Korraldatud jäätmevedu


Mis on korraldatud jäätmevedu

Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud konkursi korras valitud ettevõtja poolt.

Vastavalt jäätmeseadusele on kohalikul omavalitsusel kohustus organiseerida oma haldusterritooriumil korraldatud olmejäätmevedu ehk korraldatud jäätmevedu tähendab seda, et majapidamises tekkivad olmejäätmed kogub ja transpordib jäätmeveoettevõte, kelle linn on hanke korras edaspidi riigihangete seaduse alusel andnud ainuõiguse teenindada jäätmeveopiirkonda. Ainuõiguse andmisel saab otsustavaks hanel konkureerivate jäätmeveoettevõtete poolt elanikele pakutud madalaim teenusehind.

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud:

Need jäätmeliigid tohib üle anda ainult piirkonda lepinguliselt teenindavale jäätmevedajale või vaba turu olukorras vastavat jäätmeluba omavale ettevõttele.

Pakendijäätmed ei ole korraldatud jäätmeveoga hõlmatud.

Õigusaktid ja lepingud

Tallinna Linnavolikogu 08.09.2011.a määruse nr 28 "Tallinna jäätmehoolduseeskiri" alusel on Tallinna haldusterritoorium jagatud 13 jäätmeveopiirkonnaks.

Jäätmeveo piirkonnas elavad või asuvad jäätmevaldajad loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks jäätmeseaduse alusel. Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud nii elamud kui ka ettevõtted ja asutused. Jäätmevaldajal on õigus taodelda vabastus korraldatud jäätmeveost, juhul kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata ning kui jäätmevaldaja omab jäätmeluba. Isik, kellel puuduvad nimetatud alused vabastamiseks ja ei anna tekkekohal jäätmeid üle, rikub jäätmeseadust ja Tallinna jäätmehoolduseeskirjast tulenevaid jäätmete liigiti kogumise ja üleandmise nõudeid.


Piirkonnad, hinnad ja vedajad

Tallinna linna haldusterritoorium on jagatud 13 jäätmeveo piirkonnaks, piirkondadega saab tutvuda Tallinna veebikaardil või allpool oleval kaardil:

Jäätmeveo piirkondade piiride kirjeldused on toodud Tallinna jäätmehoolduseeskirja lisas 2

Vabaturu olukord

Ajutine vabaturu olukord on olukord, kus piirkonnas võivad jäätmeid vedada ettevõtted, kes on registreeritud riigi Keskkonnaametis olmejäätmete veoks majandus- või kutsetegevuses.

Jäätmevedajad on:

Teenuse kirjeldus: korraldatud jäätmevedu

Viimati muudetud: 24.03.2020