Lasnamäe elamualade üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Üldplaneeringu eesmärk on Lasnamäe elamualade arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja ettevõtlusalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks ning toimiva ja loogilise liiklusskeemi väljatöötamine. Lisaks määratakse ja täpsustatakse ühiskondlike keskuste arengualad, puhke- ning haljasalade ulatus ja kasutus.

Lasnamäe elamualade üldplaneering kehtestati Tallinna Linnavolikogu 21. oktoobri 2010 otsusega nr 238.

Lasnamäe elamualade üldplaneeringu materjalidega saab tutvuda Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kodulehel.

 

Viimati muudetud: 17.09.2014