnaharidust andvates linna asutustes tegutsevate loodusringide jätkusuutlikkuse ja arengu tagamine;
3.5 õpetajate, huvijuhtide ja koolijuhtide keskkonnateadmiste pidev ajakohastamine.

4. Projektikonkurss korraldatakse ühe vooruna, taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts. 5. Projektide hindamise kriteeriumid:
5.1 taotluse vastavus projektikonkursi tingimustele ja Tallinna keskkonnastrateegiale aastani 2030;
5.2 tegevuse mõju Tallinna elanike keskkonnateadlikkusele;
5.3 projekti tegevuste kavandatav mõju teadlikkuse suurenemisele kliimamuutustest;
5.4 taotluse informatiivsus. Taotlusest peab selguma:
5.4.1 sihtrühm;
5.4.2 sihtrühma puhul oodatud tegevuse saavutamine;
5.4.3 tegevuse jätkusuutlikkus;
5.4.4 tegevuste ja eelarve vastavus seatud eesmärkidele.

Projektikonkurss korraldatakse ühe vooruna, taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts.

Taotlus esitatakse läbi ISETEENINDUSKESKKONNA

Õigusaktid:

1. 2021. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

2. Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord

3. Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi põhimäärus

<a
Viimati muudetud: 05.02.2021