Tallinna Keskkonnaameti keskkonnajuhtimine

 

emas_e-mailile.png

Tallinna Keskkonnaametis  juurutatakse Euroopa Liidu keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise skeemi EMAS (The European Eco-Management and Audit Scheme) ja 7. oktoobril 2015. aastal registreeris Keskkonnaagentuur Tallinna Keskkonnaameti EMAS organisatsioonina. Ameti registreerimisnumber on EE-000008.

Tallinna Keskkonnaameti keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamise eesmärk on ohjata põhitegevusest tulenevaid keskkonnamõjusid ja pidevalt parandada keskkonnategevuse tulemuslikkust.

Tallinna Keskkonnaameti keskkonnapoliitika
Tallinna Keskkonnaameti tegevuse eesmärk on Tallinna keskkonna- ja looduskaitsealase tegevuse korraldamine ning tervisliku elukeskkonna kujundamiseks soodsate tingimuste loomine, lähtudes säästva arengu põhimõtetest. Eesmärgi saavutamiseks toimib amet järgmiselt:

  • järgib Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu asjakohaste õigusaktide nõudeid;
  • väldib ja vähendab oma tegevuse võimalikku kahjulikku keskkonnamõju;
  • järgib hangete läbiviimisel võimaluse korral keskkonnahoiu põhimõtteid ning on selles teistele eeskujuks;
  • kasutab säästlikult loodusressursse, sh energiat ja vett;
  • väldib ja vähendab tekkivate jäätmete kogust ja edendab jäätmete taaskasutust;
  • teeb kõik, et tagada oma ametnikele ja töötajatele võimalikult hea, ohutu ja tervist säästev töökeskkond nii kontoris kui ka välitöödel;
  • koolitab ametnikke ja töötajaid keskkonnasäästliku käitumise valdkonnas, kaasab neid otsuste tegemisse ja annab pidevat tagasisidet toimuva kohta;
  • tutvustab eri sihtrühmadele keskkonnaga seotud väärtusi ja keskkonnahoidlikke käitumisharjumusi;
  • kaasab linna asutusena linnaelanikke ja koostööpartnereid keskkonnategevusse;
  • jälgib, hindab ja parandab oma tegevust pidevalt.

 

 Keskkonnaaruanne 2014

 Keskkonnaaruanne 2015

 Keskkonnaaruanne 2016

 

Keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

KIK_logo_RGB.jpg

 

Viimati muudetud: 01.03.2018