Pestitsiidide kasutamise vähendamine

Tallinna Linnavolikogu 1. november 2018 nr 163 otsusega on Tallinna linn liitunud Euroopa pestitsiidivabade linnade võrgustikuga.

Võrgustikuga ühinenud linnad kohustuvad kolme aasta jooksul märkimisväärselt vähendama pestitsiidide kasutamist ja järk-järgult lõpetama nende kasutamise linna avalikul alal, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda ning parandada elukvaliteeti. Kvaliteetse elukeskkonna saavutamine Tallinna linnas on tähtis nii linnaelanike kui ka floora ja fauna kaitsmise seisukohalt. Haljasalade hooldustööde käigus on tavapärane kasutada pestitsiide kahjurite ja haiguste tõrjeks. Kuigi pestitsiide kasutatakse inimestele kasu toomise eesmärgil, on tegemist keemiliste ühenditega, mis võivad kahjustada vara, põhjustada inimeste ja loomade terviseprobleeme (hingamisteede vaevused, naha ärritused, kasvajad jne).

Hetkeolukorra kaardistus

Esimene etapp pestitsiidide kasutamise vähendamise suunal on selgitada välja pestitsiidide kasutamise hetkeolukord Tallinna linna territooriumil. Selleks tehakse koostööd ELLE keskkonnauuringute firmaga, kelle töö käigus viiakse läbi olukorra kaardistus ja analüüs, mis teeb kindlaks pestitsiidide peamised kasutajagrupid, kasutuse olulisemad valdkonnad ja selle, kui suur on nendes kasutuse vähendamise potentsiaal (sh millist tüüpi pestitsiide ja kelle poolt kasutatakse kõige rohkem). Uuringus tuuakse välja tegevused, mille käigus Tallinna linnas kasutatakse või võidakse kasutada pestitsiide (sh umbrohutõrje, teehooldus, purskkaevud, monumentaalsed kunstiobjektid, linnamööbel jne). Hetkeolukorra uuring viiakse läbi alates 2019. aasta kevadest kuni sügiseni.

Tegevuskava koostamine

Hetkeolukorra uuring on sisendiks Tallinna avalikel aladel pestitsiidide kasutamise vähendamise tegevuskavale. Kuna hetkeolukord Tallinna pestitsiidide kasutuse osas on vähe teada, siis ei võimalda enne kaardistuse läbiviimist tegelikke vähendamise meetmeid planeerida. Tegevuskava koostamine protsessi algatatakse 2019 aasta sügisel ning jätkub 2020 aastal. Järgmise tööetapina koostatav tegevuskava hõlmab:

1) kvantitatiivseid eesmärke, ajakavasid ja meetmeid kui ka pestitsiidide kasutamise järkjärgulise vähendamise kava avalikel aladel, avaliku juurdepääsuga eramaal ja elupiirkondade lähedal asuvatel põllumajandusaladel;

2) ettepanekuid teavituskampaaniatele, mille eesmärk on teavitada linnaelanikke kavast lõpetada pestitsiidide kasutamine, suurendada teadlikkust pestitsiididega seotud ohtudest ja julgustada tegema pestitsiidide kasutamise lõpetamisel koostööd, innustades neid eraaedades ja erakinnistutel kasutama jätkusuutlikke alternatiive.

Viimati muudetud: 14.08.2019