Pirita linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Pirita linnaosa üldplaneering on koostatud linnaosa tasakaalustatud territoriaalse ja linnaehitusliku arengu juhtimiseks ja koordineerimiseks. Üldplaneeringu eesmärgiks on luua juriidiliselt korrektne dokument linnaosa ehitustegevuse ja maakasutuse koordineerimiseks ja reguleerimiseks, et tagada:

  • linnaosa säilimine hinnatud elamispiirkonna ja puhkealana;
  • teenindusvõrgu tasakaalustatud areng;
  • vajadustekohase sotsiaalse infrastruktuuri objektide rajamise võimalus;
  • optimaalse transpordisüsteemi ja tänavavõrgu väljaarendamine;
  • keskkonnanõuetele vastava tehnilise infrastruktuuri rajamine;
  • muinsus- ja looduskaitseobjektide ning avalike puhkealade ja haljastute säilimine.

Pirita linnaosa üldplaneering kehtestati Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2009 otsusega nr 179.

Üldplaneeringu materjalidega saab tutvuda Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kodulehel.

Üldplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn). Üldplaneeringu koostas AS Eesti Projekt.

Pirita linnaosa üldplaneering algatati Tallinna Linnavolikogu 18. oktoobri 2001 otsusega nr 314.

Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 4. oktoobri 2006 korraldusega nr 2025-k. Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldaja on Tallinna Keskkonnaamet (Harju tn 13, 10130 Tallinn), kes korraldas keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja aruande avalikud väljapanekud ja arutelud ning esitas programmi ja aruande heakskiitmiseks Keskkonnaministeeriumile.

Pirita linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise viis läbi OÜ E-Konsult.

Viimati muudetud: 25.02.2021