Keskkonnakompleksload

Keskkonnakompleksluba (edaspidi kompleksluba) annab õiguse kasutada käitist või selle osa viisil, mis tagab Tööstusheite seaduse (THS, vastu võetud 24.04.2013) alusel määratud tegevusvaldkonnas või alltegevusvaldkonnas toimuva tegevuse võimalikult väikese mõju keskkonnale, inimese tervisele, heaolule, varale ja kultuuripärandile. Kompleksloaga sätestatavad nõuded peavad tagama vee, õhu ja pinnase kaitse ning käitises tekkinud jäätmete käitlemise viisil, mis hoiab ära saastatuse kandumise ühest keskkonnaelemendist, nagu vesi, õhk ja pinnas, teise.

Vastavalt THS-le avaldab linnavalitsus seitsme päeva jooksul kompleksloa taotluse saamisest arvates valla- või linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate riigi Keskkonnaameti ehk loa andja poolt kompleksloa taotluse menetlusse võtmise kohta. Teade ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvamus peavad olema veebilehel kättesaadavad kuni kompleksloa taotluse menetluse lõpuni.

Linnavalitsus avaldab samuti seitsme päeva jooksul kompleksloa andmise või andmisest keeldumise kohta teate saamisest arvates linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate kompleksloa andmise või sellest keeldumise kohta. Teade peab olema veebilehel kättesaadav vähemalt kompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse vaidlustamistähtaja lõpuni.

Igaühel on õigus esitada loa andjale ehk riigi Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee; Viljandi mnt 16, 11216) seisukohti ja küsimusi kompleksloa taotluse ja eelnõu kohta /THS § 35 lõige 1/. Koopia palume esitada ka Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile (kommunaal@tallinnlv.ee@tallinnlv.ee; Harju tn 13, 10130).

Kompleksloa teated

Tallinna haldusterritooriumil kehtestatud ja menetluses olevad keskkonnakompleksload:

*- kompleksloa kehtetuks tunnistamine ei tähenda käitise sulgemist.

Lisainfot leiate siit: http://www.tallinn.ee/Teenus-Keskkonnakompleksloa-taotlusele-seisukoha-esitamine

 

Viimati muudetud: 28.09.2020