Haljastus


haljastuse päis.jpg


Haljastuse osakonna põhiliseks tegevuseks on Tallinna haljastuse üldpõhimõtete kujundamine, planeeringute ja projektide läbitöötamine, haljastust käsitlevate tingimuste esitamine, õigusaktide ja infosüsteemide täiendamine ning uute koostamine. Lisanduvad raie- ja hoolduslõikuslubade menetlemine ja linna omandis olevate metsade hooldamise korraldamine.

Ehituste ette jäävatest ja see tõttu raiutavatest puudest on paljud elujõulised ja väärtuslikud ning nendest ilma jäämine tekitab linna looduskeskkonnale suurt kahju. Et säiliks ökoloogiline tasakaal rakendatakse linnas asendusistutuse nõuet.

Osakonna ülesandeks on ka linna kaunistamine ühtsete lillelahendustega ja linna avalike alade rajamise ning hooldamise järelvalve.

Haljastus on elukeskkonna tähtis osa, see vajab arenguaega ja sügavamat käsitlemist. Asjakohase linnaplaneerimise, loodusega arvestamise ja õigete hooldusvõtetega suudetakse pakkuda linnaelustikule olulisi elupaiku, võimaldada inimestel selle elustikuga tutvust teha ning nautida muid roheala hüvesid.

PARGID

KOOLITUSED

TALLINNA HALJASTUTE INFOSÜSTEEM

TALLINNA RAIELUBADE ANDMEKOGU

RAIELOA TAOTLEMISE VORM 2016

ÕIGUSAKTID

LASTE JA NOORTE LILLEPIDU


TEENUSED

Raieluba

Haljastamine

Haljastute rajamine

Haljastus- ja heakorratööd 

Ajalooliste parkide hooldus

Linna metsade, rohe- ja puhkealade kasutamise korraldamine

 Ajalooliste parkide, haljastute ja kalmistute hoolduse korraldamine

Haljasalade, parkide, teede ja väikeobjektide korrashoid

 Rohevõrgustiku, puhke- ja virgestusalade haldamise korraldamine

 Linnametsade hooldus

 

Viimati muudetud: 20.03.2018