Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotlemine

Vastavalt jäätmeseadusele ohtlike jäätmete käitluslitsents on isiku vastavat pädevust ja tehnoloogia sobivust tõendav tegevusluba, mis annab õiguse teiste isikute poolt tekitatud ja üleantud ohtlike jäätmete käitlemiseks majandus- või kutsetegevuses. Ohtlike jäätmete käitluslitsents antakse kuni viieks aastaks.

Litsentsi taotlemiseks või muutmiseks tuleb lisada taotleja jäätmekäitluskohajärgse või kui jäätmekäitluskoht puudub, ettevõtte asukohajärgse valla- või linnavalitsuse arvamus kavandatava tegevuse kohta. Tallinna linnavalitsuse arvamuse saamiseks tuleb esitada taotlusmaterjalid Tallinna Ettevõtlusametile posti aadressile Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn või e-posti aadressile ettevotlusamet@tallinnlv.ee.

  1. Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi arvamuse saamiseks tuleb Tallinna Ettevõtlusametile esitada Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004 määruse nr 121 "Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm” § 10 lõike 1 kohane taotlus.
  2. Taotlus esitatakse paberil või digitaaldokumendina, mis allkirjastatakse digitaalallkirja seaduses sätestatud korras.

Tallinna linna territooriumile väljastab ohtlike jäätmete käitluslitsentsid Keskkonnaamet (Tallinna kontor - Viljandi mnt 16). 

Lisainfo:
Jäätmehoolde osakonna peaspetsialist
Aleksandr Taraskin, tel.: 640 4285 

Viimati muudetud: 29.10.2019