Biolagunevad jäätmed

Biolagunevad jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi!
Seda eelkõige sellepärast, et biolagunevaid jäätmeid on võimalik taaskasutada (näiteks valmistada kompostmulda)! Kui biolagunevad jäätmed visatakse segaolmejäätmete hulka, on sellel kolm võimalikku negatiivset mõju:

  • biolagunevat materjali ei kasutata maksimaalselt ressursina ära; 
  • biolagunevad jäätmed võivad muuta jäätmematerjali raskemini töödeldavaks või vähendada jäätmematerjali kütteväärtust (väheneb põletusseadmete efektiivsus); 
  • kui biolagunevad jäätmed jõuavad jäätmekäitleja pingutustest hoolimata prügimäele, põhjustab see prügilagaasi ja nõrgvee teket. 


Tallinna jäätmehoolduseeskiri kohustab biolagunevaid jäätmeid koguma eraldi mahutisse: 

  • kõigis elamutes, kus on vähemalt 10 korterit  (väljaarvatud korraldatud jäätmeveoga vanalinna piirkonnas);
  • üksikelamutega kinnistutel, kui biolagunevaid jäätmeid ei kompostita (Tallinna jäätmehoolduseeskirja § 14 kohaselt);
  • asutustes-ettevõtetes, kus biolagunevaid jäätmeid tekib nädalas enam kui 20 kg või kui kinnistul tegutseb toitlustusettevõte, sh restoran ja muu samalaadne toiduteenust pakkuv ettevõtja, milles on vähemalt 25 istekohta või lasteaed, kool või haigla, milles on vähemalt 112 kohta.

Kuid toidujäätmeid ning aia- ja haljastusjäätmeid võib elamumaal vajaliku ruumi olemasolul ka kompostida. Nii säästate jäätmeveokulusid ning lisaks valmib kompostmuld, mida saab kasutada aias väetisena. 

Toidujäätmeid võib kohapeal kompostida üksnes kinnises kahjurite eest kaitstud kompostimisnõus. Aia-ja haljastusjäätmeid (niidetud muru, puulehed, oksad jms) on lubatud kompostida lahtiselt aunades. Kompostimisnõu ja -aun peab paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel ja ehitisest 4 m kaugusel, kui naaberkinnistute või -ehitiste omanikud ei lepi kokku teisiti.

Tallinna jäätmehoolduseeskirja § 14 lõige 1 kohaselt tuleb liigiti kogutud biolagunevad jäätmed vedada kompostimiseks nõuetekohasele kompostimisväljakule, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusesse, muusse sellekohase jäätmeloaga jäätme- käitluskohta või kompostida eeskirja nõuete järgi kohapeal.  

Aia- ja haljastusjäätmeid saab linnaelanik üle anda jäätmejaamades. Ühelt toojalt võetakse päevas tasuta vastu kuni kuus 100-liitrilist kotitäit aia- ja haljastusjäätmeid. Maksumuse kohta saate informatsiooni küsida jäätmejaamade operaatoritelt.

Viimati muudetud: 29.10.2019