Keskkonnahoiu osakond

Keskkonnahoid.jpgKeskkonnahoiu osakonna peamisteks ülesandeks on keskkonnakaitseliste uuringute, mõõtmiste ja küsitluste korraldamine ning nende põhjal linna arengusuundade väljatöötamises osalemine; linna keskkonnakaitsealase strateegia ja tegevuskavade väljatöötamine; keskkonnateadlikkuse, säästva arengu ja keskkonnahoidliku tarbijamentaliteedi propageerimine ning keskkonnajärelevalve teostamine.

Keskkonnahoiu osakonda on koondunud kolm erinevat valdkonda, milleks on looduskaitse, veekaitse ja välisõhu kaitse. 

Osakunna juhataja on Märt Holtsmann, 640 4568, mart.holtsmann@tallinnlv.ee


Veekaitse valdkonna ülesandeks on keskkonnatingimuste seadmine pinna- ja põhjavee kasutamiseks ja kaitseks Tallinna linnas. See hõlmab näiteks komplekslubadele, geoloogilistele uuringulubadele, maavara kaevandamislubadele ja  vee-erikasutuslubadele linna seisukohtade esitamist; veehaarete kaitse ja säästliku kasutamise korraldamist; linna veekogude ja märgalade kasutamise ja kaitse korraldamist.

Veekaitse teemaliste küsimustega tegeleb Silver Riige, 640 4713,  silver.riige@tallinnlv.ee


Välisõhu kaitse valdkonna ülesandeks on välisõhukaitse seaduse alusel kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täimine ja korraldamine. See hõlmab näiteks välisõhu saastelubadele ja komplekslubadele  linna seisukohtade esitamist; välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava koostamise korraldamist; lõkke tegemiseks vajalike lubade väljastamist.

Välisõhu teemaliste küsimustega tegeleb Triin Ristmets, 640 4766, triin.ristmets@tallinnlv.ee


Looduskaitse valdkonna ülesandeks on linna looduskaitsealase töö korraldamine vastavalt kehtivatele õigusaktidele. See hõlmab näiteks kohaliku omavalituse tasandil loodusobjektide kaitse alla võtmise, kaitse ning kaitse alt väljaarvamise korraldamist ning keskkonnakaitseliste tingimuste seadmist avaliku ürituse lubade taotlustele.

Looduskaitse teemaliste küsimustega tegeleb Meelis Uustal, 616 4081meelis.uustal@tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 21.12.2018