Linnapõllumajandus


Linnaloomad

DSC02.jpg

Paljassaare hoiuala külastamine on viimaste aastatega oluliselt suurenenud. Hoiuala peamiseks väärtuseks olev märgala kasvab aga kinni ja on muutumas mitmetele hoiuala kaitse-eesmärgiks olevatele linnuliikidele ebasoodsaks. Seetõttu vajavad mitmed ala maismaaosa kaitseväärtuslikud elupaigad aktiivset sekkumist hoolduse näol (võsa eemaldamine, niitmine/karjatamine). Praegu kehtiv kaitsekord ei ole ekspertide sõnul piisav tagamaks kõigi alal eesmärgiks seatud liikide kaitset ja kaitsekord ei arvesta kõigi alal esinduslikke elupaiku omavate liikide kaitsevajadustega.

Linnaloomade pidamisel on järgmised eesmärgid:

 • Paljassaare märgalakompleksi taastamine. Rannikujärvede puhastamine pilliroost.
 • Mosaiikse poolloodusliku elupaiga hooldamine lähtuvalt kaitseväärtustest. Ca 30 ha suuruse rannaniidukompleksi kujundamine kaitsealustele liikidele sobivaks.
 • Kaitse režiimi ja korralduse uuendamine, kokkulepete sõlmimine ala kasutajatega, kaasav planeerimine ja avalikkuse teadlikkuse tõstmine linnalooduse väärtusest.
 • Kaitseväärtustest ja külastusintensiivsusest lähtuv kaasaegne külastuskorraldus. Tundlikest väärtustest eemalejuhtiv ja inimesesõbralik külastuskorraldus, mille tulemusena tekib kvaliteetne külastuselamus ja head võimalused loodushariduseks.

Tegevused aastate kaupa on planeeritud järgmiselt:

 • 2017. aastal - Karjatara rajamine (ca 3000 m)
 • - Pilliroo niitmine ja koristamine, võsaraie (ca 30 ha)
 • 2018. aastal - Pilliroo niitmine ja koristamine (ca 30 ha) - Veised karjamaale (ca 30 tk)
 • 2019. aastal - Pilliroo niitmine, koristamine (ca 30 ha) ja keskkonnahariduslikud tegevused - Veised karjamaale (ca 30 tk)

 

 Vaata ka: PÄRNU LINNA RANNANIIDU TAASTAMINE JA TUTVUSTAMINE

aero.jpg


Linnaaiandus      

62.jpgKAARDIRAKENDUS AIA JA AEDNIKU LEIDMISEKS

Asendada teadaolev toidusüsteem linnas toidu kasvatamisega on mõeldamatu, kuid linnapõllumajandus kui lisaväärtus võiks mängida arvestatavat hariduslikku rolli maapõllumajanduse kõrval ning enamgi veel - rikastada linna oma uuenduslike ruumikasutusfunktsioonidega.

Taimede kasvatamise otsesed eesmärgid on:

 • Kogukonda kaasav ühistegevus avalikel aladel.
 • Tegevused, mis on seotud puhkuse ja rekreatsiooniga. Linnainimeste loodusele lähemale toomine, teadlikkuse tõstmine keskkonnateemadel ja lastele toidutootmise protsessi tutvustamine.
 • Alusuuringud köögiviljade kasvatamisel Tallinna linnakeskkonnatingimustes. Kaardistatakse ja selgitatakse välja taimekasvatusega seotud võimalikud probleemid (tulenevalt asukohast, pinnasest, tolmendajate olemasolu jne), ohud (inimese tervisele ohtlikud keskkonnafaktorid) ning võimalused (võimalik kasusaajate hulk, kogukondlik sidusus, köögiviljade tootmine kogukonna tarbeks). Projektide elujõulisuse seire ja hindamine.

2017. aastal soovime rajada istutuskastidega ühisaiad ja valmistame ette kogukonna linnaaia projekti - valime välja kogukonna ja aia asukoha ning teeme üheskoos aiakujunduse. 2018. aastal on plaanis kogukonna linnaaia rajamine. Tulevikus on ameti soov kokku viia aiandushuvilised ja pakkuda neile välja võimalikud aedade asukohad.

Ühisaiad

Tegevused 2017. aastal

Täpsustus

Ideekorje eesmärgiga selgitada välja huvilised ja aedade asukohad  (veebruar-märts)

Kasutada Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt väljaarendatud ideekorje platvormi

Pilootalade valik ja partneritega kokkulepete sõlmimine (aprill)

Igast linnaosast valitakse 1 aed, kokku 8 aeda

Kastide konstruktsiooni väljatöötamine

Ajutiste peenarde loomiseks kasutatakse kaste

Aedade rajamine (mai)

8 aeda

Tegevus aedades  (mai-oktoober)

Kajastamine sotsiaalmeedias, fotopank, avalik näitus, avalikud arutelud

Pilootprojekti lõpetamine, tulemustest lähtuvalt kokkuvõtete ja edasiste otsuste tegemine

Projektis osalenute tunnustamine ja uute stardipakkide jagamine

Kogukonna linnaaed

Tegevus

Täpsustus

2017. aastal

Avaliku ala, kogukonna ja teadusasutuse väljaselgitamine

Konkurss, võidupreemia on sihitusega kogukonna linnaaia rajamine ja hooldamine

Alale sobiva aiakujunduse koostamine koostöös teadusasutusega

Täiendused tulenevalt asukohast (kasvuhoone, moodulkastid, pinnas jne)

Teadusasutuse uuringu „Tallinna avaliku kogukonna   linnaaia rajamise ja pidamise võimalikkusest ja soovitused edaspidiseks“ alustamine

- Metoodika ja analüüside valik - Analüüsid kultuuridest, sademeveest ja õhust ning pinnasest (enne ja peale kasvuperioodi) - Võrdlusaed maapiirkonnas/eeslinnas - Projekti läbiviimiseks vajalike materjalide kaardistus koos võimaliku kuluarvestusega

2018. aastal

Juhendamine ja koolitused (aprill-september)

Avalikud koolitused kõigile huvilistele, praktika koostöös juhendajate ning õppejõududega

Aia rajamine ja hooldamine (aprill-oktoober)

Rajamis- ja hoolduskuludele lisanduvad teavitus- ja kaasamiskulud

Uuringu kokkuvõte ja avalikustamine (detsember)

Trükised (juhend), seminar, avalikud arutelud

Jätkutegevuste kavandamine vastavalt tulemustele

Jätkuprojektide ideede töötoad, laiaulatuslik ideekorje, avalik kajastus

tomat_m.jpg

 

Viimati muudetud: 10.10.2018