Jäätmeloa taotlemine

Vastavalt jäätmeseadusele on jäätmeluba vaja jäätmete kõrvaldamiseks ja taaskasutamiseks.

Jäätmeloa taotlemine

  1. Jäätmeloa taotlus esitatakse loa andjale (riiklik Keskkonnaamet) paberil või digitaaldokumendina, mis allkirjastatakse digitaalallkirja seaduses sätestatud korras.
  2. Jäätmeloa taotluse koopia esitab loa andja pärast taotluse nõuetele vastavuse kindlakstegemist arvamuse saamiseks taotleja tegevuskohajärgsele linna- või vallavalitsusele või, kui taotlejal puudub püsiv tegevuskoht, siis taotleja asukohajärgsele linna- või vallavalitsusele.
  3. Jäätmeluba jäätmete käitlemiseks tuleb taotleda iga jäätmete töötluskoha ja jäätmeluba jäätmete tekitamiseks iga käitise või jäätmetekkekoha kohta.

Tallinna linna territooriumile väljastab jäätmelube Keskkonnaamet (Tallinna kontor - Viljandi mnt 16).

Vaadake lisaks keskkonnakaitseloa omaja kohustustest Keskkonnaameti kodulehel.

Tallinna haldusterritooriumil kehtivad ja menetluses olevad jäätmeload

Infot ettevõtete kohta, kellel on õigus jäätmeid käidelda (sh vedada), leiab Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee) ja allpool toodud tabelist. Oma arvamust jäätmeloa taotluse kohta on võimalik avaldada Keskkonnaotsuste infosüsteemis (vt allpool toodud menetluse lingid) peale sisselogimist või esitades e-kirja Keskkonnaameti aadressile info@keskkonnaamet.ee ja Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakonna aadressile jaatmed@tallinnlv.ee.

Teenuse kirjeldus: Jäätmeloa taotlusele seisukoha esitamine

Lisainfo:
Jäätmehoolduse osakonna juhtivspetsialist
Aleksandr Taraskin, tel.: 640 4285

Viimati muudetud: 26.09.2021