Tallinna Keskkonnaameti ajalugu


TKA2.jpg


Keskkonnakaitse alane sihipärane tegevus algas Tallinnas aastast 1982, kui Tallinna Kommunaalmajanduse Valitsuse juurde moodustati Keskkonna- osakond, mille ametnikud koordineerisid Tallinna Linna Keskkonnakaitse Komisjoni tegevust, kontrollisid linna asutuste keskkonnakaitse abinõude plaane ning kooskõlastasid planeeringuid ja ehitusprojekte. Keskkonnakaitse komisjoni liikmeteks olid piirkondlike riiklike keskkonnakaitse inspektsioonide ning linna ja linnaosade täitevkomiteede esindajad. Komisjoni tööd juhatas täitevkomitee esimehe asetäitja, komisjoni otsused olid linna asutustele ja ka linna struktuuri kuuluvatelt valitsustele kohustuslikuks täitmiseks.

Tallinna Keskkonnaameti loomisega alustati tinglikult 1989. aastast, kui ühendati senised piirkondlikud riiklikud keskkonnakaitse inspektsioonid, Veeinspektsioon ja Välisõhu Kaitse Inspektsioon ning Tallinna Kommunaalmajanduse Valitsuse juuresasuv Keskkonnaosakond ning neist moodustati Tallinna Looduskaitse Valitsus (TLV).

TLV koosseisu kuulus sanitaararst, selles anti välja ka kalapüügilubasid ning mootorpaadi juhilubasid. Asutusel oli oma autobaas ja merekaater. TLV moodustati küll Tallinna Linnavalitsuse juurde selle struktuuri üksusena, kuid metoodiliselt allus ta Keskkonnaministeeriumile. Seda perioodi iseloomustab riiklike ja kohalike keskkonnakaitse ülesannete ja -tegevuse ühtsus.

Järgnevatel aastatel on keskkonnakaitse valdkonda sageli reformitud. Aastal 1990 otsustati tugevdada omavalitsuste osa keskkonnakaitse korraldamisel ja kehtestati omavalitsuste täitevorganite pädevusse antavate looduskeskkonna ja loodusvarade kasutamise kord.

Tallinna Linnavalitsuse 3. augusti 1990. aasta  määrusega nr 138 reorganiseeriti Tallinna Looduskaitse Valitsus Tallinna Keskkonnaametiks (TKA), kinnitati ameti juhataja ja põhimäärus.

Maavalitsuste juurde moodustati piirkondlike keskkonnakaitse alaste küsimustega tegelemiseks keskkonnaosakonnad.

Alates 1995. aastast alustati Keskkonnaministeeriumi initsiatiivil keskkonnakaitse ülesannete tsentraliseerimist. Aastani 2000 oli TKA Eestis ainus keskkonnakaitse kohalik struktuuriüksus. Riiklikke ülesandeid täideti kolmepoolse (Keskkonnaministeerium + Harju maakond + Tallinna Linnavolikogu) halduslepingu alusel ning need kulutused kaeti riigieelarvest. Pärast Keskkonnaministeeriumi struktuuriüksustena maakondade keskkonna- teenistuste loomist koondati kõik riiklikud ülesanded neisse ning Tallinna halduslepingut riiklike ülesannete täitmiseks ei pikendatud.

1. jaanuaril 2001 TKA likvideeriti ning tema ülesanded anti üle Linnaplaneerimise Ametile, mis nimetati ümber Säästva Arengu ja Planeerimise Ametiks (SAPA). Uues ametis ei loodud eraldi keskkonnakaitse struktuuriüksust, Keskkonnaametist üle läinud 12 ametnikku jaotati olevatesse struktuuriüksustesse ja allutati põhiliselt planeerimise protsessile. Reformi ebaõnnestumine sai peagi ilmsiks ja 1. jaanuaril 2003 moodustati Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaamet, mille koosseisu kuulus iseseisva üksusena 12 ametnikust koosnev keskkonnateenistus.

Tallinna Keskkonnaamet taastati iseseisva struktuuriüksusena 1. jaanuaril 2005. Ameti koosseisu lülitati ka seni Tallinna Tuletõrje ja Päästeameti koosseisus olnud Tallinna Munitsipaalpolitsei, mis aga reorganiseeriti 2007. aasta alguses eraldi Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametiks.

Eesti Vabariigi seadused ei määratle keskkonnakaitse korraldamist kohaliku omavalitsuse ülesandena. Küll aga on Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses punkte, mis kohustavad kohalikke omavalitsusi iseseisvalt korraldama ja juhtima kohalikku elu, lähtudes elanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu iseärasusi, sealhulgas tegelema elukeskkonna küsimustega.

Tallinna keskkonnaprobleemid on keerulised. Siia on koondunud ligi kolmandik Eesti elanikest, umbes 60% majandusest ja põhiosa investeeringutest. Hoogustunud arendustegevuse tõttu on suurenenud surve keskkonnale. Tallinn kuulub ühe vallana Harjumaa koosseisu, kus riiklikke ülesandeid täitis 2009. aastani Harjumaa Keskkonnateenistus. 2009. aastal alustas tööd regionaalsetest keskkonnateenistustest ja Looduskaitse- keskusest moodustatud  uusriiklik Keskkonnaamet.

Peamised Tallinnas täitmist vajavad ülesanded on Tallinna Keskkonnaametile delegeeritud tema põhimäärusega, kuid neid peab jätkuvalt täiendama ja täpsustama. See on Tallinna Keskkonnaameti tegevuse tõhustamise alus.

 

 

Viimati muudetud: 01.03.2018