Keskkonnakompleksload ja uuringuload

Keskkonnakompleksluba (edaspidi kompleksluba) annab õiguse kasutada käitist või selle osa viisil, mis tagab Tööstusheite seaduse (THS, vastu võetud 24.04.2013) alusel määratud tegevusvaldkonnas või alltegevusvaldkonnas toimuva tegevuse võimalikult väikese mõju keskkonnale, inimese tervisele, heaolule, varale ja kultuuripärandile. Kompleksloaga sätestatavad nõuded peavad tagama vee, õhu ja pinnase kaitse ning käitises tekkinud jäätmete käitlemise viisil, mis hoiab ära saastatuse kandumise ühest keskkonnaelemendist, nagu vesi, õhk ja pinnas, teise.

Vastavalt THS-le avaldab linnavalitsus seitsme päeva jooksul kompleksloa taotluse saamisest arvates valla- või linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate riigi Keskkonnaameti ehk loa andja poolt kompleksloa taotluse menetlusse võtmise kohta. Teade ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvamus peavad olema veebilehel kättesaadavad kuni kompleksloa taotluse menetluse lõpuni.

Linnavalitsus avaldab samuti seitsme päeva jooksul kompleksloa andmise või andmisest keeldumise kohta teate saamisest arvates linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate kompleksloa andmise või sellest keeldumise kohta. Teade peab olema veebilehel kättesaadav vähemalt kompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse vaidlustamistähtaja lõpuni.

Igaühel on õigus esitada loa andjale ehk riigi Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee; Viljandi mnt 16, 11216) seisukohti ja küsimusi kompleksloa taotluse ja eelnõu kohta /THS § 35 lõige 1/. Koopia palume esitada ka Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile (kommunaal@tallinnlv.ee@tallinnlv.ee; Harju tn 13, 10130).

Keskkonnalubade ja uuringulubade teated

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse EMG Karjäärid OÜ (registrikood 14273373, aadress Harju maakond, Kuusalu vald, Kiiu alevik, Vana-Narva mnt 11b, 74604) keskkonnaloa taotluse. Ettevõte taotleb keskkonnaluba maavara kaevandamiseks.

Taotletav Männiku XII liivakarjääri mäeeraldis asub Harju maakonnas Tallinna linnas Nõmme linnaosas riigiomandisse kuuluval aadressil Viljandi mnt 34a (katastritunnus 78401:101:4402). Taotletava mäeeraldise pindala on 23,53 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 24,42 ha. Kaevandatav maavara on ehitusliv. Taotletav kaevandamise keskmine tootmismaht aastas on 210 tuh m3. Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks, 

Keskkonnaamet teatab, et taotletav tegevus ohustab olulisel määral kõre ja kivisisaliku seisundit Männiku kõre ja kivisisaliku püsielupaigas ja selle kavandataval laiendusel, sest hõlmab allpool põhjavee piiri kaevandamist. Sellest tulenevalt peatas Keskkonnaamet Männiku XII liivakarjääri keskkonnaloa andmise menetluse kuni 28 kuuks või kuni loodusobjekti kaitse alla võtmise või kaitse alla võtmisest keeldumise otsuse tegemiseni.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-117106, dokument nr DM-117106-1.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ SOKKEL HOLDING (registrikood: 12245586) (aadress Üleoja tee 12, Kloogaranna küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond) poolt esitatud Raudalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 07.04.2021 dokumendina nr DM-115377-1) on menetlusse võetud.

Uuringuluba taotletakse Harju maakonnas Tallinna linnas Nõmme linnaosas Tallinna linnale kuuluval kinnistul Viljandi mnt 21a (katastritunnus: 78401:101:3670), mille sihtotstarve on 100% maatulundusmaa. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 8,91 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 25 puurauku uurimissügavusega kuni 25 m. Uuritav maavara on liiv. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: veetaseme mõõtmine, laboritööd, topograafiline mõõdistamine. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringu teostaja on Mäebüroo Nord OÜ (registrikood: 11560452; aadress: Pärnu mnt 232/4, Kristiine linnaosa, Tallinn, 11314 Harju maakond).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris. Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/.

Tallinna haldusterritooriumil kehtestatud ja menetluses olevad keskkonnakompleksload:

*- kompleksloa kehtetuks tunnistamine ei tähenda käitise sulgemist.

Lisainfot leiate siit: http://www.tallinn.ee/Teenus-Keskkonnakompleksloa-taotlusele-seisukoha-esitamine

 

Viimati muudetud: 25.10.2021