Tallinna jäätmekava 2022-2026

Roheline Pealinn est

Jäätmekava koostamist korraldab Tallinna Strateegiakeskuse linna ettevõtlusteenistuse ringmajanduse osakond.

↓ Menetlusdokumendid

↓ Jäätmekava põhiosad ja lisad

↓ Alusuuringud ja kasutatud kirjandus


Menetlusdokumendid


Tallinna linna jäätmekava sisukord

KOKKUVÕTE (koostamisel)

EESSÕNA (koostamisel)

1. Linna jäätmekäitluse ülevaade (koostamisel)

 • Biolagunevad jäätmed ning paber ja papp, puit
 • Tekstiilijäätmed
 • Pakendijäätmed
 • Suurjäätmed
 • Ohtlikud jäätmed
 • Tervishoiujäätmed
 • Ehitus- ja lammutusjäätmed
 • Keskkonnareostuskolded
 • Suletud jäätmekäitluskohad
  • Pääsküla prügila
  • Kopli ehitusjäätmete ladestuspaik

2. Linna jäätmehoolduse arengusuunad (koostamisel)

 • Ringmajanduskeskuste ja -majade võrgustiku sh jäätmejaamade arendamine
 • Avalikus ruumis sh kalmistutel ja merepromenaadil jäätmete liigiti kogumine
 • Korraldatava jäätmeveo arendamine linna haldusterritooriumil
  • Jäätmeveopiirkondade määramine
 • Keskkonnareostuskollete likvideerimine
 • Linna jäätmekava rakendamisest keskkonnale avalduva mõju kirjeldus

Lisa 1: Ülevaade eelmise jäätmekava eesmärkide täitmisest (koostamisel)
Lisa 2:
Biojäätmete tegevuskava (koostamisel)
Lisa 3:
Toidujäätmete tekke vältimise kava (koostamisel)
Lisa 4:
Tekstiilijäätmete tegevuskava (koostamisel)
Lisa 5:
Mereprügi vältimise ja vähendamise tegevuskava
Lisa 6:
Pakendite ja pakendijäätmete käitlemise kava (koostamisel)
Lisa 7:
Jäätmekäitluskohad (koostamisel)
Lisa 8:
Teavituse ja nõustamise kava (koostamisel)
Lisa 9: Statistilised koondandmed (koostamisel) vaata ka Tallinna statistika portaal


Alusuuringud

Kõik ettepanekud ja arvamused on teretulnud. Palume esitada need e-posti teel aadressil jaatmed@tallinnlv.ee. Täiendavat informatsiooni koostamisel oleva linna jäätmekava kohta saab Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakonna käest.

Viimati muudetud: 21.12.2021