Teemaplaneering Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine

Teemaplaneeringu üldeesmärk on Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala ja selle lähiümbruse puhkevõimaluste väljaarendamine, arvestades looduskaitselisi tingimusi, ning võttes aluseks Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja kaitsekorralduskava ning planeeringuala kohta koostatud maastikuanalüüsi. Planeeringu eesmärk on leida ala ruumiliseks planeerimiseks parimad lahendused, tagada looduskeskkonna eksisteerimine linna tingimustes, pakkudes sealjuures linnaelanikele rekreatsioonivõimalusi.

Teemaplaneeringu alusel korraldatakse inimtegevus Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal ning tagatakse maastikukaitsealal linnametsade, sh looduslike ja poollooduslike koosluste säilimine ja kaitse.

Teemaplaneering täiendab ja täpsustab Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsusega nr 230 kehtestatud "Mustamäe linnaosa üldplaneeringut" ja Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud "Tallinna üldplaneeringut".

Teemaplaneering on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 2015 otsusega nr 32 "Teemaplaneeringu „Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” kehtestamine".

Teemaplaneeringu materjalid Tallinna linnaplaneerimise kodulehel

Teemaplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn; kontaktisik Jaak-Adam Looveer, tel 6404736, e-post Jaak-Adam.Looveer@tallinnlv.ee) ning koostaja on OÜ E-Konsult. Teemaplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

Teemaplaneeringu "Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine" keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 26. novembri 2008 korraldusega nr 2024-k. Teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldaja on Tallinna Keskkonnaamet.

KSH aruanne (heaks kiidetud Keskkonnaametis 10.11.2010)

KSH tulemuste kokkuvõte ning KSH aruande ettepanekute ja negatiivse mõju leevendusmeetmetega arvestamise ülevaade on lisatud teemaplaneeringule (vt kehtestamise otsuse Lisa 9 Seletuskiri ja seletuskirja lisa 2).

KSH programm 

Tallinna Linnavolikogu 21.03.2013 otsus nr 31 "Teemaplaneeringu „Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” vastuvõtmine"

Tallinna Linnavalitsuse 26.11.2008 korraldus nr 2024-k "Teemaplaneeringu „Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine" keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine"

Tallinna Linnavalitsuse 09.04.2008 korraldus nr 627-k "Teemaplaneeringu „Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine" lähteülesande kinnitamine"

Tallinna Linnavolikogu 01.11.2007 otsus nr 266 "Teemaplaneeringu "Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine" algatamine"

 

 

Viimati muudetud: 02.03.2015