Teemaplaneeringu „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas” keskkonnamõju strateegiline hindamine

Teemaplaneering „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas” algatati Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 otsusega nr 42 ning lähteülesanne kinnitati Tallinna Linnavalitsuse 25. augusti 2004 korraldusega nr 1640-k. Teemaplaneeringu eesmärk on määrata kindlaks Tallinnas kõrghoonete paiknemise võimalikud asukohad ning nende püstitamise keelualad, arvestades vajadust võtta nii Tallinna linnaruumiline areng üldiselt kui ka UNESCO Maailmapärandi nimekirja arvatud vanalinna silueti vaadeldavuse ja kõrgusliku dominantsuse küsimus sihipärase kontrolli alla.

Teemaplaneeringu koostamise korraldaja ja koostaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn). Teemaplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

Teemaplaneering on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 77.

Teemaplaneeringu eskiislahenduse ja muude materjalidega on võimalik tutvuda Tallinna Linnaplaneerimise Ametis ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kodulehel.

Teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 28. märtsi 2007 korraldusega nr 536-k. Teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldaja on Tallinna Keskkonnaamet (aadress Harju tn 13, 10130 Tallinn), kes korraldab keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja aruande avalikud väljapanekud ja arutelud ning esitab programmi ja aruande heakskiitmiseks Harjumaa Keskkonnateenistusele.

Viimati muudetud: 08.10.2010