Omanikule / Ehitajale

Ehitusjäätmete valdaja on ehitise omanik. Ehitusjäätmete valdaja ja jäätmekäitleja omavahelised õigused ja kohustused määratakse kindlaks jäätmekäitluslepinguga.

Kohustused ja soovitused:

 • Ehitusettevõtja ning ehitusjuhtimisega tegelev ettevõtja on kohustatud vältima keskkonna saastamist. Ehitusseadus § 48 punkt 7, § 54 punkt 6
 • Ehitusjäätmeid ei tohi anda vedamiseks, kõrvaldamiseks ega taaskasutamiseks üle isikule, kellel puudub sellekohane jäätmeluba või kes ei ole ehitusjäätmete käitlejana registreeritud. Ohtlike ehitusjäätmete üleandmisel peab jäätmevaldaja kontrollima, et isikul, kellele jäätmed üle antakse, on vastav keskkonnakaitseluba. Tallinna JHE § 39 lõige 7
 • Ehitusjäätmete valdaja on kohustatud:
  1) rakendama kõiki tehnoloogilisi ja muid võimalusi ehitusjäätmete liigiti kogumiseks tekkekohas;
  2) korraldama oma jäätmete taaskasutamise või andma jäätmed käitlemiseks üle jäätmeluba omavale või jäätmekäitlejana registreeritud isikule. Ohtlike ehitusjäätmete puhul peab olemas olema ohtlike jäätmete käitluslitsents;
  3) rakendama kõiki võimalusi ehitusjäätmete taaskasutamiseks;
  4) võtma tarvitusele abinõud tolmu tekke vältimiseks ehitusjäätmete paigutamisel mahutitesse või laadimisel veokitele või nende kohapeal taaskasutamisel;
  5) valmistama ette tasase kõvakattelise aluspinna jäätmemahutite paigutamiseks;
  6) kooskõlastama transpordiametiga jäätmemahutite paigutamise tänavatele ehitus- ja remonttööde tegemisel;
  7) tagama, et kinnistul või krundil oleksid eraldi märgistatud mahutid olmejäätmete ja ohtlike jäätmete kogumiseks;
  8) teavitama oma töötajaid eeskirjaga kehtestatud jäätmehoolduse nõuetest.
  Tallinna JHE § 39 lõige 4 
 • Ehitustegevuse ajal peab ehitajal olema sõlmitud leping olmejäätmete väljaveoks vastavat luba omava ettevõttega või linnaasutusega.
 • Ehitise valmimisel tuleb vormistada jäätmeõiend (vt allpool) ja lisada dokumendid, mis tõendavad jäätmete nõuetekohast üleandmist taaskasutamiseks või ladestamiseks. Kiirema menetluse huvides soovitame kasutusloa taotlusele või kasutusteatisele juurde lisada jäätmeõiend ja seotud dokumendid.
 • Soovitame tutvuda Muinsuskaitseameti veebilehel toodud informatsiooniga.

Ehitusjäätmed on lubatud taaskasutada ja kõrvaldada selle jaoks ettenähtud käitluskohades.
Infot ettevõtete kohta, kellel on õigus ehitusjäätmeid käidelda (sh vedada), leiab riikliku Keskkonnaameti e-teenuste portaalis.
Ohtlikud ehitusjäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ja selleks kehtestatud korras anda vastavat keskkonnakaitseluba omavale ettevõttele käitlemiseks sh vedamiseks.

Jäätmemahuti ajutise paigutamine tänavale

Transpordiamet kooskõlastab jäätmemahuti ajutise paigutamise tänavale (nt ehitus- ja remonttööde tegemisel, suurjäätmete kogumisel vms toimingul) ning annab jäätmevaldajale kooskõlastuse jäätmemahuti paigutamiseks linnamaale.

Ehitusobjekti jäätmekava muutmine

Kui jäätmevaldaja soovib muuta jäätmekavas toodud andmeid, tuleb esitada uus versioon Tallinna Ettevõtlusameti keskkonnaspetsialistile (jaatmed@tallinnlv.ee) kinnitamiseks. Ehitusobjekti jäätmekava peab sisaldama vähemalt:

1) jäätmete liigitus kehtiva jäätmenimistu järgi ja lammutamise puhul ka hinnanguline kogus;
2) pinnasetööde mahtude bilanss;
3) selgitused jäätmete liigiti kogumiseks ehitusplatsil;
4) ehitusplatsil jäätmete kogumiseks kasutatavate tähistatud mahutite tüübid ja asukohad;
5) jäätmete ja väljakaevatud pinnase käitlemistoimingud ja -kohad.

Jäätmeõiendi kinnitamine

Ehitusobjekti jäätmeõiend esitatakse Tallinna Ettevõtlusametile (jaatmed@tallinnlv.ee) peale ehitustööde lõppu koos dokumentidega, mis tõendavad jäätmete nõuetekohast üleandmist taaskasutamiseks või ladestamiseks. Vaata lisainfot SIIT.

Lisainfo:
Ringmajanduse osakonna juhtivspetsialist
Aleksandr Taraskin, tel.: 640 4285,
Aleksandr.Taraskin@tallinnlv.ee

<< tagasi ehitus- ja lammutusjäätmete esilehele

Viimati muudetud: 03.02.2021