Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tutvustus

KA.jpg

Mündi 2
15197 Tallinn
Telefon: 645 7191
Faks: 645 7192
E-post: kommunaal@tallinnlv.ee
Juhataja Ain Valdmann

Telefoniraamat

Ameti juhataja vastuvõtuajad

(eelregistreerimisega)

esmaspäev 16.00 - 17.00
neljapäev    10.00 - 12.00

Kommunaalameti osakondade vastuvõtuajad

 

Põhiülesanded

 • Tallinna linna (edaspidi linn) avalikke teenuseid pakkuvate infrastruktuuriobjektide, sh avalike teede, sildade, tunnelite, viaduktide, sademeveekanalisatsiooni, avalike objektide välisvalgustuse, jalgratta- ja jalgteevõrgustiku, teemaal asuva haljastuse, parkide, sh ajalooliste parkide, haljasalade, purskkaevude, monumentaalkunstiobjektide ja hüdrotehniliste ehitiste kavandamise, projekteerimise, ehituse, remondi ja hoolduse korraldamine;
 • teemaale linnamööbli ja jäätmemahutite paigaldamise ja nende hoolduse korraldamine;
 • linna tehnilise infrastruktuuri ja energeetika säästva arengu planeerimine Tallinna arengustrateegia ja linna energeetikakontseptsiooni kohaselt, üld- ja teemaplaneeringute koostamise ning planeeringute ja ehitusprojektide menetlemise protsessis;
 • jalgrattaparklate rajamise ja käitamise korraldamine;
 • linna avalike tualettide haldamine;
 • linna haldusterritooriumil asuvates supluskohtades rannapäästeteenuse korraldamine;
 • linnale kuuluvate sadamarajatiste ja kaldakindlustuste haldamine;
 • koostöös vee-ettevõtjatega linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava elluviimise korraldamine ja seire;
 • linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise nõuete täitmise ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatava kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni nõuetele vastavuse kontrollimine;
 • linna veehaarde kaitse ning kvaliteetse veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise korraldamine;
 • ameti pädevuse piires energiasäästu tagamisega ja kaugküttepiirkonna määramisega seotud tegevuste ja põhimõtete järgimise korraldamine;
 • ameti tegevusvaldkonda puudutavate arengukavade, sh linna teehoiukava, teede arengukava, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni jt linna tehnilise infrastruktuuri arengukava kavandamise, koostamise ja elluviimise korraldamine;
 • ameti pädevuse piires ettepanekute esitamine riigi ja linna valdkondlike arengukavade eelnõude koostamiseks;
 • ameti tegevusvaldkonda puudutavate teadus- ja uurimistööde koostamise korraldamine;
 • ameti hallatava asutuse arengusuundade kujundamine, töö koordineerimine ning järelevalve teostamine;
 • linnas projekteeritavate teede ja ehitiste projekteerimistingimuste koostamine ja väljastamine;
 • üld-, teema- ja detailplaneeringute, tee- ja tänavavalgustusehituse jt projektide kooskõlastamine;
 • ehitusprojektide ehituslubade menetlemine tehnilise infrastruktuuri seisukohalt;
 • tänavakaubanduse, reklaami, avalike ürituste jt lubade kooskõlastamine;
 • kaevetöölubade, linnatänavatel erakorraliseks veoks ja sõiduks tasuliste erilubade ja muude ameti põhitegevusest tulenevate lubade taotluste menetlemine, andmine, peatamine ja tühistamine;
 • järelevalve kaeve- ja avariitööde üle;
 • teeregistri ja muude ameti põhiülesannete täitmiseks vajalike registrite ja andmekogude pidamine;
 • planeerimisseaduse § 131 ning Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõike 1 kohaste teede ja tehnovõrkude valmisehitamise lepingute koostamine, sõlmimine ja järelevalve;
 • linnavalitsuse kommunaalvaldkonna alatiste ja ajutiste komisjonide ning töögruppide töö korraldamine;
 • linna hädaolukorra riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise plaani koostamine, linna kriisireguleerimise struktuuriüksuste töö ning kriisireguleerimisõppuste ja -koolituste korraldamine;
 • elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldusega seonduvate ülesannete täitmine, sh elutähtsate teenuste osutajate nõustamine, elutähtsate teenuste osutajate koostatud toimepidevuse riskianalüüside ja toimepidevuse plaanide läbivaatamine ja kontrollimine, kas need vastavad Siseministeeriumi juhendmaterjalidele, Siseministeeriumile ülevaadete koostamine elutähtsate teenuste toimepidevuse korralduse seisust;
 • Euroopa Liidu ning era- ja avaliku sektori vahendite taotlemine ameti põhiülesannete täitmiseks ja nende vahendite kasutamise korraldamine;
 • ameti pädevuse piires teiste kohaliku omavalitsuse üksuste, valitsusasutuste, sihtasutuste, mittetulundusühingute, ettevõtlus- ja tarbijaorganisatsioonidega ning teiste riikide asjaomaste asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega koostöö tegemine;
 • kommunaalvaldkonna koolituste korraldamine;
 • ametile valitsemiseks antud linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine linna õigusaktides sätestatud korras;
 • ameti pädevusse kuuluvates küsimustes linna õigusaktide eelnõude väljatöötamine;
 • väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine linnavalitsuse volitusel;
 • ettekirjutuste tegemine ning asendustäitmise ja sunniraha rakendamine oma tegevusvaldkonna raames.

Põhimäärus 

 

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tegevusaruanded ja prioriteedid

 

Viimati muudetud: 03.01.2020