02.03.2021

Elanike kaitse

Hea tallinlane! Hooli enda, oma lähedaste ja sõprade tervisest, kanna maski ning järgi 2+2 reeglit!

 1. Vabariigi Valitsus (edaspidi VV) otsustas kehtestada veelgi karmimad piirangud COVID-19 leviku tõkestamiseks. Kuna 03.03 jõustunud piirangud jäävad suuremas osas kehtima, siis esitame muudatused eelmise ülevaate jätkuks. Hariduse muudatused jõustuvad 15.03, ülejäänud muudatused 06.03. Kõik käesolevas nimetatud piirangud kehtivad kuni 28.03.

  Haridus

  1. Lisaks 1.-4. klassi lastele võivad 15. märtsist kooli naasta ka õpilased, kes sooritavad 2020/2021. õppeaastal põhikooli lõpueksameid või riigieksameid. Puudutab seega põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse õpilasi;
  2. eksamiteks valmistujate õppetegevust võib korraldada kuni kahel päeval nädalas, mille eesmärk on lubada õpilasi vahetustega õppehoonesse.

  Spordivõistlused, spordi- ja liikumisüritused on 6. märtsist keelatud:

  1. riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud valdkondades;
  2. koolieelse lasteasutuse lastele või kontaktõppele lubatud õpilastele;
  3. ülejäänud allpool loetletud piirangud jäävad kehtima.

  Toitlustusettevõtted

  1. ruumi täituvus tohi olla rohkem kui 25% (varem oli 50%);
  2. viibimiskeeld tööpäevadel kella 18-06ni ja reedel kella 18st kuni esmaspäevadel kella 6ni. Viibimiskeelu ajal lubatud vaid toidu kaasamüük;
  3. kehtima jääb 2+2 reegel. Ei kehti peredele;
  4. kõnealused piirangud kehtivad ka väliterrassidele.

  Kaubandusettevõtted

  1. nädalavahetustel peavad  olema suletud nii eraldiseisvad kauplused kui ka poed kaubanduskeskustes. Kaupu võib müüa ja väljastada õuealal asuval müügi- või väljastusalal, kus peab olema tagatud inimeste hajutamine (nt väljastuspunkti või välikaubanduse järjekorras maha märgitud 2-meetrine vahemaa). Seega on turgude tegevus nädalavahetustel lubatud;
  2. lahtiolekuaja piirang ei laiene toidukauplustele, tanklatele, apteekidele, prillipoodidele, samuti kauplustele, kus müüakse meditsiiniseadmeid ja abivahendeid, telekommunikatsiooniettevõtete esinduste müügikohtadele ega lemmikloomapoodidele, sõltumata poe asukohast.
  3. lahtioleku ajal tuleb tagada ruumi täituvus kuni 25% (varem oli 50%);
  4. siseruumis kehtib 2+2 reegel ja maskikandmise kohustus;
  5. tagatud peab olema desinfitseerimisvahendite olemasolu töötajatele ja klientidele ning desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

  Avalikud koosolekud, üritused, jumalateenistused, meelelahutus

  1. siseruumides jätkuvalt kõik keelatud;
  2. välitingimustes on avalikud koosolekud ja üritused lubatud kuni 10 osalejaga (varem oli 10liikmeline rühmapiirang ning teistega rühmadega ei tohtinud kokku puutuda). Osalejad ei tohi teiste isikutega kokku puutuda.

*

VVkehtestas 26.02.2021 karmimad piirangud COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks. Hariduse valdkonda puudutavad muudatused jõustusid 01.03, ülejäänud muudatused jõustuvad 03.03. Kõnealused piirangud kehtivad kuni 28.03. Käesolevaga esitame ülevaate piirangute muudatustest. 

 1. Kehtestatakse viibimise ja liikumise keeld üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide ning ülikoolide õppehoonetes (varem kehtis vaid üldhariduskoolidele).
  1. Piirang ei kehti

                                               i.     üldhariduskooli 1.–4. klassile;

                                              ii.     kui õppija vajab hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või ta sooritab praktilist õpet, eksameid või teste või osaleb olümpiaadidel;

                                             iii.     õpilaste suhtes, kes on tõhustatud või eritoel, ja nendele kohandatud haridusasutustes või puudega isikute tegevustele;

 1. õpperuumis tuleb tagada hajutamine ning väljaspool õpperuumi kehtib 2+2 reegel, v.a kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;
 2. kehtib maski kandmise kohustus, mis ei laiene alla 12-aastastele lastele;
 3. tagada tuleb on desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.
 4. Sportimise, treenimise, noorsootöö, huvitegevuse, huvihariduse, täienduskoolituse ja täiendõppe muudatused:
  1. välitingimustes ei tohi olla osalejaid rühmas rohkem kui 10 (varem 50), sh juhendaja. Rühmad ei tohi puutuda kokku teiste rühmadega.
  2. sisetingimustes on lubatud üksnes individuaaltegevus või individuaaltreening, sh juhendajaga või partneriga. Rühmatreeningud on keelatud. Teiste isikutega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad ning soovitus on tagada iga harrastajapaari kohta 20 m2 ala, mille sees tegevusi ellu viia. Seega on lubatud treening personaaltreeneriga või koolitus koolitaja ja koolitatava vahel. Lubatud on ka iseseisev sportimine näiteks sõbraga või teise treeningkaaslasega.

