Heakorra sektor

Heakorra sektor_2.jpg

Heakorra sektori ülesanneteks on linna lemmikloomadega seotud probleemide lahendamine, laste- ja peremänguväljakutega seotud tegevuste koordineerimine ja korraldamine, ehitus- ja keskkonnaalaste investeeringute juhtimine, hangete ja ehitustööde korraldamine ning Tallinna kalmistumajanduse arendamine.


Peamisteks ülesanneteks mänguväljakute valdkonnas on linna laste- ja peremänguväljakutega seotud tegevuse koordineerimine ja korraldamine; avalike mänguväljakute tehnilise hoolduse korraldamine; kehtivatele ohutusstandarditele vastavuse kontrollimine; vajadusel mänguväljakute aluse maa munitsipaliseerimise korraldamine; mänguväljakute arendamiseks ja ohutuks kasutamiseks juhendmaterjalide välja töötamine.

Mänguväljakute teemaliste küsimustega tegeleb Merilii Laanepere, 640 4565, Merilii.Laanepere@tallinnlv.ee


Lemmikloomade teemaga tegeleme selleks, et tõsta lemmikloomade pidamise kultuuri, pakkuda linnaelanikele võimalikult hästi kasutatavaid ja heakorrastatud jalutusväljakuid ning et hoida silm peal ka hulkuvatel loomadel. Tallinna Keskkonnaameti hoolduses on 19 linna poolt rajatud koerte jalutusväljakut, korraldatakse lemmiklooma teemalisi loenguid koolides, viiakse läbi kiibistamise kampaaniaid ning on rajatud Tallinna Loomade Varjupaik.

Lemmikloomade teemaliste küsimustega tegeleb Hellika Landsmann, 616 4004, Hellika.Landsmann@tallinnlv.ee


Põhiülesanneteks kalmistumajanduse korraldamisel on kalmistumajandust reguleerivate kohalike õigusaktide ning ajalooliste kalmistute korrashoiu ja hoolduse alaste strateegiate, arengu- ja tegevuskavade väljatöötamine ja elluviimine, teavitus- ja nõustamistöö teostamine oma tegevusvaldkonnas, omasteta surnute matmise korraldamine ning järelevalve läbiviimine ameti hallatava asutuse Tallinna Kalmistud tegevuse üle.

Kalmistumajanduse alaste küsimustega tegeleb Kalmar Ulm, 640 4563, Kalmar.Ulm@tallinnlv.ee


Lisaks eelnevatele valdkondadele on heakorra sektoris spetsialist, kes koordineerib ameti ja hallatavate asutuste ehitus- ja keskkonnaalaseid investeeringuid ning korraldab vastavaid hankeid ja ehitustöid.

Keskkonnaalaste investeeringute küsimustega tegeleb Helmut Koidla, 640 4714, Helmut.Koidla@tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 26.09.2018