Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Üldplaneeringu eesmärk on Põhja-Tallinna linnaosa territooriumi edasiste arengusuundade kavandamine ja territooriumi funktsionaalne planeerimine sidustatuna linna üldiste arengusuundadega. Lähtekohaks on eelkõige Tallinna üldplaneering ning Põhja-Tallinna arengukava.

Põhja-Tallinna üldplaneering esitab tervikliku nüüdisaegse ruumilise visiooni planeeringualast, sinna on lõimitud territooriumi puudutavad arengustrateegiad ja -projektid. Üldplaneering on aluseks Põhja-Tallinna linnaosa territooriumi edasisele kasutamisele ning elukeskkonna kujundamisele. Üldplaneering on koostatud kahekümne aasta ajaperspektiivi silmas pidades, see tähendab, et võimalikke arenguid on visioneeritud aastani 2030.

Üldplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Tallinna linnaplaneerimise kodulehel.

KSH aruannet ja üldplaneeringu tööversiooni tutvustav avalik arutelu toimus 22. augustil 2013 Põhja-Tallinna Valitsuses ning täiendav arutelu 26. septembril 2013.

22. augusti arutelu protokoll

26. septembri arutelu protokoll

KSH aruanne (avalikustamisel juuni-september 2013)

Aruande lisad:

Põhja-Tallinna üldplaneeringu Natura-hindamine (Mati Kose, 2014)

KSH programm

KSH programmi heakskiitmine

Keskkonnamõju hindamistabelid - KSH eesmärkide ja maakasutusfunktsioonide hindamine, mõju hindamise koondtabel

Müra modelleerimise kaardid - olemasolev olukord - päevane, öine; perspektiivne olukord - päevane, öine; perspektiivne olukord päevane - ilma Merimetsa möödasõiduta, Merimetsa tunneliga

Üldplaneering algatati Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 otsusega nr 8 ning lähteülesanne kinnitati Tallinna Linnavalitsuse 14. juuni 2006 korraldusega nr 1286-k. Üldplaneeringu koostamise korraldaja ja koostaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn; kontaktisik Anna Semjonova, tel 6404509, e-post Anna.Semjonova@tallinnlv.ee). Üldplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

Üldplaneeringu KSH algatati Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2007 korraldusega nr 1273-k. Üldplaneeringu KSH korraldaja on Tallinna Keskkonnaamet (kontaktisik Ülle Luiks, tel 6404767, e-post Ylle.Luiks@tallinnlv.ee).

Üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt riigipiiriülest mõju.

Viimati muudetud: 10.08.2015