                                               i.     lubatud on paarismängud nendel spordialadel, mis lähevad individuaalspordiala mõiste alla: tennis, lauatennis, padel, sulgpall, rannavõrkpall, rannatennis;

                                              ii.     ruumi täituvus ei oleks rohkem kui 25% (varem 50%);

 1. piirangut ei kohaldata

                                               i.     õppekavavälisele tegevusele üldhariduskoolidele nende õpilaste puhul, kes võivad viibida koolis ja õpivad samas klassis,

                                              ii.     koolieelses lasteasutuses, kui tegevusi viiakse läbi samas rühmas,

                                             iii.     professionaalsele sporditegevusele, sh Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistri- ja esiliigade mängijatele,

                                             iv.     riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele;

                                              v.     puuetega inimeste tegevustele ja sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.

 1. Spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused:
  1. on lubatud järgmistele gruppidele

                                               i.     spordialaliidu võistlussüsteemis võistlevad professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid ning võistkondlike alade esi- ja meistriliigade mängijad;

                                              ii.     koolieelse lasteasutuse sama rühma lapsed või õpilased, kes võivad viibida õppehoones ja kes õpivad samas klassis;

                                             iii.     riigi sõjalise kaitsega, siseturvalisusega ja puudega isikud.

 1. pealtvaatajad ei ole lubatud,
 2. siseruumis kehtib 2+2 reegel ja maskikandmise kohustus;
 3. ürituse toimumise kohas ei tohi viibida kella 21-06ni;
 4. siseruumi täituvus ei tohi olla rohkem kui 50% ja sisetingimustes osalejate arv kokku mitte rohkem kui 200 inimest;
 5. välistingimustes osalejate arv ei tohi olla mitte rohkem kui 250 inimest ning ühes rühmas ei tohi olla rohkem kui 50 inimest, sh juhendaja. Teiste rühmadega ei tohi kokku puutuda.
 6. Saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates jäävad kehtima senised piirangud, mille kohaselt viibimine on üldjuhul keelatud, va järgmistel tingimustel:
  1. spaahotellid jäävad avatuks, kuid klientidele peavad jääma suletuks spaa-, veekeskuste, saunade ja basseini alad. Individuaalseks ujumiseks kui sportlikuks tegevuseks on lubatud kasutada neid siseujumis- ja lastebasseine spordiobjektides, mis on registreeritud Eesti spordiregistris ja mille siseujumisbasseinil on määratud võistlusradade arv. Jätkuvalt on keelatud näiteks treenimise järgselt basseinis või ujulas kasutada samas asukohas olevat sauna või spaad.
  2. üldkasutatavaid saunu (Raua saun, Valdeku saun vms) võivad kasutada isikud, kellele nende kasutamine on vältimatult vajalik isikliku hügieeni tagamiseks (kellel kodus puudub pesemisvõimalus).
  3. võib külastada spaades olevaid teenuseid, nt juuksureid, iluteenindajaid jm, kui täidetakse teenindussaalile kehtestatud reegleid: 2+2 reegel, maski kandmine, 50% täituvus ja desinfitseerimine vastavalt Terviseameti juhistele.
  4. Toitlustusettevõtted
   1. ruumi täituvus tohi olla rohkem kui 50%;
   2. kehtestatakse 2+2 reegel (varem oli 6+2 reegel). Ei kehti peredele;
   3. viibimiskeeld kella 18-06ni, lubatud vaid toidu kaasamüük.
   4. 6.     Avalikud koosolekud, üritused, jumalateenistused, meelelahutus
    1. siseruumides keelatud avalikud jumalateenistused ja teised usulised talitused, avalikud koosolekud ja üritused, sh konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid;
    2. keelatud viibida ja liikuda meelelahutusteenuse osutamise kohtades, näiteks kasiinos, ööklubis, keegli- või piljardisaalis või laste mängutoas, ning muuseumides ja näituseasutustes.
    3. välitingimustes on meelelahutus, jumalateenistused, üritused ja koosolekud, samuti muuseumide ja näituste külastamine lubatud kuni 10 inimesega rühmas. Rühmad ei tohi omavahel kokku puutuda. Ajavahemikus kella 21–06 ei tohi üritusi korraldada.

Õigusaktidega saate tutvuda:

 1. VV 26.02.2021 korraldus nr 97 VV korralduse nr 282 muutmiseks, seletuskiri;
 2. Meetmete terviktekst Riigi Teatajas.

Uudise rubriigid: