Teemaplaneeringu „Tallinna rohealad” keskkonnamõju strateegiline hindamine

Teemaplaneering algatati Tallinna Linnavolikogu 24. märtsi 2005 otsusega nr 67 ning lähteülesanne kinnitati Tallinna Linnavalitsuse 11. juuli 2005 korraldusega nr 1400-k. Teemaplaneeringu eesmärgiks on Tallinna üldplaneeringu täpsustamine ja täiendamine linna rohealade kavandamiseks ja väärtustamiseks ning nende arengusuundade määramiseks; puhke- ning virgestusalade loogilise struktuuri kavandamine.

Teemaplaneeringu koostamise korraldaja ja koostaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn). Teemaplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

Teemaplaneeringu eskiislahenduse jm materjalidega saab tutvuda Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kodulehel.

Teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 15. märtsi 2006 korraldusega nr 494-k. Teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldaja on Tallinna Keskkonnaamet (aadress Harju tn 13, 10130 Tallinn), kes korraldab keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja aruande avalikud väljapanekud ja arutelud ning esitab programmi ja aruande heakskiitmiseks Harjumaa Keskkonnateenistusele.

Teemaplaneeringu "Tallinna rohealad" algatamine

Teemaplaneeringu "Tallinna rohealad" lähteülesande kinnitamine

Teemaplaneeringu "Tallinna rohealad" keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm:

Viimati muudetud: 08.10.2010