Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Põhja-Tallinna üldplaneeringu eesmärk on Põhja-Tallinna linnaosa territooriumi edasiste arengusuundade kavandamine ja territooriumi funktsionaalne planeerimine lähtuvalt linna üldistest arengusuundadest ja sidustatult teiste linnaosadega. Üldplaneering on aluseks Põhja-Tallinna linnaosa territooriumi edasisele kasutamisele ning elukeskkonna kujundamisele.

Põhja-Tallinna üldplaneering esitab tervikliku tulevikku vaatava ruumilise visiooni planeeringualast, millesse on lõimitud territooriumi puudutavad arengustrateegiad ja -projektid. Üldplaneering on koostatud kahekümne aasta ajaperspektiivi silmas pidades - võimalikke arenguid on visioneeritud aastani 2038.

Üldplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Tallinna linnaplaneerimise kodulehel.

KSH aruanne (versioon seisuga detsember 2014, täiendatud peale Natura-hindamise valmimist)

KSH aruannet ja üldplaneeringu tööversiooni tutvustav avalik arutelu toimus 22. augustil 2013 Põhja-Tallinna Valitsuses ning täiendav arutelu 26. septembril 2013.

22. augusti 2013 arutelu protokoll

26. septembri 2013 arutelu protokoll

KSH aruanne (avalikustamisel juuni-september 2013)

Aruande lisad:

Põhja-Tallinna üldplaneeringu Natura-hindamine (koostaja Mati Kose, 2014)

KSH programm

KSH programmi heakskiitmine

Keskkonnamõju hindamistabelid - KSH eesmärkide ja maakasutusfunktsioonide hindamine, mõju hindamise koondtabel

Müra modelleerimise kaardid - olemasolev olukord - päevane, öine; perspektiivne olukord - päevane, öine; perspektiivne olukord päevane - ilma Merimetsa möödasõiduta, Merimetsa tunneliga

Üldplaneering algatati Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 otsusega nr 8 ning lähteülesanne kinnitati Tallinna Linnavalitsuse 14. juuni 2006 korraldusega nr 1286-k. Üldplaneeringu koostamise korraldaja ja koostaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn; kontaktisik Anna Semjonova, tel 6404509, e-post Anna.Semjonova@tallinnlv.ee). Üldplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

Üldplaneeringu KSH algatati Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2007 korraldusega nr 1273-k. Üldplaneeringu KSH korraldaja on Tallinna Keskkonnaamet (kontaktisik Ülle Luiks, tel 6404767, e-post Ylle.Luiks@tallinnlv.ee).

Viimati muudetud: 04.04.2019