Tallinna Keskkonnaamet

Tallinna Keskkonnaamet on Tallinna linna ametiasutus, mille tegevusvaldkonnaks on linna keskkonna- ja looduskaitse korraldamine ning tervislikuks elukeskkonnaks soodsate tingimuste loomine lähtudes säästva arengu põhimõtetest.

Tallinna Keskkonnaameti ülesanneteks on:

  • linna keskkonnakaitsealase strateegia, tegevuskavade ja keskkonnamõju hinnangute väljatöötamine ning ellurakendamise korraldamine;
  • arengukavadele, üld-, teema- ja detailplaneeringutele ja projektidele keskkonnakaitsenõuete esitamine ja seatud nõuete täitmise kontrollimine;
  • linna, haljastuse, jäätmemajanduse, veekeskkonna, välisõhu, keskkonnahariduse kalmistumajanduse, lemmikloomade ja mänguväljakute korraldamine.

Kõik need ülesanded on jagatud järgnevate osakondade ja hallatavate asutuste vahel:

Haljastuse osakond

Jäätmehoolde osakond 

Keskkonnahoiu osakond

Keskkonnakorralduse sektor

Keskkonnaprojektide ja -hariduse osakond

Heakorra sektor

Hallatavad asutused

  

  

 

Viimati muudetud: 25.06.2018